دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 44، مهر 1402، صفحه 1-127 
برنامۀ همکاری 25 سالۀ ایران و چین و واکنش کاربران ایرانی توییتر

صفحه 43-58

ابوالفضل علمایی فر؛ داود رضاپور؛ مه‌سیما عبداللهیان