دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 44، مهر 1402 
برنامۀ همکاری 25 سالۀ ایران و چین و واکنش کاربران ایرانی توییتر

ابوالفضل علمایی فر؛ داود رضاپور؛ مه‌سیما عبداللهیان