طراحی مدل مطلوب سیاست‌گذاری علم و فناوری ناحیه نوآوری دانشگاه صنعتی شریف: مطالعه ای داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه رهبری و حکمرانی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه رهبری و حکمرانی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، نشانی

3 استادیار، گروه سیاست نوآوری و آینده‌نگاری، پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری، تهران، ایران

4 پژوهشگر پژوهشکده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

نواحی نوآوری در جریان تکامل زیست‌بوم‌های نوآوری و پس از الگوهای رایجی مانند پارک‌های علم و فناوری در بیش از 50 نقطه دنیا ایجاد شده‌اند و آثار قابل توجهی را بر اقتصاد منطقه‌ای برجای گذاشته‌اند. در ایران نیز مناطقی با ویژگی‌های ناحیه نوآوری در حال ظهور است که شناخته‌شده‌ترین آنها ناحیه نوآوری شریف در اطراف دانشگاه صنعتی شریف است. با این حال، شکل‌گیری این مناطق در کشور تجربه‌ای نو به شمار می‌آید و علی‌رغم اهمیت موضوع، پژوهش چندانی در زمینه سیاست‌گذاری ایجاد و توسعه این نواحی صورت نگرفته است. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش داده‌بنیاد نظام‌مند به طراحی مدل مطلوب سیاست‌گذاری علم و فناوری در ناحیه نوآوری شریف می‌پردازد. در این روش ضمن بررسی اسناد و مطالعات میدانی با 18 نفر از صاحب‌نظران مصاحبه عمیق انجام شده است. سپس از روش گروه کانونی برای اطمینان از اعتبار یافته‌ها بهره‌گرفته شده است. در نهایت مدل مطلوب سیاست‌گذاری علم و فناوری ناحیه نوآوری دانشگاه صنعتی شریف شامل پیشران‌ها و چالش‌های محیط داخلی و خارجی، راهبردهای توسعه ناحیه، پیامدها و بازخوردها طراحی شده است. همچنین پیشنهادات سیاستی مبتنی بر این مدل ارائه شده است که شامل تدوین سند برنامه ‌راهبردی توسعه ناحیه نوآوری شریف، ارتقاء جایگاه و توان اجرایی و عملیاتی پارک علم و فناوری شریف، بهره‌گیری از سیستم‌های اطلاعاتی بمنظور تسریع در یکپارچه‌سازی، تخصصی‌سازی ناحیه نوآوری شریف و اهتمام به ایجاد اجتماع نوآور ناحیه نوآوری شریف است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sharif University of Technology Innovation Science and Technology Desirable Policy Model: A Grounded-Theory Study

نویسندگان [English]

  • Khodayar Abili 1
  • Javad Pourkarimi 2
  • Seyed Mohammad Sahebkar, 3
  • Syed Hamze Hasani 4
1 Professor ,Department of Management and Educational Planning, Faculty of Educational Science and Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant professor,Department of Management and Educational Planning, Faculty of Educational Science and Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Professor ,Department of Innovation Policy and Futurism, Technology Studies Institute, Tehran, Iran
4 Researcher at Science, Technology and Industry Policy Institute, Affiliated by Sharif University of Technology
چکیده [English]

Areas of Innovation have been established in more than 50 places in the world during the evolution of innovation ecosystems and after common models such as science and technology parks, and they have left a significant impact on the regional economy. In Iran, districts with the characteristics of the area of innovation are emerging, the most well-known of which is the Sharif area of Innovation around the Sharif University of Technology. However, the formation of these areas in the country is considered a new experience and despite the importance of the issue, not much research has been done in the field of policy making and development of these areas. The present study, using the systematic grounded theory, deals with the design of the desirable model of science and technology policy in the Sharif area of innovation. In this method, in-depth interviews were conducted with 18 experts while reviewing documents and field studies. Then, the focus group method was used to ensure the validity of the findings. Finally, the ideal policy model of science and technology in this area of innovation including drivers and challenges of the internal and external environment, development strategies of the area, consequences, and feedback has been designed. Also, policy proposals based on this model have been presented, which include designing a strategic plan for the development of Sharif's area of innovation, upgrading the position and executive and operational capacity of Sharif Science and Technology Park, using information systems to accelerate integration, specialization of Sharif Innovation Zone, and efforts to Creating an innovative community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation ecosystem
  • area of innovation
  • innovation region
  • grounded theory