اهداف و چشم انداز

چشم انداز نشریه

تبدیل شدن به مرجع علمی درحوزه حکمرانی و سیاستگذاری عمومی و موضوعی کشور مبتنی بر علم، فناوری و نوآوری با هدف ارائه راهکارهای سیاستی و مدیریتی اثربخش و اجراپذیر

اهداف نشریه

 • ترویج رویکردهای نوین در حوزه سیاستگذاری و حکمرانی
 • ترویج و تبیین نقش علم، فناوری، نوآوری و پژوهش در سیاستگذاری عمومی و حکمرانی
 • ترویج سیاستگذاری عمومی شواهدمحور
 • فهم فرآیندها و ساختارهای سیاستگذاری در کشور در بخش‌های مختلف
 • ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌های عمومی کشور در بخش‌های مختلف
 • فهم روش‌شناسی سیاستگذاری، شامل روش‌ها و مدل‌هایِ: مسئله‏ پژوهی، تدوین و اجرای سیاست، تحلیل سیاست، ارزیابی سیاست
 • موردپژوهی (مطالعه موردی)، موردنگاری و مطالعه تجارب سیاستگذاری در کشور (شامل مطالعاتِ سیاستگذاری پروژه­ های بزرگ، سیاست صنعتی، برنامه­ های توسعه، سازمان‌های عمومی، برنامه‌های اجرایی دولت، نظام و ساختار حکمرانی، فرآیندهای سیاستگذاری، ...)
 • مطالعه تجارب خارجی در حوزه سیاستگذاری با رویکرد خاص به کشورهای منطقه

 

 • ترویج و تبیین مفاهیم ناظر به علم، فناوری، نوآوری، پژوهش و سیاستگذاریِ آنها
 • تبیین رویکردهای ناظر به مدیریت و سیاستگذاریِ علم، فناوری، پژوهش و نوآوری بمنظور بیشینه سازی منافع آنان
 • بررسی نحوه تاثیرگذاری و ارتباط متقابل علم، فناوری، نوآوری و جامعه از مناظر جامعه شناختی، اقتصادی، مدیریتی، فرهنگی، تاریخی، فلسفی، ...
 • مطالعه روندهای تحول علم و فناوری و صنعت در جهان با رویکرد خاص به کشورهای منطقه چشم ­انداز
 • مطالعه روندهای تاریخی سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت در کشور
 • شناخت زیست‌بوم و نهادهای سیاستگذار، علمی، پژوهشی، آموزشی، صنعتی و فناورانه کشور، نظیر دانشگاه ها، موسسات تحقیقاتی، بنگاه های صنعتی، نهادهای حاکمیتی و عمومی نظیر وزارتخانه‌ها و شوراهای عالی، آزمایشگاه‌ها، شتابدهنده‌ها، صندوق‌ها، ...
 • بررسی سیاست­های آمایشی، منطقه‌ای، و محلی در حوزه علم، فناوری و صنعت

 

 • پژوهش در رابطه دین و سیاستگذاری عمومی؛ دین و علم، فناوری و نوآوری؛ دین و توسعه؛ و قرآن‌پژوهیِ مقولات مذکور
 • ارائه تجویزهای عملی برای توسعه این مفاهیم در کشور
 • ارائه یادداشت‌های سیاستی درباره مسائل روز کشور
 • کمک به حل مسائل سیاستی کشور با ارائه توصیه‌های سیاستی و حکمرانی
 • نظریه‌پردازی بومی در رابطه دوطرفه «سیاستگذاری عمومی» و «علم، فناوری، پژوهش و نوآوری» از جمله در خصوص اثربخشی سیاست‌ها، تغییر سیاست‌ها، پیامدهای سیاست‌ها، و کارآفرینی سیاستی
 • توسعه دانش ­بنیان؛ مبانی، تجارب و راهکارهای توسعه آن در جامعه ایران