عدم ارسال فرم تعهد مانع ورود مقاله به فرآیند داوری می شود.

به اطلاع نویسندگان و پژوهشگران محترم می رساند، عدم تکمیل، امضا و ارسال فرم تعهد به همراه فایل مقاله، مانع از ورود مقاله به فرآیند داوری می شود. به همین دلیل مقاله توسط فصلنامه به نویسندگان بازگردانده می شود.