خلاصه سیاستی (گزارش سیاستی)

این نوع مقالات به عنوان ابزاری برای ارائه توصیه­‌های سیاستی مبتنی بر شواهد به خوانندگان کمک می­‌کنند تا سیاست­‌های دولت را تحلیل نموده یا سیاست­‌های بدیلی پیشنهاد دهند و در مورد آن­ها تصمیمات آگاهانه­‌تری گرفته شود. هدف اصلی خلاصه سیاستی یا گزارش سیاستی فراهم کردن تحلیل یا توصیه متقن، مبتنی بر شواهد میدانی و بومی در مورد یک مساله مشخص برای مخاطب مشخص است. در دنیای سیاست­گذاری، مخاطبان به اطلاعات دقیق و سریع نیاز دارند. به همین دلیل، گزارش­‌ها و خلاصه­‌های سیاستی به نحوی نوشته می­‌شوند که خوانندگان از جمله سیاستگذاران و مدیران دولتی با دسترسی به‌نگام به اطلاعات واقعی، تصمیم درست و موثری بگیرند. در این راستا به تمرکز بر یک مسئله مشخص، عملیاتی بودن راه‌کارها با توجه به شرایط زمانی و مکانی مسئله، ایجاز، و انسجام و روانی بالای متن بسیار تاکید می­‌شود. خلاصه­‌ها و گزارش­‌های سیاستی معمولاً به ارائه خلاصه­‌ای مفید از اهمّ تحقیقات و نظریات علمی مربوطه، پیشنهاد گزینه‌های سیاستی ممکن، و گاهی استدلال در خصوص یک اقدام عملی خاص می­‌پردازند. این نوع مقالات ممکن است هدفش بی­‌طرفی یا متقاعد کردن خوانندگان در جهت خاصی باشد. اگر نوشتن مقاله به قصد متقاعد کردن باشد، بدنه گزارش از زبان بی­‌طرف استفاده می­‌کند تا خواننده را در مورد فوریت یک مشکل فعلی و نیاز به اقدام متقاعد کند.

دانلود ساختار مقالات خلاصه سیاستی(گزارش سیاستی)