عضویت فصلنامه علمی سیاست نامه علم و فناوری در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)

عضویت فصلنامه علمی سیاست نامه علم و فناوری در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)

به اطلاع مخاطبان فصلنامه علمی سیاست نامه علم و فناوری می رساند که شماره های سال 98 و 99 فصلنامه در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی نمایه شده است. همچنین شماره های آتی فصلنامه نیز در پایگاه مذکور نمایه سازی خواهد شد.