نمایه سازی فصلنامه علمی سیاست نامه علم و فناوری در پرتال جامع علوم انسانی

نمایه سازی فصلنامه علمی سیاست نامه علم و فناوری در پرتال جامع علوم انسانی

به اطلاع مخاطبان فصلنامه علمی سیاست نامه علم و فناوری می رساند که کلیه شماره های فصلنامه در پرتال جامع علوم انسانی نمایه شده است. همچنین شماره های آتی فصلنامه نیز در پایگاه مذکور نمایه سازی خواهد شد.