انتشار فراخوان ویژه‏ نامه فصلنامه علمی سیاست نامه علم و فناوری در ارتباط با کرونا

فصلنامه علمی سیاست نامه علم و فناوری از کلیه پژوهشگران و صاحب نظران دعوت می ‏نماید تا مقالات پژوهشی، ترویجی و دیدگاه ‏های تخصصی خود در مورد «پاسخ ایران به پاندمی کوئید ۱۹ و نحوه تعامل علم، سیاست و جامعه» را تا ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ارسال نمایند. این ویژه‏ نامه در پی مقالاتی است که فارغ از الزامات ساختاری غیرضروری، به تحلیل و روایت مستدل و مبتنی بر شواهد عینی بپردازند و از منظر سیاستگذاری و اقدامات مدیریتی، حائز اثربخشی باشند.آثاری مد نظر است که مشخصاً متمرکز بر تجارب اخیر در زمینه کرونا باشند و آثاری که موضوعات جنبی و تبعی کرونا را مورد توجه قرار داده‏ اند مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت. همچنین مقالات صرفاً پزشکی، اپیدمیولوژی، فنی و یا متمرکز بر جنبه‏ های لجستیکی مدنظر نیستند و پذیرش نمی ‏گردد.
 
برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید: