اجتماع به عنوان مرکز نوآوری اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی: یک حوزه نوظهور یا یک تقاطع قدیمی؟

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی

2 عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف پژوهش حاضر پرداختن به مبحث رابطه بین نوآوری اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی، با توجه به نقش اجتماع است. این مقاله با کمک مرور نظام‌مند مقالات (SLR)، با تحلیل دقیق 34 مقاله از مجلات پایگاه‌ داده اسکوپوس، مشکلات و فرصت‌ها را در مقالات نوآوری اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی، شناسایی، تحلیل و توصیف می‌کند. با توجه به اینکه در خصوص رابطه بین این دو مفهوم و تأثیر «اجتماع» در توسعه و پیاده‌سازی آن‌ها اطلاعات کمی وجود دارد، لذا این مرور نظام‌مند به ‌منظور شناسایی و توصیف تعریف‌ها و الگوها انجام شده ‌است. نتایج نشان می‌دهد که کشف رابطه بین نوآوری اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی در مرحله آغازین است، و هنوز یک حوزه غیرمنسجم است که نظرات بسیار متفاوتی درمورد آن وجود دارد. بنابراین باید بررسی شود که این حوزه به چه سمتی حرکت خواهد نمود و این مقاله قصد دارد اولین قدم را برای درک نوآوری اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی از جنبه‌ی ادغام و تلفیق بردارد و توضیحی درمورد دیدگاه‌های گوناگون در مقالات فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The social as the heart of social innovation and social entrepreneurship: An emerging area or an old crossroads?

نویسندگان [English]

  • mostafa yousefi 1
  • Aleme keikha 2
1 university of sistan and baluchestan
2 faculty member, university of sistan and baluchestan
چکیده [English]

This paper aims to contribute to the conceptual debate on the connection between social

innovation and social entrepreneurship, considering the role of the ‘social’ within this

connection. Supported by a systematic literature review (SLR) with an in-depth analysis of

34 articles from Scopus-indexed and Web of Science databases journals, this paper identifies, analyzes and describes the difficulties and opportunities in the social innovation and

social entrepreneurship literature. Little is known about the link between both concepts

and the influence of the ‘social’ in their development and implementation. This SLR was

conducted to identify and describe definitions and patterns. Results show that the

connection between social innovation and social entrepreneurship is in its take-off phase,

but it still is a fragmented field with a huge lack of consensus. Thus, it will be important to

see where the field will head, as this paper aims to be a first step in the understanding of

social innovation and social entrepreneurship through a collective and integrated

perspective, providing an elucidation of the different perspectives of the literature

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • Social innovation
  • Social entrepreneurship
  • Social value creation"