دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 42، فروردین 1402، صفحه 1-99 

مقاله علمی پژوهشی

نوع شناسی مسیر گذار به فناوری مالی پرداخت (پی‌تک) در ایران

صفحه 5-25

مرسده پهلوانیان؛ میثم شیرخدایی؛ سید سپهر قاضی نوری نائینی


مدل ارزیابی اجرای موفق خط‏مشی‏ مالکیت صنعتی

صفحه 40-61

مسعود قلایچی؛ فرج ا... رهنورد آهن؛ مهدی مرتضوی


مقاله ترویجی

کاربرد الگوریتمهای یادگیری ماشین کوانتومی در علوم مالی

صفحه 62-75

محمدمهدی لطفی هروی؛ منیره هوشمند؛ مرضیه اسعدی


ترجمه

برنامه‌ریزی برای جهان پساکووید19: پنج محور توسعه پسانئولیبرالی

صفحه 91-98

کیارش فرتاش؛ طوبی برامکی؛ علی اصغر سعدآبادی