مدل ارزیابی اجرای موفق خط‏مشی‏ مالکیت صنعتی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران، ایران

3 دانشیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

نظام ملی مالکیت صنعتی جزء مهمی از زیرساخت‌های نوآوری است و اصلاح و بهبود این نظام، گامی عملی در جهت ارتقای ظرفیت ملی نوآوری است. یک سیستم مالکیت صنعتی موثر زیرساختی را فراهم می کند که انتقال فناوری را تسهیل می کند و به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کمک می نماید. با این حال، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، راه اندازی سیستم مالکیت صنعتی نیازهای توسعه آنها را برآورده نمی کند. در ایران نیز این سیستم قدمتی طولانی دارد، اما تاثیر توسعه آنها مشخص نیست. هدف این پژوهش تدوین مدل ارزیابی اجرای موفق خط مشی مالکیت صنعتی است. این پژوهش، از نوع کیفی و روش آن نظریه داده بنیاد است و داده‌های موردنیاز از صاحبه‌های نیمه ساختاریافته نتیجه شده است. بدین منظور با 13 تن از خبرگان، اساتید و صاحب‌نظران دارای دانش کافی و تجربه عملی، مصاحبه و برای گردآوری داده‌های موردنیاز پژوهش از روش نیمه ساخت‌یافته مبتنی بر نرم‌افزار Atlas ta استفاده‌شده است. برای صحه‌گذاری نتایج حاصل از مصاحبه با خبرگان، از 90 مجری خط مشی مالکیت نظرسنجی شد و از طریق تجزیه و تحلیل داده‌ها، پژوهشگر به کشف، شناسایی و طبقه‌بندی واقعیات و نتایج ‌پرداخته شد. در این پژوهش، محقق، داده و اطلاعات به‌دست آمده از پرسش‌نامه را پس از استخراج و طبقه بندی از طریق نرم‌افزارهای SmartPLS2 و SPSS26 مورد تجزیه و تحلیل‌ قرار داد. نتیجه حاصل، ابزاری روا برای ارزیابی اجرای خط مشی های مالکیت صنعتی در کشور است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Model for Evaluating successful implementation of industrial property policy

نویسندگان [English]

  • Masoud Ghalaychi 1
  • Farajollah Rahnavard 2
  • Mahdi Mortazavi, 3
1 Department of Public Administration, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Department of Public Administration, Higher Institute of Management Education and Research and Planning, Tehran, Iran
3 Center for Management Studies and Technology Development, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The national system of industrial property is an important part of the infrastructure of innovation, and the reform and improvement of this system is a practical step towards enhancing the national capacity for innovation. An effective industrial property system provides the infrastructure that facilitates technology transfer and helps attract foreign direct investment. However, in many developing countries, setting up an industrial property system does not meet their development needs. In Iran, this system has a long history, but the impact of their development is unknown. The purpose of this study is to develop a model for evaluating the successful implementation of industrial property policy. This research is of qualitative type and its method is data foundation theory and the required data are obtained from semi-structured owners. For this purpose, 13 experts, professors and experts with sufficient knowledge and practical experience were interviewed and a semi-structured method based on Atlas ta software was used to collect the required research data. To validate the results of the interviews with experts, 90 property policy implementers were surveyed, and through data analysis, the researcher discovered, identified, and classified the facts and results. In this study, the researcher analyzed the data and information obtained from the questionnaire after extraction and classification using SmartPLS2 and SPSS26 software. The result is a valid tool for evaluating the implementation of industrial property policies in the country

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial property
  • policy implementation
  • successful implementation
  • policy evaluation
Alvani, M. (1990). Public Policy-Making. Tehran: SAMT. {in Persian}
Alvani, S. M., and Shalviri, M. (2016). Implementation Of Public Policy: Theoretical Perspectives And Practical Solutions. Tehran: State Management Training Center {in Persian}
Alvani, S. M., and Sharifzadeh, F. (2017). The Process Of Public Policy-Making. Tehran: Allameh Tabatabaei University. {in Persian}
Ballestar, M. T., Doncel, L. M., Sainz, J., and Ortigosa-Blanch, A. (2019). “A Novel Machine Learning Approach For Evaluation Of Public Policies: An Application In Relation To The Performance Of University Researchers”. Technological Forecasting & Social Change, 149, p. 119756.
Danaeifard, H., Alvani, S. M., and Azar, A. (2019). Qualitative Research Methodology In Management: A Comprehensive Approach. Tehran: Safar. {In Persian}
De La Cruz, P., Acosta, L. E., Mendoza, D., Baltazar, E. B., Ibarra, A. M. A., and Lugo, E. I. J. E. (2020). “Indicators Of Well-Being Among Indigenous Peoples Of The Colombian Amazon: Tensions Between Participation In Public Policy Making And Autonomy”. Environmental And Sustainability Indicators, 7, p. 100044.
FitzGerald, C., O’Malley, E., and O’Broin, D. (2019). “Policy Success/Policy Failure: A Framework For Understanding Policy Choices”. Public Policy and Administration, 67(2), pp. 1–24.
Ghazinoory, S. and Aghaei, P. (2021). “Differences Between Policy Assessment & Policy Evaluation; A Case Study On Supportive Policies For Knowledge-Based Firms”. Technological Forecasting & Social Change, 169, p. 120801.
Gholipour, R. (2014). Organizational Decision Making and Public Policy Making, Tehran: Samt Publishing. {in persian}
Gholipour, R., Danaei Fard, H., Zareii Matin, H., Jandaghi, G., and Fallah, M. (2011). “A Model for Implementing Industrial Policies (Case Study in Qom Province)”. Organizational Culture Management, 9(24), pp. 103-130. {in Persian}
Glaser, B. G. (1978). Theoretical Sensitivity: Advances In The Methodology Of Grounded Theory. Mill Valley, CA: The Sociology Press.
Glaser, B. G. (1998). Doing grounded theory: Issues and discussions. Mill Valley, CA: Sociology Press
Glaser, B. G., and Holton, J. (2007). “Remodeling Grounded Theory”. Historical Social Research, 19, pp. 47-68.
Glaser, B. G., and Hon (2005). “Staying Open: The Use Of Theoretical Codes In Grounded Theory”. Grounded Theory Review, 5(1).
Goggin, M., Bowman, A., Lester, J. and O'Toole, L. (1990). Implementation Theory and Practice, Toward a Third Generation. Illinois: Scott, Foresman/Little, Brown Higher Education.
Hajipur, A., Foruzandeh, L., Dananefard, H., and Fani, A. (2016). “Design Of The Pathology Pattern Of General Policy Implementation In Iran)”. Journal Of Military Management Research, 58, pp. 1-33.
Hajizadeh, E., and Asghari, M. (2011). Statistical Methods And Analyzes With A View To Research Methods In Biological And Health Sciences. Tehran: Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR). {in Persian}
Hill, M. (2005). The Public Policy Process (4th edition). United Kingdom: Longman.
Holland, H. J., Green, J. J., Laura, A., and Phillips, M. (2016). “School Health Policies: Evidenced based Programs for Policy Implementation”. Journal of Policy Practice, 15(4), pp. 314–332.
Hosainpoor, D., Sharifzadeh, F., Noori, R., and Karimian, O. (2019). “Application of Grounded Theory in Assessing the Economic Policies of the Islamic Parliament”. Public Organizations Management, 7(2), pp. 135-148. {in Persian}
Khoobroo, M. T. K., and Ebrahimi, R. (2019). “Critical Success Factors in Planning Public Policies”. Strategic Studies of public policy, 9(32), pp. 2-23. {in Persian}
Khoobroo, M. T., Alvani, S. M., Rahmati, M. H., and Jandaghi, G. R. (2019). “Integration Of Defense And Non-Defense Industry: An Ecosystem For Policy In The Defense Industry”. Journal of Improvement Management, 12(4), pp. 49-96. {in Persian}
Lane, J., Andrews, G., Orange, E., Brezak, A., Tanna, G., Lebese, L., Carter, T., Naidoo, E., Levendal, E., and Katz, A. (2020). “Strengthening Health Policy Development And Management Systems In Lowand Middle- Income Countries: South Africa's Approach”. Health Policy OPEN, 1, pp. 100010.
Lawshe, C. H. (1975). “A Quantitative Approach To Content Validity”. Personnel Psychology, 28(4), pp. 563–575.
Lelen, H., McGuirk, H., and Murphy, K. (2019). “Driving Innovation: Public Policy And Human Capital”. Research Policy, 48(9), p. 103791.
Locke, K. D. (2001). Grounded theory in management research. London: Sage publications.
Mamivand, B., Amini Sabeq, Z., Sadeh, E., and Khalaj, M. (2019). “Study and presenting the model of environmental policy implementation using baseline data theory”. Majlis and Rahbord, 26(98), pp. 71-95. {in Persian}
Mashayekh, J. (2019).”Policy Recommendations for Promoting Intellectual Property System in Iran”. Science and Technology Policy Letters, 9(2), pp. 15-30. {in Persian}
Matoufi, A., and Dankoub, M. (2017). “Prioritizing the Effective Factors on Environmental Policy Formulation in Iran Using ANP Method”. Majlis and Rahbord, 24(90), pp. 125-156. {in Persian}
Mueller, B. (2020). “Why Public Policies Fail: Policymaking Under Complexity”. Economia, 21(2), pp. 311-323.
Niknamian, S. (2019). “Identification Of Internal And External Factors Affecting The Optimal Implementation Of Government Policies”. Available at:
https://ssrn.com/abstract=3353564
Rahnavard, F., and Rahnavard, S. (2019). Establishment Of Public Policy Implementation. Tehran: Public Management Training Center. {in Persian}
Rajapakshe, W. (2017). “Implementation in Small and Medium Enterprises (SMEs) in Sri Lanka”. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7(12).
Samandar Ali Eshtehardi, M., and Goodarzi, M. (2020). “Improving the Iranian Industrial Property System (IPS): A comparative case study of Iran and South Korea”. World Patent Information, 63, p. 101991.
Sekaran, U. (2011). Research methods in management, translated by Mohammad Saebi and Mahmoud Shirazi. Tehran: Presidential Public Administration Training Center{in Persian}
Souzanchi Kashani, E. (2018). “Reflection On Formation, Development and Application of The Concept of National Innovation System ‎‎(NIS)”. Science and Technology Policy Letters, 8(2), pp. 5-16. {in Persian}
Tabatabayan, S. H., Fatehrad, M., Shojaei, S. M. H., and Soltanzadeh, J. (2012). Evaluation of Science, Technology and Innovation Policies. Tehran: Scientific Policy Research Center. {in Persian}
Truman, D. B. (1971). The governmental Process (2nd edition). New York: Alfred A. Knopf
Vaezi, R., and Mohammadi, M. (2017). “A Model For Evaluating Public Policy In Iran. Public Management Perspectives”. Public Administration Perspaective, 8(1), pp. 47-72. {in Persian}
WIPO (2004). WIPO Intellectual Property Handbook (vol. 489).