تحلیل وضعیت جمعیت، رشد اقتصادی و شاخص های علم و فناوری در سناریوهای «مسیرهای مشترک اقتصادی اجتماعی» 2

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیات علمی گروه سیاست‌فناوری‌ و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست‌علمی کشور

3 عضو هیات علمی دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

4 استاد گروه آینده پژوهی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

امروزه جوامع علمی و سیاست گذاران علم وفناوری بیش از هر زمان به ضرورت خلق و به کارگیری سناریوهای زیست محیطی در سیاست گذاری های حوزه ی تغییرات اقلیم پی برده اند و آن را در دستور کار قرار داده اند. این سناریوها اگرچه پیش بینی آینده نیستند، اما درک مناسبی از وقایع و مسیرهای احتمالی پیش رو در اختیار تصمیم گیران قرار می دهد. در این پژوهش با بررسی سناریوهای معتبر حوزه ی اقلیم مانند هیئت بین‌الدولی تغییر اقلیم و سایر پژوهش های دیگر، به ارزیابی روند تولید این سناریوها پرداخته ایم. نسل نوین این سناریوها با رویکرد تدوین موازی سناریوهای انتشار معروف به سناریوهای «مسیرهای معرف غلظت» و سناریوهای «اقتصادی اجتماعی» با عنوان «مسیرهای مشترک اقتصادی اجتماعی» می باشد. این سناریوها با کاهش وقفه زمانی و همبستگی بیشتر بین پژوهشگران حوزه های مختلف، منجر به استفاده ی گسترده و بهینه محققان و سیاست گذاران بین الملل از این سناریوها در پژوهش های ملی و منطقه ای شده است. در ادامه پس از بیان فرایند تهیه ی این سناریوها، پنج روایت عمده از سناریوهای مسیرهای مشترک اقتصادی اجتماعی را ارائه نموده ایم و به بیان ویژگی های عمده هر مسیر پرداخته ایم و مقایساتی را در خصوص چهار شاخص چالش های انطباق و سازگاری، جمعیت، رشد اقتصادی و شاخص های علم و فناوری انجام داده ایم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SSP Scenario and Analysis of population, economic growth and science and technology indicators 2

نویسندگان [English]

  • mohammad ali ahmady 1
  • naser bagheri moghaddam 2
  • Majid AbbasPour 3
  • Amir Nazemi 4
1 Iran, Qom
2 Assistant Professor, National Research Institute for Science Policy
3 Faculty of Mechanics, Sharif University of Technology
4 Assistant Professor, National Research Institute for Science Policy
چکیده [English]

Today, the scientific community and science and technology policy makers have more than ever realized the need to create and apply environmental scenarios in climate change policies and put it on the agenda. Although these scenarios are not predictive of the future, they provide decision makers with a good understanding of the events and possible paths ahead. In this study, we have evaluated the production process of these scenarios by examining valid scenarios in the field of climate, such as the IPCC and other studies. The new generation of these scenarios with the approach of parallel compilation of emmision scenarios known as "RCP" and "SSP" scenarios. These scenarios, by reducing the time lag and greater correlation between researchers in various fields, have led to the widespread and optimal use of these scenarios by international researchers and policy makers in national and regional research. In the following, after stating the process of preparing these scenarios, we have presented five major narratives of the SSP scenarios and expressed the main features of each route and made comparisons about the four indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate change
  • scenarios
  • SSP Scenario
  • environment
  • science and technology
Bardi, U. (2011). The Limits To Growth Revisited. Springer Science & Business Media.
Bishop, P. C. (2012). “An Approach to the Future”. In Bengston, D. N. (comp.), Environmental Futures Research: Experiences, Approaches, and Opportunities (pp. 13-17). U.S. Forest Service.
Bjornas, C. (2013). A guide to Representative Concentration Pathways. Center for International Climate and Environmental Research.
Houghton, J. T. (1995). Climate Change 1995: The Science Of Climate Change: Contribution Of Working Group I To The Second Assessment Report Of The Intergovernmental Panel On Climate Change (Vol. 2). Cambridge University Press.
Houghton, J. T., Jenkins, G. J., and Ephraums J. J. (1990). Climate Change: The IPCC Scientific Assessment. Cambridge University Press.
Meinshausen, M., Nicholls, Z. R. J., Lewis, J., et al. (2020). “The Shared Socio-Economic Pathway (SSP) Greenhouse Gas Concentrations and Their Extensions to 2500”. Geosci. Model Dev., 13, pp. 3571–3605.
Moss, R., Edmonds, J., Hibbard, K. et al. (2010). “The Next Generation of Scenarios for Climate Change Research and Assessment. Nature, 463(7282), pp. 747–756.
O’Neill B. C., Kriegler, E., Ebi, K. L., et al. (2017). “The Roads Ahead: Narratives For Shared Socioeconomic Pathways Describing World Futures In The 21st Century”. Global environmental change, 42, pp. 169-180.
O’Neill B. C., Nicholls, R. J., Allan, A., et al. (2018). “Applying The Global RCP–SSP–SPA Scenario Framework At Sub-National Scale: A Multi-Scale And Participatory Scenario Approach”. Science of the Total Environment, 635, pp. 659-672.
O’Neill, B. C., Carter, T. R., Ebi, K. et al. (2020) “Achievements and Needs for the Climate Change Scenario Framework”. Nat. Clim. Chang, 10(12), pp. 1074–1084.
Riahi, K., Rao, S., Krey, V. et al. (2011). “RCP 8.5—A Scenario of Comparatively High Greenhouse Gas Emissions”. Climatic Change, 109, pp. 33.
Rosen, R. (2021). “Why The Shared Socioeconomic Pathway Framework Has Not Been Useful For Improving Climate Change Mitigation Policy Analysis. Technological Forecasting and Social Change. 166, p. 120611. 10.1016/j.techfore.2021.120611.
Samir, K. C., and Lutz, W. (2017). “The Human Core of the Shared Socioeconomic Pathways: Population Scenarios by Age, Sex and Level of Education for All Countries to 2100”. Global Environmental Change, 42, pp. 181-192.
Taconet, N., Guivarch, C., and Mejean, M. (2019). “Climate Change Mitigation Under Socioeconomic Uncertainty: Does Accounting For Intragenerational Inequalities Favor More Stringent Targets?”. 6th FAERE Annual Conference.
Thomson, A. M., Calvin, K. V., Smith, S. J. et al. (2011). “RCP4.5: A Pathway for Stabilization of Radiative Forcing By 2100”. Climatic Change, 109, p. 77.
Van der Mensbrugghe, D. (2015). “Shared Socio-Economic Pathways and Global Income Distribution”. 18th Annual Conference on Global Economic Analysis. Melbourne, Australia
Van Vuuren, D. P., Kriegler, E., O’Neill, B. C. et al. (2014). “A New Scenario Framework for Climate Change Research: Scenario Matrix Architecture”. Climatic Change, 122(3), pp. 373–386.
Van Vuuren, D. P., Stehfest, E., den Elzen, M. G. J., et al. (2011). “RCP2.6: Exploring the Possibility to Keep Global Mean Temperature Increase Below 2°C”. Climatic Change, 109, p. 95.