واکاوی نقش مدیریت ریسک مبتنی بر هوش مصنوعی در افزایش چابکی و قابلیت‌های مهندسی مجدد زنجیره تامین

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشجوی دکتری بازاریابی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

سازمان‌ها در محیط تجاری پویا، از زنجیره تأمین چابک به عنوان استراتژی کلیدی برای مقابله با بی ثباتی استفاده می کنند. بنابراین چابکی یک شرکت دانش بنیان نشان‌دهنده‌ی پاسخگویی آن شرکت در هنگام مواجهه با تغییرات داخلی و خارجی است و شرکتهای دانش بنیان چابک توانایی رقابت با سایر شرکتها را در ارایه خدمات به بازار هدف دارند. از این رو در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مدیریت ریسک مبتنی بر هوش مصنوعی پرداخته می‌شود. این مطالعه از نظر هدف، کاربردی است و از دیدگاه نحوه گردآوری داد‌ه‌ها نیز، این بررسی در حوزه تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از کارکنان شرکت‌های دانش بنیان است که تعداد 280 نفر از اعضای نمونه در دسترس قرار گرفته و پرسشنامه‌ها تکمیل شد. در این پژوهش برای گردآوری داده‌ها از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی بوده و متغیرهای موردبررسی در مطالعه حاضر از طریق نظرخواهی با استفاده از «پرسشنامه الکترونیکی بومی سازی شده» مورد سنجش قرار گرفته‌اند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss و روش حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار اسمارت پی.ال.اس. تجزیه و تحلیل شدند. بررسی نتایج این تحقیق نشان داد که مدیریت ریسک مبتنی بر هوش مصنوعی بر چابکی و قابلیت مهندسی مجدد زنجیره تأمین شرکت تأثیر می‌گذارد، همچنین در رابطه غیرمستقیمی قابلیت مهندسی مجدد زنجیره تأمین رابطه بین مدیریت ریسک مبتنی بر هوش مصنوعی بر چابکی و قابلیت مهندسی مجدد زنجیره تأمین شرکت را میانجی‌گری می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of artificial intelligence-based risk management in increasing the agility and capabilities of supply chain reengineering

نویسندگان [English]

  • Hosein Rahimi kolour 1
  • Iman Ghasemi hamedani 2
1 Associate Professor, Department of Business Management, Faculty of Social Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
2 PhD Student in Marketing, Department of Business Management, Faculty of Social Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

In a dynamic business environment, organizations use an agile supply chain as a key strategy to deal with volatility. Therefore, the agility of a knowledge-based company indicates the responsiveness of that company when facing internal and external changes, and agile knowledge-based companies have the ability to compete with other companies in providing services to the target market. Therefore, in current research, the impact of risk management based on artificial intelligence is being investigated. This study is practical in terms of purpose, and from the point of view of data collection, this study is in the field of descriptive survey research. The statistical population of the current research consists of employees of knowledge-based companies, 280 sample members were available and the questionnaires were completed. In this research, two library and field methods were used to collect data, and the variables investigated in the present study were measured through polling using "localized electronic questionnaire". Data was analyzed using spss software and partial least squares method and Smart PLS software were analyzed. Examining the results of this research showed that risk management based on artificial intelligence affects the agility and ability to reengineer the company's supply chain. Also, in the indirect relationship between the ability to reengineer the supply chain, the relationship between risk management based on artificial intelligence agility and the ability to reengineer the supply chain mediates the company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • agile supply chain
  • engineering capabilities
  • risk management
  • artificial intelligence