موضوعات = سیاستگذاری عمومی
شناسایی و مدل‌سازی ابعاد ارتباط دانشگاه با محیط بیرونی از منظر تفکر اکوسیستمی با روش نظریه‌ی برپایه و مدل‌سازی ساختاری تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1402

محمد شمس الدینی؛ محسن میری؛ حامد نجاران طوسی؛ علی طاهری


شرکت‌های ملی نفت، گذار انرژی و توسعه پایدار در خاورمیانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1402

حسین حیدری؛ حامد محقق نیا؛ شیوا جلال پور؛ فریدون اکبرزاده


الزامات بین‌المللی شدن کسب‌وکارهای صنایع خلاق و فرهنگی (با تمرکز بر کسب‌وکارهای محتوای دیجیتال)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

فهیمه محمدی؛ مهدی عبدالحمید؛ امیر ذاکری


ارائه الگویی جهت توسعه اکوسیستم نوآوری در حوزه کاربرد پرتوها و ارائه دلالتهای سیاستی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402

علیرضا مسیبی؛ ناصر باقری مقدم؛ میثم تراب مستعدی


مدل ارزیابی اجرای موفق خط‏مشی‏ مالکیت صنعتی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402

مسعود قلایچی؛ فرج ا... رهنورد آهن؛ مهدی مرتضوی