شناسایی و مدل‌سازی ابعاد ارتباط دانشگاه با محیط بیرونی از منظر تفکر اکوسیستمی با روش نظریه‌ی برپایه و مدل‌سازی ساختاری تفسیری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم‌ها، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام

2 استادیار، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)،

چکیده

فقدان ارتباط درست دانشگاه با محیط بیرون (مشتمل بر جامعه، صنعت، دولت و ...)، یکی از مسائل محوری و جاری دانشگاه‌ها بوده و هست. هدف این پژوهش، تلاش برای شناسایی و مدل‌سازی ابعاد مختلف ارتباط دانشگاه با محیط بیرون، به عنوان مؤلفه‌ای از یک اکوسیستم کلی است. رویکرد ما، مطالعه‌ی ارتباط دانشگاه با محیط بیرونی از منظر اکوسیستمی برای کشف ابعاد این ارتباط است بدین معنا که وقتی دانشگاه می‌خواهد به عنوان یک عضو در اکوسیستم دانشی-سیاستی هر اجتماعی کارکرد داشته باشد و با شکل‌دهی یک ارتباط مولد با ذینفعان و ذی‌ربطان بیرونی، به نیازهای آنها پاسخ دهد، چه ابعادی را باید مورد توجه قرار دهد و نسبت این ابعاد با هم چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها و رسیدن به یک چارچوب ساختارمند مدل نظری، پس از مطالعه‌ی ادبیات موضوع، با روش مصاحبه‌ی خبرگانی و با استفاده از روش نظریه‌ی برپایه، کدها و مدل اولیه استخراج شد که در نتیجه‌ی آن، چارچوب کلی ارتباط اکوسیستمی یک دانشگاه با محیط بیرونی (داخل کشور و خارج کشور)، در قالب یک ساخت مختصاتی با سه محور علیت (چرایی)، کیفیت (چگونگی) و ماهیت (چیستی)، استخراج و ارائه شد. سپس برای اعتبارسنجی مدل، یک بار دیگر، با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری و استفاده از کدهای محوری مستخرج از روش نظریه‌ی برپایه به عنوان پرسش‌نامه، نظرات خبرگان اخذ شد و با اجرای محاسبات کمی روش ISM، مشخص شد که محور ماهیت ارتباط دانشگاه مشتمل بر ملاحظه‌ی دانشگاه به عنوان عضو درونی یا بیرونی کشور، اثرگذاری بنیادین در طراحی دانشگاه به مثابه‌ی یک جزء در اکوسیستم را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and modeling the dimensions of the university's relationship with the external environment from the perspective of ecosystem thinking with the grounded theory method and ISM

نویسندگان [English]

  • Mohammad Shamsoddini 1
  • Mohsen Miri 2
  • Hamed Najjaran Toosi 2
  • Ali Taheri 2
1 Ph.D. Candidate in Systems Management, Faculty of Management and Strategic planning, Imam Hossein University
2 Assistant professor in Faculty of Management and Strategic planning, Imam Hossein University
چکیده [English]

The lack of correct relationship between the university and the external environment (including society, industry, government, etc.) has been and is one of the current social issues of universities. The purpose of this research is to identify and modeling of different dimensions of relationship between the university and the environment, as components of a general ecosystem. We study the relationship of the university with the external environment from an ecosystemic perspective to discover the dimentions of this relationship, means that when the university wants to function as an organ in the knowledge-policy ecosystem of any society and respond to their needs by forming a productive relationship with stakeholders, what dimensions should it pay attention to and what is the relation of these dimensions together. In order to answer this questions and reach a framework of the model, after studying the literature, by the expert interview and using the grounded theory method, the general framework of the ecosystem relationship of a university with the external environment was extracted in the form of a coordinate construction with three axes of causality (why), quality (how) and nature (what). Then, for validity of the findings, once again, using the interpretive structural modeling method and the use of codes extracted from the GT, experts' opinions were taken, and by performing ISM, it was determined that the main nature of the university's communication consists of it. The projection of the university as an internal or external organity of the country has a fundamental effect on the design of the university as a component in the ecosystem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecosystem thinking
  • transfer of technology
  • university stakeholders
  • grounded thoery method
  • Organity