مروری بر شاخص‏ های ارتباط موثر دانشگاه و جامعه بر مبنای مدل ‏های مسئولیت‏ پذیری اجتماعی دانشگاه

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اردکان

چکیده

یکی از اصلی‏ ترین مأموریت ‏های دانشگاه‏ ها کمک به توسعه و تحول جوامع از طریق آموزش و پژوهش است. در این راستا تعامل و ارتباط سازنده میان دانشگاه و جامعه محلی و بین ‏المللی می ‏تواند به دستیابی این مأموریت کمک کند. از سویی مسئولیت ‏پذیری اجتماعی به دانشگاه ها کمک می‏ کند در شناخت مشکلات و همچنین ارائه راهکارهای مناسب، با محیط خود بیشتر در ارتباط باشد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی و دسته ‏بندی شاخص‏ های ارزیابی ارتباط مؤثر دانشگاه با جامعه، از ادبیات موجود در این زمینه است. در این مقاله، شاخص‏ های شناسایی شده از مطالعات پیشین، در هفت گروه اصلی دسته ‏بندی شده ‏اند. این نتایج می ‏تواند به ارزیابی وضعیت موجود و اولویت‏ بندی راهکارهای دانشگاه ‏ها برای ارتباط مؤثرتر با جامعه کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of Criteria for Effective University- Society Relationship based on University Social Responsibility Models

نویسندگان [English]

  • Mitra Moubed
  • Ali Nadizadeh
Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Ardakan University, P.O. Box 184, Ardakan, Iran.
چکیده [English]

One of the main missions of universities is to help the development and transformation of societies through education and research. In this regard, constructive interactions and communications between universities and local and global societies can help achieve this mission. Moreover, the university social responsibility (USR) helps universities be more connected with their environment in recognizing problems and also providing appropriate solutions. The main purpose of this paper is to identify and categorize the criteria for evaluating the effective relationship between the university and the society from the literature. The criteria identified from previous studies have been classified into seven main groups. The results can help to assess the current situation and prioritize the strategies of universities for more effective communication with society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University social responsibility
  • Criteria
  • Evaluation
  • university-social relationship
  • تاریخ دریافت: 12 اردیبهشت 1400
  • تاریخ بازنگری: 03 تیر 1400
  • تاریخ پذیرش: 05 تیر 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 05 تیر 1400