سیاست نامه علم و فناوری (STPL) - اهداف و چشم انداز