اهداف و چشم انداز

چشم انداز نشریه:
تبدیل شدن به مرجع علمی برای ترویج مفاهیم اصلی حوزه علم، فناوری و نوآوری و مباحث مرتبط با سیاستگذاری و مدیریت آن در سطوح کلان و میانی با توجه به الزامات آن در سطوح خرد

اهداف نشریه:
- ترویج مفاهیم ناظر به علم، فناوری و نوآوری
- شناخت نهادهای ناظر به هرکدام از این سه عنصر دنیای جدید نظیر دانشگاه ها، موسسات تحقیقاتی، بنگاه های صنعتی و نظایر آنها
- بازکردن جنبه های مختلف تاثیرات آنها بر روی جامعه از مناظر جامعه شناختی، اقتصادی، مدیریتی و فرهنگی
- بررسی نحوه تاثیرگذاری و ارتباط متقابل علم، فناوری، نوآوری و جامعه
- تبیین رویکردهای ناظر به مدیریت و سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری بمنظور کاهش خطرات آنها و بیشینه سازی منفعتهای آنان
- ترویج رویکردهای نوین در حوزه سیاستگذاری و حکمرانی
- بررسی الزامات بومی استفاده بهینه از علم، فناوری و نوآوری
- ارائه تجویزهای عملی برای توسعه این مفاهیم در جامعه ایران

فصلنامه علمی - ترویجی سیاست نامه علم و فناوری در زمینه موضوعی زیر مقاله می پذیرد:

 •  متدولوژی سیاستگذاری: شامل مباحثی چون مطالعات بین­ رشته­ ای و سیاستگذاری، روش ‏های مسئله‏ پژوهی، روش‏ های تدوین اجرا و ارزیابی سیاست­ ها، الگوهای سیاستگذاری، نظامات نوآوری و...
 • رصد ادبیات جهانی در حوزه سیاست­گذاری با هدف توسعه مبانی این دانش و ترویج موضوعات نو
 • موردپژوهی و مطالعه تجارب سیاستگذاری در کشور (شامل مطالعات سیاستگذاری پروژه­ های بزرگ، سیاست صنعتی، برنامه­ های توسعه و ...)
 • مطالعه تجارب خارجی در حوزه سیاستگذاری با رویکرد خاص به کشورهای منطقه چشم­ انداز
 • مطالعه روندهای تحول علم و فناوری و صنعت در جهان با رویکرد خاص به کشورهای منطقه چشم ­انداز
 • مطالعه روندهای تاریخی سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت در کشور
 • مبانی فلسفی، فرهنگی و جامعه ­شناختی توسعه علم، فناوری و صنعت در جامعه با هدف استحکام  پایگاه فلسفی و فرهنگی توسعه علمی و فناوری
 • آمایش سرزمین و بررسی سیاست­های آمایشی در علم، فناوری و صنعت
 • توسعه دانش ­بنیان؛ مبانی، تجارب و راهکارهای توسعه آن در جامعه ایران
 • مدیریت تکنولوژی، نظامات توسعه تکنولوژی علم و صنعت مانند نظام نوآوری و روش­ های مدیریت و سیاستگذاری تکنولوژی
 • رابطه دین و توسعه علم و فناوری و صنعت با رویکرد ترویج نقش دین در سیاستگذاری این حوزه