سیاست نامه علم و فناوری (STPL) - راهنمای نویسندگان