سیاست نامه علم و فناوری (STPL) - فرایند پذیرش مقالات