سیاست نامه علم و فناوری (STPL) - اصول اخلاقی انتشار مقاله