اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عبدالحسین روح‌الامینی نجف‌آبادی

داروسازی - فارماسیوتیکس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

arnajafabadigmail.com

سردبیر

کیومرث اشتریان

سیاستگذاری عمومی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~ashtrian
ashtrianut.ac.ir

h-index: 3  

اعضای هیات تحریریه

سید سپهر قاضی نوری نائینی

مهندسی صنایع استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/ghazinoory
ghazinoorymodares.ac.ir

حمیدرضا ملک محمدی

علوم سیاسی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~malek
malekglyahoo.com

حسین سالار آملی

شیمی تجزیه استاد دانشگاه امیرکبیر

chem.aut.ac.ir/groups/people/verticalPagesAjax/professorHomePage.htm?url=salar&depurl=group-of-chemistry&lang=fa&cid=5806
salarirost.org

کیومرث اشتریان

سیاستگذاری عمومی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~ashtrian
ashtrianut.ac.ir

h-index: 3  

عباس ملکی

سیاستگذاری انرژی دانشیار دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف

sharif.ir/~maleki/
malekisharif.edu

محمدتقی عیسائی

مهندسی کامپیوتر دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~isaai/
isaaisharif.edu

محمدحسین رحمتی

اقتصاد دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

gsme.sharif.edu/~rahmati/
rahmatisharif.edu

مدیر علمی و اجرایی

نجم الدین یزدی

کارشناس پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف

najmodidn.yazdisharif.ir

ویراستار ادبی

مهناز مقدسی

ویراستار فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری

m_moghadasi14yahoo.com

صفحه آرا

سمیه حسنی

صفحه آرای فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری

daftarvirastargmail.com

مدیر داخلی

نینا شاددلی

پژوهشگر / پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف

ninashaddeligmail.com