الزامات بین‌المللی شدن کسب‌وکارهای صنایع خلاق و فرهنگی (با تمرکز بر کسب‌وکارهای محتوای دیجیتال)

نوع مقاله : فراخوان ویژه نامه «توسعه صنایع فرهنگی و خلاق»

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری، گروه مدیریت و فلسفه علم و فناوری، دانشکده مدیریت اقتصاد و مهندسی پیشرفت،دانشگاه علم و صنعت

2 استادیار گروه مدیریت و فلسفه علم و فناوری، دانشکده مدیریت اقتصاد و مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

3 دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

صنعت محتوای دیجیتال ضمن آنکه در انتقال فکر و فرهنگ کشورها به سایر ملت‌ها نقش کلیدی دارد می‌تواند به لحاظ اقتصادی نیز منافع بسیاری را به همراه داشتهباشد. امروزه تولیدات صنعت محتوای دیجیتال به‌راحتی امکان انتشار در بستر اینترنت و حضور در بازار گسترده جهانی را دارا هستند. جهت استفاده هرچه بیشتر از منافع این حوزه لازم است تا ابتدا الزامات بین‌المللی شدن کسب‌و‌کارهای این حوزه با بهره‌گیری از نمونه‌های موفق احصا شود و سپس برای توسعه این موارد برنامه‌ریزی گردد. هدف این پژوهش شناسایی الزامات فعالیت بین‌المللی کسب‌وکارهای محتوای دیجیتال کشور است. بدین منظور مبتنی بر روش مطالعه موردی چندگانه ۶ کسب‌وکار حوزه محتوای دیجیتال و دارای تجربه حضور در بازارهای جهانی، در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ موردمطالعه قرار گرفت. تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه و سایر منابع مکمل با روش تحلیل مضمون صورت گرفته و درنهایت ۸ الزام کلی احصا گردید. در مرحله بعد موارد شناسایی‌شده با روش اهمیت-عملکرد اولویت‌بندی گردید. الزام‌های دارای اولویت عبارت‌اند از: "شناخت بازار (وجود بازار، تبلیغات مناسب و مخاطبشناسی) "، "تأمین و پرورش نیروی انسانی موردنیاز (نیروی متخصص داخلی و نیروی بومی در شعب خارج از کشور) " و "مناسب بودن و ثبات شرایط داخلی کشور".

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The requirement of creative and cultural industry businesses internationalization (focusing on digital content businesses)

نویسندگان [English]

 • fahime mohammadi 1
 • mahdi abdolhamid 2
 • امی ذاکری 3
1 Ph.D. candidate, Faculty of management, economics and progress engineering, Iran University of science and technology, Tehran, Iran
2 Assistant professor. Department of management and science and technology philosophy, Faculty of management, economics and progress engineering, Iran University of science technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

The digital content industry has the capacity of transferring a countries thoughts and culture in addition to having economic interests. Today the products of this industry can spread easily through the internet and have access to a big global market. To have a better use from the chances of this industry we should identify the requirements needed for internationalization of businesses that work in this sector using best practices, so that we can have policy designs to promote them. The purpose of this research is to identify the requirements of the international activity of the digital content businesses in Iran. So in this research a multiple case study method is used and 6 successful businesses in digital content sector which have the experience of global markets, have been studied from 20 February 2023 to 21 may 2023. For analyzing the interview data and the data from other sources theme analysis have been used and at the end 8 requirements are identified. In the next step the we have assessed the priority of these requirement by using importance-performance analysis, That showed the most important requirements are: “market knowledge (the creation of a market, right advertisement and customer recognition) ”, “supply and training the required human capital (inside the country, the native employees for the abroad offices” and “having suitable and stable condition inside the country ”

کلیدواژه‌ها [English]

 • digital content industry
 • internationalization
 • multiple case study
 • importance-performance analysis
 • export requirements

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402
 • تاریخ دریافت: 01 خرداد 1402
 • تاریخ بازنگری: 25 تیر 1402
 • تاریخ پذیرش: 29 مرداد 1402