دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 34، فروردین 1400، صفحه 1-143 

مقاله علمی پژوهشی

تأثیرات آینده نگاری در تقویت سیاست گذاری و حکمرانی پیش نگر با تأکید بر چشم اندازهای جهانی

صفحه 18-34

مهکامه طاعتی؛ عین الله کشاورز ترک؛ حاکم قاسمی؛ فرهاد درویشی سه تلانی


ره‌نگاشتی نوین برای تحقق تحول دیجیتال

صفحه 5-17

سجاد صالحی پور باورصاد؛ سعید کاظم پوریان


هوشمندی فناوری در سازمان‌های فناوری پیشرفته

صفحه 51-68

فاطمه محمدی؛ سعید کاظم پوریان؛ محمدرضا تقوا