تأثیرات آینده نگاری در تقویت سیاست گذاری و حکمرانی پیش نگر با تأکید بر چشم اندازهای جهانی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آینده‌پژوهی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

2 عضو هیئت علمی گروه آینده‌پژوهی دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

3 عضو هیئت علمی گروه آینده‌پژوهی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

چکیده

شتاب علم و فناوری و توسعه ارتباطات بین المللی، جهان را با پدیده پیچیدگی و عدم قطعیت های فراوان برای تصمیم‌گیری‌های جهانی و محلی مواجه کرده است. با ورود به هزاره جدید، پروژه بین المللی هزاره (میلنیوم) با بهره‌گیری از آینده‌پژوهی و با مشارکت گسترده آینده‌پژوهان سراسر جهان، به شناسایی مهم‌ترین چالش‌های پیش روی هزاره و چشم‌اندازهای بلندمدت آنها پرداخته و راهکارهایی را برای دخالت دادن این چشم‌اندازها در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست گذاری‌ها ارائه نموده است. در این مقاله، با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای (عمدتاً منابع منتشر شده از سوی پروژه هزاره) و شیوه پژوهش توصیفی–تحلیلی، به طور مختصر موضوعات طرح شده در چالش‌های پانزده‌گانه جهانی مرور شده و نکات مربوط به ضرورت کاربست آینده‌نگاری در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری ارائه خواهد گردید. در ادامه، با توجه به نتایج پروژه هزاره، راهکارهای ارائه شده از سوی صاحب‌نظران جهانی برای برقراری ارتباط چشم‌اندازهای جهانی و کاربست آینده نگاری در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های جهانی پرداخته خواهد شد. سپس، برخی اقدامات انجام شده توسط کشورها بیان، و در انتها پیشنهاداتی برای ایران ارائه خواهد شد. نتایج حاصله می‌تواند در به-کارگیری آینده نگری در سیاست‌گذاری و حکمرانی در ایران، و توسعه آنچه حکمرانی پیش نگرانه قلمداد می شود، مورد بهره برداری قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Foresight on Policy Making and Anticipatory Governance with a Global Perspective

نویسندگان [English]

 • Mahakameh Taati 1
 • Einollah Keshavarz Tork 2
 • Hakem Ghasemi 3
 • Farhad Darvishi Setallani 3
1 PhD Student of Futures Studies- Imam khomeini International University
2 Assistant Professor/Faculty of Social Sciences/Imam Khomeini International University
3 Associate Professor/Faculty of Social Sciences/Imam Khomeini International University
چکیده [English]

The acceleration of science and technology development and the expansion of international communications in the twenty-first century have presented the world with numerous complexities and uncertainties in terms of global, regional, and national governance and policymaking. The Millennium Project identified the most significant challenges facing the millennium and their long-term prospects, as well as provided solutions to incorporate these perspectives into decision-making through the use of futures studies and broad participation of futurists and researchers. The Millennium Project's 15 global challenges are briefly discussed in this paper, utilizing previous studies (mostly published by the Millennium Project) and a descriptive-analytical research method. It first discusses the benefits of foresight in decision making.  The strategies and activities proposed by global experts to integrate global perspectives and foresight with global decision making will then be reported based on the Millennium Project results. Finally, after reporting on some countries' efforts to integrate foresight and decision making, some suggestions for how to link foresight and long-term perspectives with policy making in Iran are made. The findings of this paper can leverage incorporation of foresight into policy formulation and governance, as well as develop what is referred to as 'anticipatory governance' for Iran's context.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Global Challenges
 • Anticipatory Governance
 • Global Perspectives
 • Policy-making
 • Foresight
 1. منابع فارسی

  1. گلن، جروم سی، گوردون، تئودور جی و فلورسکو، الیزابت (1398)، وضعیت آینده 2012، ترجمه بهرامی، محسن، طاعتی، مهکامه و دیگران، تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چاپ اول.
  2. گلن، جروم سی، گوردون، تئودور جی و فلورسکو، الیزابت (1398)، وضعیت آینده 2011، ترجمه بهرامی، محسن، طاعتی، مهکامه و دیگران، تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چاپ اول.
  3. گلن، جروم سی، گوردون، تئودور جی و فلورسکو، الیزابت (1398)، وضعیت آینده 2010، ترجمه بهرامی، محسن، طاعتی، مهکامه و دیگران، تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چاپ اول.
  4. گلن، جروم سی، گوردون، تئودور جی و فلورسکو، الیزابت (1398)، وضعیت آینده 2009، ترجمه بهرامی، محسن، طاعتی، مهکامه و دیگران، تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چاپ اول.
  5. گلن، جروم سی و گوردون، تئودور جی (1398)، وضعیت آینده 2006، ترجمه بهرامی، محسن، طاعتی، مهکامه و دیگران، تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چاپ اول.
  6. گلن، جروم سی و گوردون، تئودور جی (1389)، وضعیت آینده 2008. ترجمه بهرامی، محسن، طاعتی، مهکامه و دیگران، تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چاپ اول.
  7. گلن، جروم سی و گوردون، تئودور جی (1389)، وضعیت آینده 2007، ترجمه بهرامی، محسن، طاعتی، مهکامه و دیگران، تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چاپ اول.
  8. گلن، جروم سی و گوردون، تئودور جی (1388)، وضعیت آینده 2005، ترجمه بهرامی، محسن، طاعتی، مهکامه و دیگران، تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چاپ اول.
  9. گلن، جروم سی و گوردون، تئودور جی (1388)، وضعیت آینده 2004، ترجمه بهرامی، محسن و دیگران، تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چاپ اول.
  10. مهدوی، محمدنقی، بهرامی، محسن و طاعتی، مهکامه (1391)، چالش­های جهانی، وضعیت آینده: فرصت­ها و راهبردها، تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چاپ اول.
  11. آقایی پور، مهتاب و دیگران (1387)، بررسی تطبیقی و ترازیابی در نظام­های آینده­پژوهی شش کشور و پیشنهاد نظام مناسب آینده­نگاری در ایران، تهران: موسسه بنیان دانش پژوهان ، چاپ اول.

  11-منابع انگلیسی

  1. Bell,W. (1997), Foundations of Futures Studies: History, Purposes and Knowledge, New Brunswick and London: Transaction Publishers.
  2. Da Costa, O., Warnke, P., Cagnin, C. & Scapolo, F. (2015), The impact of foresight on policy-making: insights form FORLEARN mutual learning process, Technology Analysis & Strategic Management, 1-20.
  3. Calof, J., Tanguay, D. & Spring, L. (2006), Addressing Canada’s Foresight Capacity: A Report to the National Science Advisor, Science and Technology Foresight Directorate, Office of the National Science Advisor, Government of Canada, Ottawa, 15 September.
  4. FOREN (2015), Foresight for Regional Development Network, A Practical Guide to Regional Foresight, European Commission Search Directorate General STRATA Programme.
  5. Glenn, J.C., Gordon, T.J. & Dator, J. (2001), Closing the deal: how to make organizations act on futures researc, Foresight, 3(3):177-89.
  6. Glenn, J.C., Gordon, T.C. & Florescu, (2018), State of the Future 19.1, Millennium Project.
  7. Glenn, J.C., Gordon, T.C. & Florescu, (2017), State of the Future 2015-16, Millennium Project.
  8. Glenn, J.C., Gordon, T.C. & Florescu, (2016), State of the Future 2013-14, Millennium Project.
  9. Guston, A.H. (2014), Understanding Anticipatory Governance, Social Studies of Science, 44(2):218-242.
  10. Habegger, B. (2010), Strategic foresight in public policy: Reviewing the experiences of the UK, Singapour, and the Netherland, Futures, 42:49-58.
  11. Havas, A., Schartinger, D. & Weber, M. (2010), The impact of foresight on innovation policy-making: recent experiences and future perspectives, Research Evaluation, 19(2):91–104.
  12. Inayatullah, S. (2011), Future studies: theories and methods, Campo Magnetic: Manoz Blanca.
  13. Miles, I. & Keenan, M. (2003), Two and a half cycles of foresight in the UK, Technikfolgenabschatzung – Theorie und Praxis, 2(12):41-9.
  14. Pourezzat, A. A., Mollaee, A. & Firouzabadi, M. (2008), Building the future: Undertaking proactive strategy for national outlook, Futures, 40:887-892.
  15. Riedy C. (2009), The influence of futures work on public policy and sustainability, Foresight, 11(5):40-56.
  16. Roy, A. (1981), The Future Field, The Futurist.
  17. Sardar, Z. (2010), The Namesake: Futures; futures studies; futurology; futuristic; foresight—What’s in a name? Futures, 42: 177-184.
  18. van der steen, M.A. & van Twist, M.J.W. (2013), Foresight for long-term policy-making: An analysis of anticipatory boundary work in policy organizations in The Netherland, Futures, 54:33-42.