واکاوی موانع و چالش‌های سیاستگذاری آموزشی حوزه حمل و نقل هوایی (مورد مطالعه: دانشکده صنعت هواپیمایی)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی/تهران/ایران

چکیده

صنعت هوانوردی ایران ظرفیت کافی برای ارتقای جایگاه خود در جهان را دارد، اما ضریب استفاده از این ظرفیت‌ها در کشورمان ناچیز است. یکی از راه‌های جبرانش توجه به کیفیت آموزش‌هاست هدف از این تحقیق شناسایی چالش‌ها و موانع سیاستگذاری‌های آموزشی حوزه حمل و نقل هوایی است. این تحقیق از نوع آمیخته است. تحلیل کیفی با روش تحلیل مضمون انجام شده است. مصاحبه‌ها به طریق نیمه ساختار یافته به وسیله نمونه گیری هدفمند، تا رسیدن به اشباع نظری با 10 نفر از مدیران، استادان و کارشناسان برای یافتن موانع و چالش‌های پیش روی آموزش در حوزه حمل و نقل هوایی انجام شد، با تجزیه و تحلیل داده‌ها پنج مضمون اصلی شناسایی شد: منابع انسانی ناکارآمد، فقدان سیاستگذاری جامع، ضعف مدیریت، محیط ناپایدار، به روز نبودن فن‌اوری، ضعف آموزش و ارتباطات ناموثر. در بخش کمی، جامعه آماری شامل دانشجویان دانشکده صنعت هواپیمایی و به تعداد 280 است حجم نمونه 169 نفر محاسبه شد که با توجه به فرمول کوکران کافی است، تحلیل کمی با استفاده از آزمون تی و فریدمن انجام شد. با استفاده از آزمون تی تاثیرگذاری عوامل بررسی و تائید شد و با استفاده از آزمون فریدمن میزان تاثیر و اهمیت هر کدام معین شد، از بین مضامین اصلی ارتباط ناموثر بین بخش‌های مختلف صنعت هواپیمایی مهم ترین چالش و مانع سیاستگذاری در حوزه آموزش صنعت حمل و نقل هوایی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges and Barriers of Education Policy in Air Transportation: Case Study of Civil Aviation Technology College

نویسندگان [English]

 • Ali Changizi 1
 • heydar toorani 2
1 faculty of Management, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
2 organization for educational research and planning
چکیده [English]

Iran's aviation sector has the capacity to increase its global standing, however this capability is underutilized in our country. One approach to compensate for this is to place a premium on educational quality. The goal of this study is to identify the challenges and impediments to aviation educational policies. This is a mixed-method study. Qualitative analysis is carried by using the content analysis technique. Ten managers, professors, and experts were interviewed in a semi-structured manner to ascertain the barriers and challenges associated with aviation training. Seven major themes emerged from the data analysis: inefficient human resources, a lack of comprehensive policies, weak management, an unstable workplace, a lack of technology, inadequate training, and insufficient communication all contribute to this situation. In the quantitative section, the statistical population consisted of 280 students from the College. The sample size was 169 individuals, which was sufficient per Cochran's formula. The effectiveness and significance of factors were tested using the t-test and Friedman test, respectively. The most significant policy impediment was found to be poor communication between the aviation industry's various subsectors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Educational policy making
 • policy Making barriers
 • air transportation
 • education
 • الوانی، سیدمهدی، پورسید، بهزاد، پیکانی، مهربان‌هادی (1388)، مروری بر مدل‌های سیاستگذاری در آموش عالی، مجلس و پژوهش، 15، ص 73-101
 • . پاکدل، رحمت اله، قلی پور، آرین، حسینی، سیدحسین (1397). طراحی الگوی توسعه منابع انسانی، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، دوره 5 شماره 1: ص 77-51
 • پورکیانی، مسعود، سلاجقه، فضل الله، زارع‌پور، نصیرآبادی (1393). تبین موانع اجرای اجرای خط‌مشی با استفاده از بحث متمرکز گروهی (مورد مطالعه: قانون مدیریت خدمات کشوری). مدیریت سازمان‌های دولتی ایران، دوره 9، شماره 3، ص 22-7
 • ثقفی، فاطمه، محقر، علی، برادران قهفرخی، محمدعلی، اصلانی، علیرضا، ملکی، محمدحسن، (1395)، ارائه استعاره نوآورانه برای دانشگاه تهران متناسب با عصر جدید با استفاده از پس‌زمینه فکری گروه‌های ذی‌نفع، فصلنامه علمی-پژوهشی سیاستگذاری عمومی، دوره 4 شماره 3. ص 47-65
 • خرده‌گیر، سعید؛ عسکری، احمد؛ رنجبر، مختار (1396). بررسی شاخص‌های بهسازی منابع انسانی و تاثیر آن بر اثربخشی عملکرد کارکنان، فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دوره 8 شماره 2: ص 262-245
 • دراکر، پیتر (1999). چالش‌های مدیریت در سده بیست و یکم، ترجمه محمود طلوعی، تهران: خدمات فرهنگی رسا
 • دوالی، محمدمهدی، ضمانهی، مجید، درویش، حسن، آذر، عادل (1396). طراحی مدل شایسته گزینی روسای مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جماع امام حسین (ع)، دروه 9 شماره3: ص 97-123
 • رزقی رستمی، علیرضا (1383). آسیب شناسی اجرای خط‌مشی‌های صنعتی کشور و ارائه الگوی پیشنهادی، رساله دکتری رشته مدیریت صنعتی، گرایش خط‌مشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
 • رنگرز، حسن؛ موذنی، بهرام؛ (1396). شناسایی و اواولیت‌بندی موانع اجرای خط مشی‌های عمومی در سازمان‌های دولتی با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره، فصلنامه خط مشی گذاری عمومی در مدیریت، دروه 8، شماره 28: ص 27-43
 • رنگریز، حسن، خیراندیش، مهدی، لطیفی جلیسه، سلیمه (1397) بررسی موانع اجرای خط‌مشی‌های عمومی در سازمان‌های دولتی با استفاده از روش فراترکیب، فصلنامه علمی-پژوهشی سیاستگذاری عمومی دوره 4 شماره 1، ص 127-142
 • رنگریز، حسن، موذنی، بهرام (1396)، شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای خط مشی‌های عمومی در سازمان‌های دولتی با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره، فصلنامه خط مشی گذاری عمومی در مدیریت، دوره 8 شماره 22، ص 27-43
 • سازمان هواپیمایی کشوری، (1397)، برنامه راهبردی صنعت حمل و نقل هوایی جمهوری اسلامی ایران، https://www.cao.ir/rules_and_regulation
 • سرلک، محمدعلی؛ نوریائی، محمدحسین (1395). شناسایی عوامل موثر بر جریان‌های شکافنده سامزان‌های دولتی با استفاده از استراتژی نظریه پردازی داده بنیاد، فصلنامه مدیریت دولتی، دوره 8 شماره 4، ص 553-570
 • سعیدی، لیلا؛ دورانی، امیر (1397). شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای خظ مشی‌های دولتی در حوزه ستادی وزارت نفت، فصلنامه خط مشی گذاری عمومی در مدیریت، دوره 9 شماره 30، ص 79-88
 • ضابط پور کردی، حسین، بیدختی، علی اکبر، امین رضایی، علی محمد، صالحی عمران، ابراهیم. (1398). شناسایی و اولویت بندی موانع و چالش های اجرای خط مشی های آموزش عالی در ایران. جامعه شناسی نهادهای اجتماعی, دوره 6 شماره (13), ص 203-230
 • ضرابی، اصغر، محمدی، جمال، سقایی، محسن (1388)، چالش‌های صنعت حمل و نقل هوایی ایران (مطالعه موردی ترافیک هوایی اصفهان)، جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دوره 20، شماره 33، ص 23-42
 • عباسپور، عباس؛ مرادی، کیوان (1396). سیاست آموزشی، بازخوانش ارزش‌های گم شده، فصلنامه-علمی پژوهشی سیاستگذاری عمومی، دوره 3 شماره 3، ص 136-160

 

 • عباسی، طیبه، بیگی، وحید. (1395). تبیین چالش های اجرای خط مشی های عمومی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری. سیاست علم و فناوری، دوره 8 شماره 3، ص 1-12
 • عباسی، عباس؛ معتضدیان، رسول؛ میرزایی، محمد قاسم (1395). بررسی موانع اجرای خط مشی‌های عمومی در سازمان‌های دولتی. پژوهش‌های مدیرت منابع سازمانی، دوره 6، شماره 2 ص46- 69
 • فرتاش، کیارش، خیاطیان یزدی، محمدصادق (1398)، نقش دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در توسعه علم و فناوری و سیاست‌های حمایت از آن‌ها، ویژه‌نامه جامع سیاست علم، فناوری و نوآوری، سال 11، شماره 2، ص 254-267
 • فولادچی، فاطمه، مهدوی، مسعود، کردوانی، پرویز (1397)، اثرات اقتصادی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) در توسعه سکونتگاه‌های روستایی شهرستان رباط کریم، فصلنامه اقتصاد و توسعه روستایی، سال 7، شماره 3، ص 1-22
 • کمالی، یحیی (1397) روش شناسی تحلیل مضمون و کاربرد آن در مطالعات سیاستگذای عمومی، فصلنامه علمی پژوهشی سیاستگذاری عمومی، دوره 4، شماره 2، 189-208
 • محمدی، مهتاب؛ الوانی، سیدمهدی؛ معمارزاده طهران، غلامرضا، انصاری رنانی، قاسم؛ (1396). طراحی مدل سه بعدی اجرای حاکمیت خط مشی عمومی، فصلنامه علمی پژوهشی رسالت مدیریت دولتی، سال 8، شماره 26، ص 1-16
 • معمارزاده، غلامرضا (1385). ارائه مدل پویا برای اجرای خط‌مشی عمومی، فصلنامه مدیریت، دوره 3 شماره 3.ص 14-2
 • ملکی پور، احمد، جوادی ارجمند، محمدجعفر، بشرویه نژاد کریمی، حسام، زیباکلام، صادق (1397)، تاملی در سیاست گذاری آموزشی در علوم سیاسی، با تاکید بر تحلیل ایدئولوژی‌های برنامه درسی دانشجویان، پژوهشنامه علوم سیاسی، دوره 13 شماره 3، ص 135-156

26-  Batsuuri, G. (2016). Foreign Investment Policy Implementation Effectiveness: A Case Study from Mongolia. Imperial Journal of Interdisciplinary Research, 2 (3), 309-320.

27- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology journal, 3(2), 77-101.

 

28-Calista, D. (1994), Policy Implementation, New York, Marcel Dekker Innc-

29-Dakowska, D., & Velarde, K. S. (2018). European Higher Education Policy. In H. Heinelt & S. Münch (Eds.), Handbook of European Policies: Interpretive Approaches to the EU (pp.260-272). Edward Elgar.

30- Denhardt, R. & Catlaw, T. (2014). Theories of public organization. 7th ed. Arizona: Cengage Learning

31- Etzkowitz, H. (2016) The entrepreneurial university: vision and metrics. Industry and Education, 30 (20), 83-97

32-Glaser, B. G. (1998) Doing Grounded Theory: Issues and Discussions, Sociology Press, Mill Valley, California

33-Glaser, B.G. (1992). Basics of grounded theory analysis. Mill Valley, CA: Sociology Press -

34-Gibbs,C.; MacDonald,F.; MacKay,   K.  (2015),"Social   media   usage   in   hotel   human resources:     recruitment,     hiring     and     communication", International Journal of Contemporary Hospitality Management,Vol. 21, No. 2 pp. 170-174

35-Hirsch, W. Z., & Weber, L. E. (1999). Challenges facing higher education at the millennium.American Council on Education/Oryx Press Series on Higher Education

36- Honig, I. (2006). New direction in education policy implementation. New York: state university of New York Press.

37-IATA (2020), https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/airline-industry-economic-performance-june-2020-report/

38-Ng, E.S.; Parry,  E.(2016),"Multigenerational  Research  in  Human  Resource  Management", Research in Personnel and Human Resources Management, Vol. 32, pp. 1-41

39- Sepehri  M,  Rustaazad  R.  1404  Iran  and  Requirements  for  the  Improvement  of  the Human  Capital  of  the  Country.2010.  Tehran:  Labor  and  Social  Security  Institute Publication.

40-Viennet, R. and B. Pont (2017), “Education policy implementation: A literature review and proposed framework,OECD Education Working Paper No. 162.

41- Yáñez, S., Uruburu, Á., Moreno, A., & Lumbreras, J. (2019). The sustainability report as an essential tool for the holistic and strategic vision of higher education institutions. Journal of Cleaner Production, 207, 57-66.