شناسایی عناصر سازنده واقعیت اجتماعی نوآوری در شرکت‎های دانش‏ بنیان با استفاده از روش حافظه‎ران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه علامه طباطبایی

3 مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

دانش انسان مجموعه‎ای از مسئله‎ها و چاره‎ها در مواجه‌با دنیای پیرامون است. انسان در مواجه‎با مسئله‎های جدید یا قدیم ناگریز از خلق چاره‎های جدید یا خلق صورت‎بندی جدید از چاره‎های قدیم است. فرآیند چاره‎جویی انسانی در مواجه‎با مسئله‎ها در دنیای واقع یا مفهوم نوآوری در دنیای ذهنی در فرهنگ‎ها و زبان‎های متفاوت دارای بار معنایی متفاوت است. پژوهش حاضر تلاشی برای شناسایی عنصرهای سازنده واقعیت اجتماعی نوآوری در شرکت‎های دانش‎بنیان در بستر زبان فارسی است. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی با رویکردی توصیفی است. صبغه پژوهش کیفی و برمبنای رویکرد برساخت‎گرایی‎اجتماعی از روش حافظه‎ران استفاده می‏شود. جامعه‎ی آماری پژوهش افراد شاغل در شرکت‎های دانش‏بنیان فعال در پارک علم‎و‎فناوری استان گیلان است. روش نمونه‎گیری غیرتصادفی از نوع در دسترس و حجم نمونه شامل هفتاد نفر است. براساس یافته‎های پژوهش عناصر سازنده واقعیت اجتماعی نوآوری در شرکت‎های دانش‎بنیان در دو دسته‎ی عناصر مربوط‌به سوبژه شامل صبرکردن، خستگی، کنجکاوی، مشاهده‎کردن، انگیزه حل‎مشکل، حفظ‏آرامش، جزئی‎نگری، ترس‎از شکست، تلاش‎کردن، شک‎کردن، هدف‎شخصی و عناصر مربوط‎به ابژه شامل جست‎وجو در اینترنت، گذر‎زمان، تغییر ترکیب اجزا، شوخی‎کردن، محیط پرسروصدا، تغییر ترتیب اجزا، گروه‎کاری، محیط ساکت و آزمایش‎کردن هستند. بررسی عنصرهای پدیدارشده نشان از تضاد بین میل به تغییر و میل به سکون در زمان حال و موکول کردن تغییر به آینده در عناصر مربوط‎به سوبژه دارد، که نمونه‎ای از عناصر مربوط‎به سکون در زمان حال و موکول کردن تغییر به آینده در تحقیقات پیشین یافت نمی‏شود. بررسی عناصر مربوط‏به ابژه نیز نشان می‏دهد که عنصر اینترنت مهم‎ترین منبع الهام افراد برای نوآوری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying elements of social construction of innovation in knowledge enterprise using memory-work method

نویسندگان [English]

  • Mohammad Saleh Torkestani 1
  • Seyed Soroush Ghazinoori 2
  • pedram jahedi 3
1 Assistant Professor, Department of Business Management, Allameh Tabataba'i University
2 Associate Proffesor, Allameh Tabatabai University
3 Business Management, Faculty of Management and Accounting, Alameh Tabatabai University
چکیده [English]

When confronted with new or old challenges, humans are inevitably forced to create new solutions or new formulations of existing solutions. The practice of issue solving in the physical world or the concept of innovation in the mental world have varying connotations across cultures and languages. The present study is an attempt to identify the constituent elements of the social reality of innovation in knowledge-based companies in the context of Persian language in Iran. This study takes an applied, descriptive approach. The research is qualitative in nature and employs the memory-work method in accordance with the social constructivist perspective. The statistical population consists of individuals employed in knowledge-based firms in Guilan Province's Science and Technology Park. Seventy participants were sampled using a non-random sampling procedure. The study showed that the factors of social construction of innovation in knowledge companies fall into two categories. The first consisted of subject-related elements, including patience, exhaustion, curiosity, observing, drive for problem solving, calmness, partiality, fearing, struggling, doubting, and having a personal purpose. The second consisted of object-related elements, including Internet surfing, time passing, changing decor, joking, a noisy setting, a working group, silence, and experimenting. The examination of the elements revealed a conflict between motion and stillness in the subject-related aspects, which has not been observed in past research where stillness in the present time and deferring change to a later time are not present. An analysis of the object-related components revealed that the primary source of innovation was Internet surfing.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • Social constructivism
  • Social construction of reality
  • Concepts
  • Memory-Work
منابع
 البدوی، امیر.، شکرچیان، سجاد(1396). عوامل اثرگذار بر انتخاب روش تأمین فناوری: مطالعه موردی فناوری سویه در شرکت دارویی سیناژن. مدیریت نوآوری. سال شش، دوره چهارم: 163-192.
بهارلو، مهدی.، میرعمادی، طاهره.، الیاسی، مهدی.، بوشهری، علیرضا(1397). تحلیل و تبیین ساختاری- کارکردی نظام نوآوری فناورانه پهپاد در ایران. مدیریت توسعه فناوری. دوره پنج، شماره چهارم: 47-72.
دانش‎کهن، حسین.، الیاسی، مهدی.، پیله‎وری، نازنین.، طباطبائی بافقی، سیدمحمد(1394). بررسی و اولویت‎بندی عوامل کلیدی موفقیت نوآوری در صنعت پهباد ایران. مدیریت نوآوری. دوره چهار، شماره چهارم: 107-130.
صمیمی، مهدی.، حسینی، سیدحسن.، اصغری، حرمت(1397). عوامل مؤثر بر نوآوری فناورانه در واحدهای صنعتی دفاعی. مدیریت نوآوری در سازمان‎های دفاعی. دوره اول، شماره یکم: 118-140.
طباطبائیان، سید حبیب‎الله.، طهوری، حمیدرضا.، تقوا، محمدرضا.،‌تقوی‎فر، محمدتقی(1397). تحلیل اکوسیستم نوآوری داروهای زیستی در ایران. مدیریت توسعه فناوری. دوره پنج، شماره چهارم: 9-45.
طباطبائیان، سید حبیب‎الله.، قادری‎فر، اسماعیل.، الیاسی، مهدی.، بامداد صوفی، جهانیار(1397). الگوی تجاری سازی فناوری های نوظهور در شرکت های دانش بنیان. نوآوری و ارزش‎آفرینی. سال هفت، شماره سیزدهم: 25-39.
کشتکار، مهران(1397). شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های نوآوری اجتماعی در ایران. مدیریت نوآوری در سازمان‎های دفاعی. دوره اول، شماره یکم: 1-24.
محمدی، مهدی.، حمیدی، مهدی.، محمودی.، بهروز.، جوادی، سپیده(1393). شناسایی، تحلیل و دسته بندی عوامل مؤثر بر شکل گیری شبکه های نوآوری در شرکت های دانش بنیان (مطالعه موردی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران). مدیریت نوآوری. دوره سه، شماره چهارم: 1-24.
 
Ali, J. A. (2019). Social Construction of Jihad and Human Dignity in the Language of ISIS. In Contesting the Theological Foundations of Islamism and Violent Extremism (pp. 53-72). Palgrave Macmillan, Cham.
Arkolakis, C., Ramondo, N., Rodríguez-Clare, A., & Yeaple, S. (2018). Innovation and production in the global economy. American Economic Review108(8), 21-73.
Bigné, E., & Decrop, A. (2019). Paradoxes of Postmodern Tourists and Innovation in Tourism Marketing. In The Future of Tourism (pp. 131-154). Springer, Cham.
Blok, V. (2018). Philosophy of innovation: a research agenda. Philosophy of Management17(1), 1-5.
Boholm, M., Möller, N., & Hansson, S. O. (2016). The concepts of risk, safety, and security: applications in everyday language. Risk analysis36(2), 320-338.
Costello, G. J. (2019). The Philosophy of Innovation in Management Education: a Study Utilising Aristotle’s Concept of Phronesis. Philosophy of Management, 1-16.
Chomsky, N. (1999). Language and freedom. Resonance4(3), 86-104.
Crawford, J., Kippax, S., Onyx, J., Gault, U., & Benton, P. (1992). Emotion and gender: Constructing meaning from memory. Sage Publications, Inc.
de Vries, M. J. (2018). Philosophy of technology: Themes and topics. Handbook of technology education, 7-16.
Fischer, F. (2019). Knowledge politics and post-truth in climate denial: on the social construction of alternative facts. Critical Policy Studies, 13(2), 133-152.
Gergely, G. (2018). The social construction of the subjective self: The role of affect-mirroring, markedness, and ostensive communication in self-development. In Developmental science and psychoanalysis (pp. 45-88). Routledge.
Hằng, N. V. T., Meijer, M. R., Bulte, A. M., & Pilot, A. (2017). Designing a primary science curriculum in a globalizing world: How do social constructivism and Vietnamese culture meet?. Cultural Studies of Science Education12(3), 739-760.
Johnson, C. W., Kivel, B. D., & Cousineau, L. S. (2018). The History and Methodological Tradition (s) of Collective Memory Work. In Collective Memory Work (pp. 13-36). Routledge.
Kahn, K. B. (2018). Understanding innovation. Business Horizons61(3), 453-460.
Kangas, H., Vuori, J., Luoto, S., & Kylänen, M. (2015). The retest method for improving coding in qualitative research. Physiotherapy101, e718-e719.
Markula, P., & Friend, L. A. (2005). Remember when... Memory-work as an interpretive methodology for sport management. Journal of Sport Management19(4), 442-463.
Norris, A. (2004). Beyond the fury of destruction: Hegel on freedom. Political Theory, 32(3), 409-418.
Onyx, J., & Small, J. (2001). Memory-work: The method. Qualitative Inquiry7(6), 773-786.
Ovens, A., & Tinning, R. (2009). Reflection as situated practice: A memory-work study of lived experience in teacher education. Teaching and Teacher Education25(8), 1125-1131.
Schade, C. D. (2018). How Different Versions of the Multiverse Interpretation Have Different Consequences for Free Will and Ontology: Developing the Concept of a Clustered-Minds Multiverse. In Free Will and Consciousness in the Multiverse (pp. 59-84). Springer, Cham.
Small, J., Harris, C., Wilson, E., & Ateljevic, I. (2011). Voices of women: A memory-work reflection on work-life dis/harmony in tourism academia. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education10(1), 23-36.
Spohn, W. (2018). Epistemic justification: its subjective and its objective ways. Synthese195(9), 3837-3856.
Stone, M. J., Soulard, J., Migacz, S., & Wolf, E. (2018). Elements of memorable food, drink, and culinary tourism experiences. Journal of Travel Research57(8), 1121-1132.
Verganti, R., & Öberg, Å. (2013). Interpreting and envisioning—A hermeneutic framework to look at radical innovation of meanings. Industrial Marketing Management42(1), 86-95.
Uggla, B. K. (2017). The Hermeneutics of Creativity and Innovation in Knowledge Society–between Structuralism and Pragmatism. Philosophy of Management16(3), 253-264.
Weichhart, G., Stary, C., & Vernadat, F. (2018). Enterprise modelling for interoperable and knowledge-based enterprises. International Journal of Production Research56(8), 2818-2840.
Vasylieva, T., Lyulyov, O., Bilan, Y., & Streimikiene, D. (2019). Sustainable economic development and greenhouse gas emissions: The dynamic impact of renewable energy consumption, GDP, and corruption. Energies12(17), 32-89.