هوشمندی فناوری در سازمان‌های فناوری پیشرفته

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

چکیده

در دهه‌های اخیر، فناوری به پدیده‌ای مهم و کلیدی برای جوامع و سازمان‌ها تبدیل شده که شناسایی و رصد تغییرات آن، امری ضروری است. همچنین، افزایش دسترسی به اطلاعات و فناوری‌های مختلف باعث تغییر فضای کسب‌وکارها و پیچیدگی روزافزون دنیای رقابت شده است. در این محیط پیچیده رقابتی تنها سازمان‌هایی قادر به بقا هستند که توانایی‌ها و ظرفیت‌های فناورانه خود را بهبود بخشیده و رویکردهای هوشمندی فناوری را در سازمان خود به کار بگیرند. موضوع هوشمندی فناوری طی سال‌های اخیر مورد توجه پژوهشگران بسیاری قرار گرفته است. بررسی ادبیات موجود در این زمینه، سهم بسزایی در فهم بهتر هوشمندی فناوری خواهد داشت و می‌تواند منجر به بهبود فرآیندهای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری سازمانی در حوزه فناوری ‌شود. هدف از نگارش این مقاله، بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش‌های هوشمندی فناوری با روش کتابخانه‌ای است. تعاریف، جایگاه، اهداف و چالش‌های هوشمندی فناوری از دیدگاه محققان مختلف به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرند و کاربردها و نمونه‌های پیاده‌سازی هوشمندی فناوری نیز در داخل کشور و در چندین صنعت مختلف ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technology Intelligence in High Tech Organizations

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mohammadi
  • Saeed Kazem Pourian
  • Mohammad reza taghva
Allameh Tabataba'i University, Tehran
چکیده [English]

Technology has evolved into a significant and critical phenomenon for societies and organizations over the last few decades, and it is critical to identify and monitor its changes. Increased access to information and various technologies has also resulted in a shift in the business environment and increased complexity in the world of competition. Only organizations that can enhance their technological capabilities and abilities and implement technologically intelligent approaches within their organization will survive in this complex competitive environment. In recent years, numerous researchers have examined the issue of technology intelligence. A review of the available literature in this field contributes significantly to our understanding of technology intelligence and can result in enhanced organizational planning and decision-making processes in the field of technology. The purpose of this paper is to examine the theoretical underpinnings and historical context of technology intelligence researches using the library method. The definitions, position, goals, and challenges of technology intelligence are discussed in detail from the perspectives of various researchers, as well as applications and examples of technology intelligence implementation in Iran and across a variety of industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology intelligence cycle
  • innovation management
  • competitive intelligence
  • technology intelligence
منابع
افرازه، عباس (1384). مدیریت دانش: مفاهیم، الگوها، اندازه‌گیری و پیاده‌سازی. تهران: عباس افرازه.
امینی، علی. (1396). تحلیل تاثیر هوشمندی فناوری بر مزیت رقابتی در بنگاه (مطالعه موردی: شرکت های دارویی). مدیریت بهداشت و درمان. 8(2)، 75-85.
بنیادی نائینی، علی، احدزاده نمین، مهناز، امینی، علی. (1396). بهبود کارایی در توانمندی‌های نوآوری فناورانه و رقابت‌پذیری شرکت‌های داروسازی با اعمال هوشمندی فناوری با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها. مدیریت بهداشت و درمان، 7(2)، 63-73.
خدایاری، مریم، نیلفروشان، هادی، حاجی حیدری، نسترن. (1398). آسیب شناسی مدل های کسب وکار هوشمندی فناوری در ایران. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری, 7(4)، 97-126.
خمسه، عباس، پیله‌وری سلماسی،نازنین، نی‌ریزی، زهره. (1398). ارزیابی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر هوشمندی تکنولوژی در صنعت نیروگاهی (مطالعه موردی: شرکت احداث و توسعه نیروگاهی مپنا-توسعه 1). آینده پژوهی مدیریت، 30(1)، 87-98.
سیاه‌سرانی کجوری، محمد علی، زارعی، عظیم، ملکی مین باش رزگاه، مرتضی، آذر، عادل، فیض، داود. (1396). مفهوم‌پردازی و ‌اولویت‌بندی مولفه‌های هوشمندی رقابتی در شرکت‌های دانش بنیان: پژوهش ترکیبی. مدیریت نوآوری، 6(1)، 21-44.
صدرایی، ساسان (1389). راه‌اندازی مرکز پایش و تحلیل رصدخانه ملی فناوری صنعت نفت. مرکز ایده‌پردازان جوان، پژوهشگاه صنعت نفت.
کارشناس عباسعلی، ملائک سید محمدباقر. ارائه ساختار کارکردهای نظام ملی هوشمندی فناوری؛ مورد به کارگیری، فناوری‌های پیشرفته پیل سوختی.
صفدری رنجبر، مصطفی، الیاسی، مهدی، توکلی، غلامرضا. (1396). مروری بر مفهوم هوشمندی فناوری (تعاریف، ساختارها، فرآیند، بازیگران، روش‌ها و ابزارها). فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، 15(30)، 47-58.
صمدی، عباس، سهرابی، روح الله، عرفانی، فاطمه. (1397). بررسی رابطه بین هوشمندی فناوری و نوآوری استراتژیک در شرکت های مستقر در پارک های فناوری (مورد مطالعه: پارک فناوری پردیس). پژوهش های مدیریت عمومی، 11(41)، 111- 137.
عباسی، پوریا. (1392). پایان نامه کارشناسی ارشد، تبیین الگوی تلفیقی فرایند توسعه محصول جدید در حوزه نانو تکنولوژی. دانشگاه علوم تحقیقات تهران.
فرمهینی فراهانی، صدیقه. (1394). پایان نامه کارشناسی ارشد، طراحی الگوی ارزیابی فناوری در صنعت خودرو. دانشگاه علوم تحقیقات تهران.
 ناظمی وادقانی، محمد. (1391). رساله دکتری، بررسی عوامل کلیدی موثر بر موفقیت توسعه محصولات جدید (مورد مطالعه شرکت های فرش اران و بیدگل). دانشگاه دانشگاه ازاد اسلامی، نراق.
نوروزبخش، علی. (1394). پایان نامه کارشناسی ارشد، ارائه مدل ساختاری جهت استقرار مدیریت دانش (KM 2.0) برمبنای هوش هیجانی کارکنان. دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.
نی‌ریزی، زهره. (1395) طراحی الگوی هوشمندی تکنولوژی در صنایع نیروگاهی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.
 
Adidam, P. Sampada, G., & Kejriwal, S. (2009). Cross-cultural competitive Intelligence Strategies. Marketing Intelligence & Planning, 27(5), 666-680.
Aguilar, F. J. (1967). Scanning the business environment. Macmillan.
Albagli, A., Dawson, P., & Hasnain, S. (1996). Competitive science and technology intelligence. International Journal of Technology Management, 12(3), 320-328.
Alzubi, Y., Malkawi, A. B. & Habib, M. (2019). Organizational health: The role of technology disruption and competency adequacy in jordanian constrcution sector. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, 8, 5475-5482.
Ansoff, H. I. (1975). Managing strategic surprise by response to weak signals. California management review, 18(2), 21-33.
Ashton, W. B. (1997). Tech intelligence survey finds few are world-class. Research Technology Management, 40(2), 3.
Ashton, W. B., & Klavans, R. A. (1997). Keeping Abreast of Science and Technology. Columbus, Richland: Battelle Press.
Ashton, W. B., & Stacey, G. S. (1995). Technical intelligence in business: understanding technology threats and opportunities. International Journal of Technology Management, 10(1), 79-104.
Auster, E., & Choo, C. W. (1994). How senior managers acquire and use information in environmental scanning. Information Processing & Management, 30(5), 607-618.
Balachandra, R. (1980). Perceived usefulness of technological forecasting techniques. Technological Forecasting and Social Change, 16(2), 155-166.
Blind, K., Cuhls, K., & Grupp, H. (1999). Current foresight activities in. Technological Forecasting and Social Change, 60(1), 15-35.
Bulger, N. J. (2016). The evolving role of intelligence: Migrating from traditional competitive intelligence to integrated intelligence. The International Journal of Intelligence, Security, and Public Affairs, 18(1), 57-84.
Calof, J., & Smith, J. (2010). The integrative domain of foresight and competitive intelligence and its impact on R&D management. R&d Management, 40(1), 31-39.
Chatzipanagiotou, N. (2017, March). Information Management as a Tool for Organizational Learning in Academic Libraries: Summarized Research Proposal. In Dilemmas 2015 Papers from the 18th Annual International Conference Dilemmas for Human Services: Organizing, Designing and Managing.
Chesbrough, H. W. (2003). Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology. Harvard Business Press.
Choo, C. W. (2002). Information management for the intelligent organization: the art of scanning the environment: Information Today, Inc.
Coburn, M. M. (1999). Competitive technical intelligence: A guide to design, analysis, and action: American Chemical Society Washington.
Cooper, A. C., & Schendel, D. (1976). Strategic responses to technological threats. Business horizons, 19(1), 61-69.
Costa, S. M. D. S., & Leite, F. C. L. (2018). Theoretical overlaps between communication, information management and knowledge management in Information Science. Investigación Bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información, 32(74).
Courseault, C. R. (2004). A text mining framework linking technical intelligence from publication databases to strategic technology decisions (Doctoral dissertation, Georgia Institute of Technology).
Currill, D. L. (1972). Technological forecasting in six major UK companies. Long Range Planning, 5(1), 72-77.
Ehls, D., Korreck, S., Jahn, R., Zeng, M., Heuschneider, S., Herstatt, C., . . . Spaeth, S. (2016). Open foresight: Exploiting information from external sources. Available at SSRN 2764208.
Eilers, K., Kronemeyer, L., Wustmans, M., Frischkorn, J., & Moehrle, M. G. (2017). Monitoring Competitors’ Innovation Activities Using Stable Patent Maps. Paper presented at the ISPIM Innovation Symposium.
Farradane, J. (1979). The nature of information. Journal of information science, 1(1), 13-17.
Farrukh, C., & Holgado, M. (2020). Integrating sustainable value thinking into technology forecasting: A configurable toolset for early stage technology assessment. Technological Forecasting and Social Change, 158, 120171.
Fleisher CS. Assessing the tools and techniques enterprises use for analysing Innovation, Science and Technology (IS&T) factors: are they up to the task? International Journal of Technology Intelligence and Planning, 2006; 2(4): 380-403.
Fuld, L. M. (1995). The new competitor intelligence: the complete resource for finding, analyzing, and using information about your competitors: Wiley New York.
Gerybadze, A. (1994). Technology forecasting as a process of organisational intelligence. R&D Management, 24(2), 131-140
Gilad, B., & Gilad, T. (1985). A systems approach to business intelligence. Business Horizons, 28(5), 65-70.
Hauptmann, O., & Pope, S. L. (1992). The process of applied technology forecasting: a study of executive analysis, anticipation, and planning. Technological Forecasting & Social Change, 42(2), 193-211.
Hauschildt, J. (1993) Innovation Management, Vahlen, Munchen.
Henderson, R. (1993). Underinvestment and incompetence as responses to radical innovation: Evidence from the photolithographic alignment equipment industry. The RAND Journal of Economics, 248-270.
Hohhoff, B. (1997). Computer Support Systems for scientific and technical Intelligence. Keeping Abreast of Science and Technology.
Iansiti, M. (2000). How the incumbent can win: Managing technological transitions in the semiconductor industry. Management Science, 46(2), 169-185.
King, W. R., & Cleland, D. I. (1997). Life‐cycle management. Project management handbook, 191-205.
Krol, T. F., Coleman, J. C., & Bryant, P. J. (1997). Range of services provided by competitive technical intelligence. Keeping abreast of science and technology: technical intelligence for business, 409-434.
Kuwahara, T. (1999). Technology forecasting activities in Japan. Technological Forecasting and Social Change, 60(1), 5-14.
Lichtenthaler, E. (2000). Organization of Technology Intelligence: an empirical study in technology-intensive. Dissertation ETH no. 13787. Zurich: large international companies.
Lichtenthaler, E. (2003). Third generation management of technology intelligence processes. R&d Management, 33(4), 361-375.
Lichtenthaler, E. (2004). Coordination of technology intelligence processes: A study in technology intensive multinationals. Technology Analysis & Strategic Management, 16(2), 197-221.
Malhotra, M., & Nair, T. G. (2015). Evolution of knowledge representation and retrieval techniques. International Journal of Intelligent Systems and Applications, 7(7), 18.
Manzini, R., & Nasullaev, A. (2017). Technology intelligence in practice: a systematic literature review of empirical studies and agenda for further research.
Mass, R. (1982). Records, words, data... Whatever you call it, it's still information.
Meadow, C. T., Boyce, B. R., & Kraft, D. H. (1992). Text information retrieval systems (Vol. 20): Academic Press San Diego, CA.
Miller, J., & Miller, J. (2000). Millennium intelligence: understanding and conducting competitive intelligence in the digital age. Information Today, Inc.
Mortara, L., Kerr, C. I., Phaal, R., & Probert, D. R. (2009). Technology intelligence practice in UK technology-based companies. International Journal of Technology Management, 48(1), 115-135.
Mutua, M. T., & Ngugi, K. (2012). Influence of competitive intelligence on profitability of mobile telecommunication companies in Kenya. International Journal of Innovative Research and Development (ISSN 2278–0211), 1(11), 229-205.
Nair, T. G. (2015). Intelligent Knowledge Systems. In Encyclopedia of Information Science and Technology, Third Edition (pp. 4591-4599): IGI Global.
Nasullaev, A., Manzini, R., & Kalvet, T. (2020). Technology intelligence practices in SMEs: Evidence from Estonia. Journal of Intelligence Studies in Business, 1(1).
Nilforoushan, H., Rahmani, S. (2019). Towards designing the standard technology intelligence system. Managing Technology for Inclusive and Sustainable Growth - 28th International Conference for the International Association of Management of Technology, IAMOT 2019. 690-703
Norling, P. M., Herring, J. P., Rosenkrans Jr, W. A., Stellpflug, M., & Kaufman, S. B. (2000). Putting competitive technology intelligence to work. Research-Technology Management, 43(5), 23-28.
Penn, I. A., & Pennix, G. B. (2017). Records management handbook. Routledge.
Porter, M. E. (1985). Technology and competitive advantage. The Journal of Business Strategy, 5(3), 60.
Porter, M. E. (1991). Towards a dynamic theory of strategy. Strategic management journal, 12(S2), 95-117.
Probst, G. Raub. S., & Ramhardt, k. (2000). Managing knowledge: Building blocks for success.
Quinn, J. B. (1985). Managing innovation: controlled chaos. Harvard business review, 63(3), 73-84.
Ransley, D. L. (1996). Benchmarking the “external technology watching” process: Chevron's experience. Competitive Intelligence Review, 7(3), 28-33.
Rohrbeck, R., Heuer, J., & Arnold, H. (2006, June). The technology radar-an instrument of technology intelligence and innovation strategy. In 2006 IEEE international conference on management of innovation and technology (Vol. 2, pp. 978-983). IEEE.
Savioz, P. (2004). Technology intelligence in technology-based SMEs: Design and implementation of a concept to identify, collect, analyze, disseminate and apply relevant information from a company's technological environment to support business decision-making processes.
Schuh, G., & König, C. (2017). Determination of information demand for efficient technology monitoring. In Proceedings of the 26th Intern association for management of technology conf., ASMET, Wien (pp. 851-865).
Taghva, M. R., Majidfar, F., Salami, R., & Karshenas, A. A. (2014). A conceptual model for university-industry knowledge transfer through technology intelligence cycles and social networks: multiple case study of technology transfer projects. Asian Journal of Research in Business Economics and Management, 4(9), 57.
Tschirky, H. P. (1994). The role of technology forecasting and assessment in technology management. R&D Management, 24(2), 121-129.
Tschirky, H. (Ed.). (1998). Technologie-Management: Idee und Praxis. Verlag Industrielle Organisation.
Tschirky, H. (2000). On the path of enterprise science? An approach to establishing the correspondence of theory and reality in technology-intensive companies. International Journal of Technology Management, 20(3-4), 405-428.
Tushman, M. L., Rosenkopf (1992). Organizational determinants of technological change: toward a sociology of technological evolution. Research in organizational behavior, 14, 311-347.
Ulrich, H., & Probst, G. J. (1988). Guide to holistic thinking. A breviary for managers. Bern, Stuttgart: main.
Veugelers, M., Bury, J., & Viaene, S. (2010). Linking technology intelligence to open innovation. Technological forecasting and social change, 77(2), 335-343.
Vicente, J. M., & Palop, F. (1996). Technology monitoring and industrial diversification: A diversification project of an endogamic monoclonal industrial fabric by disseminating innovation opportunities. International Journal of Technology Management, 12(4), 449-461.
Wheelen, T., & Hunger, D. (2004). Strategic Management and Business Policy, Prentice Hall. New Jersey.
Wickramasinghe, N., Von Lubitz, D. K., & Enterprise, K. B. (2007). Theories and Fundamentals.
Wilson, T. D. (2002). The nonsense of knowledge management. Information research, 8(1), 8-1.
Womack, J., & Jones, D. (1990). Roos, The Machine That Changed the World. Mc millan, NY.
Yoon, B. (2008). On the development of a technology intelligence tool for identifying technology opportunity. Expert Systems with Applications, 35(1-2), 124-135.
Zhang, Y., Robinson, D. K., Porter, A. L., Zhu, D., Zhang, G., & Lu, J. (2016). Technology roadmapping for competitive technical intelligence. Technological Forecasting and Social Change, 110, 175-186.