دوره و شماره: دوره 09، شماره 2 - شماره پیاپی 27، شهریور 1398 

مقاله مروری

در مسیر دانشگاه حکیمانه: سومین انقلاب علمی- دانشگاهی

صفحه 43-66

حمزه صمدی میارکلائی؛ حسین صمدی میارکلائی