دوره و شماره: دوره 09، شماره 4 - شماره پیاپی 29، بهمن 1398 

مقاله ترویجی

شفافیت، مشارکت و حاکمیت باز، راهکارهای نوین چابک‌سازی حاکمیت

صفحه 5-14

حسین بوذرجمهری؛ سهیلا رجایی؛ مهدی ثنایی؛ یاسمن هرندی


مقاله ترویجی

ارائه چهارچوبی به منظور بخش بندی بیمه گذاران بیمه عمر با استفاده از داده کاوی

صفحه 71-84

مریم روستازاده شیخ یوسفی؛ سید محمد رضا میراحمدی