دوره و شماره: دوره 09، شماره 1 - شماره پیاپی 26، خرداد 1398 

مقاله مروری

زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی پیدایش شبکه هوشمند برق‌رسانی

صفحه 21-32

مهیار کریم‌خانی؛ امیر البدوی؛ میثم کریم‌خانی