استفاده از تحلیل پوششی داده‌های فازی به منظور ارزیابی نحوه بهره‌گیری از مزایای کسب و کار الکترونیکی در شبکه لجستیک

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکدۀ مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی ارومیه

2 دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران

چکیده

کسب وکار الکترونیک از پیامدهای مهم انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات است که در دهۀ گذشته رشد چشمگیری داشته است. با گسترش روزافزون حوزۀ کار تجارت الکترونیک، سرعت و کیفیت ارائۀ خدمات به مشتریان نیز افزایش یافته و سبب شده شرکت ها، برای اطمینان از دقت در تحویل کالاها و به موقع بودن آن، کنترل بیشتری بر مؤلفه های کیفیت داشته باشند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای فزایندۀ مشتریان باشند و رضایت آنان را جلب کنند. به کارگیری کسب و کار الکترونیکی در فعالیت های تجاری نیازمند توجه به عوامل درون زا و برون زای تأثیرگذار در آن است. بنابراین، برای پی ریزی نظام ارزیابی مؤثر و هدفمند، لازم است عملکرد شبکۀ لجستیک در کسب وکار الکترونیکی ارزیابی شود. تحلیل پوششی داده ها یکی از روش های قدرتمند مدیریتی است که ابزاری در اختیار مدیران قرار می دهد تا بتوانند عملکرد شرکت خود را در مقایسه با سایر رقبا محک بزنند و برای آینده ای بهتر تصمیم گیری کنند. در این پژوهش روش جدیدی برای ارزیابی همکاری شبکۀ لجستیک در کسب وکار الکترونیکی ارائه می شود که در آن از شیوۀ تحلیل پوششی داده های فازی (DEA) استفاده شده است. پس از معرفی دو مدل خوش بینانه و بدبینانه، هر دو مدل حل شده اند. در پایان، به کارگیری مدل با مثال عددی نشان داده شده و حساسیت پارامترهای ورودی و خروجی نیز تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Fuzzy DEA Method to Evaluate the Application of E-Business Benefits in Logistics Network

نویسندگان [English]

  • Amir Amini 1
  • Alireza Alinezhad 2
1 MSc Graduate of Industrial Engineering, Faculty of Industrial Engineering, Urmia University of Technology
2 Associate professor, Faculty of Industrial and Mechanical Engineering, Qazvin branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Electronic business is one of the major implications of ICT revolution that has experienced high growth over the past decade. With the expansion of e-commerce, the speed and quality of customer service has also increased which forced companies to control quality components more and ensure the accuracy and timeliness of delivery of goods to meet the growing needs of customers and ultimately their satisfaction. The use of electronic business in business activities requires attention to a series of exogenous and exogenous factors affecting it. Therefore, in order to develop an effective and targeted evaluation system, an assessment of performance of logistics network in the electronic business is required. Data Envelopment Analysis is one of the powerful management techniques that provide managers with tools that can benchmark their company's performance compared with other competitors and decide for future prospects based on its results. In this study, using fuzzy DEA a new method for evaluating the logistics network collaboration in an e-business will be presented. After introducing two optimistic and pessimistic models both of them are solved. Finally, the application of the model is shown with numerical example and the sensitivity analysis of the input and output parameters is also performed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Evaluation
  • Logistics
  • E- Business
  • Fuzzy Data Envelopment Analysis
افضلی، احمد (1394). ارزیابی نحوه عملکرد زنجیره لجستیک در کسب‌وکار الکترونیک، دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، تهران، ایران.
جعفر زاده قوشچی، سعید (1390). نقش مدیریت زنجیره لجستیک در تجارت الکترونیک، کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، ایران.
درگاهی، حسین، محمدزاده، نیلوفر، رضاییان‌زاده، حمیدرضا (1390). کسب و کار الکترونیکی در حوزه سلامت، پیاورد سلامت، 5 (3)، 39-48.
زارع مهرجردی، یحیی، اولیا، محمدصالح، تنها درودزنی، امیر (1389). یک رویکرد تلفیقی برای ارزیابی و رتبه بندی اهمیت نسبی الزامات فنی محصول– مطالعه موردی صنعت کاشی و سرامیک یزد، توسعه تکنولوژی صنعتی، 8 (16)، 71-86.
شفیع‌زاده، رضا (1383). چالش‌ها و راهکارهای فراوری مدیریت زنجیره تأمین، اولین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تأمین، ایران.
شفیعی نیک‌آبادی، محسن، جعفریان، احمد، جلیلی ابوالحسنی، اعظم (1390). تأثیر یکپارچگی فراین سازمانی و ناب سازی لجستیک بر عملکرد کسب‌وکار،  چشم‌انداز مدیریت صنعتی، شماره 3، 67-82.
شوندی، حسن (1384). نظریه مجموعه‌های فازی و کاربردهای آن در مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف.
صنایعی، علی، فیض پور، محمد علی، نادری بنی، محمود (1391). تاثیر فناوری اطلاعات بر زنجیره ارزش شرکت‌های نمونه صادراتی ایران، تحقیقات بازاریابی نوین، 2 (4)، 22-43.
علی نژاد، علیرضا، زهره بندیان، مجید، اسفندیاری، نیما (1390). مقدمه‌ای بر سیستم‌های اندازه‌گیری عملکرد، انتشارات دانشگاه آزاد قزوین، ایران.
علی نژاد، علیرضا، بهروزی نژاد، امیر صالح (1390). مقدمه‌ای بر تصمیم‌گیری چند معیاره،تحلیل پوششی داده‌ها و ارتباط آن‌ها،  انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد صنعتی امیرکبیر، ایران.
محبی، علی، علیمردانی، اکرم، اسدی، عباس (1390). اندازه‌گیری کارایی پژوهشی دانشکده‌های علوم انتظامی در سال 1387، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال 6، شماره 3،410-416.
معمار نژاد، عباس(1385). تجارت الکترونیک مفاهیم و کاربردها، انتشارات نور علم همدان، ایران.
هاشمی، نیما، حسین زاده لطفی، فرهاد، نجفی، سید اسماعیل (1388). ارزیابی عملکرد گروه‌های آموزشی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها، مجله مدیریت توسعه و تحول، پیش شماره 2، 85-91.
مژدهی، ناهید، مهربان، امیررضا، جلالیف علی‌اکبر (1386). معماری مدل های کسب و کار الکترونیکی در تجارت الکترونیک، چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیکی، تهران، 3 و 4 آذرماه 1386.
موحدی، رضا (1394). راه‌اندازی کسب‌و‌کارهای الکترونیکی در کشاورزی، نشریه کارآفرینی در کشاورزی، 2 (3)، 42-23.
Attard, J., Orlandi, F., Scerri, S., & Auer, S. (2015). A systematic review of open government data initiatives. Government Information Quarterly, 32(4), 399-418.
Balcik, B., & Beamon, B. M. (2008). Facility location in humanitarian relief. International Journal of Logistics, 11(2), 101-121.
Baudin, M. (2005). Lean logistics: the nuts and bolts of delivering materials and goods. Productivity Press.
Bayles, D. L., & Bhatia, H. (2000). E-commerce logistics & fulfillment: delivering the goods. Prentice Hall PTR.
Bowersox, D. J., Closs, D. J., & Stank, T. P. (1999). 21st century logistics: making supply chain integration a reality.
Chaffey, D. (2009). E-Business and E-Commerce Management, Strategy, Implementation & Practice, Prentice Hall, 2009: E-Business and E-Commerce Management, Strategy, Implementation & Practice (Vol. 1). Bukupedia.
Chao, K. M. (2016). E-services in e-business engineering. Electronic Commerce Research and Applications, 16, 77-81.
Choshin, M., & Ghaffari, A. (2017). An investigation of the impact of effective factors on the success of e-commerce in small-and medium-sized companies. Computers in Human Behavior, 66, 67-74.
Ciarniene, R , Stankevciiyte,  G . (2015). Theoretical Framework of E-Business Competitiveness, Procedia - Social and Behavioral Sciences ,213, 734-739.
Currie, W. (Ed.). (2004). Value creation from e-business models. Elsevier.
Dębkowska, K. (2017). E-logistics as an Element of the Business Model Maturity in Enterprises of the TFL Sector. Procedia Engineering, 182, 143-148.
Flint, D. J., Larsson, E., Gammelgaard, B., & Mentzer, J. T. (2005). Logistics innovation: a customer value‐oriented social process. Journal of business logistics, 26(1), 113-147.
Ščeulovs, D., & Gaile-Sarkane, E. (2014). Impact of e-environment on SMEs Business Development. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 156, 409-413.
Grant K  ,David E,  Sukumar A  ,Meyer M. (2014). ‘Risky  business’:  Perceptions  of e-business  risk  by  UK  small  and medium  sized  enterprises  (SMEs).  International  Journal  of  Information  Management , 34: 99-122
Hong H, Xu D. (2015). Performance evaluation of logistics firms based on  DEA model. Int. J. Services Technology and Management ,21:199-213.
Qiuping, L. (2016). Research on the customer satisfaction in electronic business environment based on DEA method: an empirical analysis. International Journal of Smart Home, 10(4), 267-278.
Rezaei, R., Chiew, T. K., & Lee, S. P. (2014). A review on E-business Interoperability Frameworks. Journal of Systems and Software, 93, 199-216.
Rostamy-Malkhalifeh, M., & Mollaeian, E. (2012). Evaluating performance supply chain by a new non-radial network DEA model with fuzzy data. Science, 9.
Ščeulovs, D., & Gaile-Sarkane, E. (2014). Impact of e-environment on SMEs Business Development. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 156, 409-413.
Serrano-Cinca, C., Fuertes-Callén, Y., & Mar-Molinero, C. (2005). Measuring DEA efficiency in Internet companies. Decision Support Systems, 38(4), 557-573.
Tuan, M. N. D., Thanh, N. N., & Le Tuan, L. (2019). Applying a mindfulness-based reliability strategy to the Internet of Things in healthcare–A business model in the Vietnamese market. Technological Forecasting and Social Change, 140, 54-68.
Wen, H. J., Lim, B., & Lisa Huang, H. (2003). Measuring e-commerce efficiency: a data envelopment analysis (DEA) approach. Industrial Management & Data Systems, 103(9), 703-710.
Yang, H, Jiang, Q. (2016). Evaluating the Cooperation Performance of Logistics Network in E-business  Enterprise  Based  on  DEA  method  , International Journal of Database Theory and Application,9, 131-142.
Yu, Y., Wang, X., Zhong, R. Y., & Huang, G. Q. (2016). E-commerce logistics in supply chain management: Practice perspective. Procedia Cirp, 52, 179-185.
Zimmermann H J. (1999). Fuzzy set theory and its application, 3rd ed., Boston, Dordrecht, London: Kluwer Academic Publisher, 11-38.
Zhu, K., & Kraemer, K. L. (2005). Post-adoption variations in usage and value of e-business by organizations: cross-country evidence from the retail industry. Information systems research, 16(1), 61-84.
Zimmermann, H. D., & Pucihar, A. (2015). Open innovation, open data and new business models. Open Data and New Business Models (September 1, 2015).
Zott, C., Amit, R., & Donlevy, J. (2000). Strategies for value creation in e-commerce::best practice in Europe. European Management Journal, 18(5), 463-475.