بررسی تأثیر روابط مدیریتی در نوآوری باز، با توجه به ظرفیت جذب در شرکت های فناور و نوآور

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، مسئول واحد کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی خانۀ کارگر کرج

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، گرایش استراتژیک، مدیر مالی و مدرس دانشگاه

چکیده

امروز سازمان های فناور و نوآور قادرند با بهبود روابط مدیریتی، اثربخشی و کارایی خود را بهینه سازی کرده، با استفاده از استراتژی نوآوری باز و خلق ظرفیت جذب، فرصت های جدید را کشف و از آن استفاده کنند. جامعۀ آماری این تحقیق را شرکت های فناور و نوآور ایرانی شرکت کننده در نمایشگاه اینوتکس خرداد 1396 تشکیل می دهند. نتایج حاصل نشان داد که بین روابط مدیریتی در نوآوری باز، روابط مدیریتی در ظرفیت جذب و ظرفیت جذب در نوآوری باز تأثیر معناداری وجود دارد؛ به این معنا که روابط مدیریتی باعث تقویت نوآوری باز و ظرفیت جذب و همچنین ظرفیت جذب باعث تقویت نوآوری باز در شرکت های فناور و نوآور می شود. در این وضعیت، شرکت ها به طور مؤثر دانش و ایده های ابتکاری را کشف و بهره برداری کرده، دسترسی به طیف وسیعی از ایده ها و منابع جدید را فراهم می کنند؛ به گونه ای که آن ها را در ارزیابی، ادغام، بهره برداری و بازسازی این ایده ها کرده، نقش حیاتی ظرفیت جذب در ترویج فعالیت های نوآورانۀ باز را برای تجاری سازی دانش و منابع شرکت مشخص می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the Effect of Managerial Relationships on Open Innovation, Considering the Absorption Capacity of Innovative and Innovative Firms

نویسندگان [English]

  • Leila Saraei 1
  • Bahram Ghaffari 2
1 Master of Business Administration
2 Master of Science (MSc) in Strategic Orientation Management
چکیده [English]

Nowadays, technology and innovation organizations can improve their managerial relationships; improve their efficiency and efficiency by exploring and exploiting new opportunities using open innovation strategy and capacity building. The statistical population of this research is the Iranian technology and innovation companies that participated in the Inotex exhibition in June 2012 in Tehran. The results showed that there is a significant relationship between managerial relationships on open innovation, managerial relationships on absorption capacity and absorption capacity on open innovation, in other words, the existence of managerial relationships, open innovation and absorption capacity, and absorption capacity, open innovation in Enhancing technology and innovation companies. In this situation, companies effectively discover innovative knowledge and ideas and provide access to a range of new ideas and resources that enable them to evaluate, integrate, exploit and rebuild these ideas. And identifies the critical role of absorption capacity in promoting open innovation activities for the commercialization of knowledge and resources of the company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managerial Relationships
  • Open Innovation
  • Absorption Capacity
Batjargal B. (2003). Social capital and entrepreneurial performance in Russia: A longitudinal study. Organization Studies, 24(4), 535–556.
Bigliardi B. Ivo Dormio A. and Galati F. (2012). The adoption of open innovation within the telecommunication industry. European Journal of Innovation Management Emerald, 15(1), 27–54.
Chang Y.-Y. Gong Y. and Peng M. W. (2012). Expatriate knowledge transfer, subsidiaryabsorptive capacity, and subsidiary performance. Academy of Management Journal, 55(4), 927–948.
Chesbrough H. and Rosenbloom R. S. (2002). The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from Xerox Corporation’s technology spin‐off companies. Industrial and Corporate Change, 11(3), 529–555.
Colyvas J. Crow M. Gelijns A. Mazzoleni R. Nelson R. R. Rosenberg N. and Sampat B. N. (2002). How do university inventions get into practice? Management Science, 48(1), 61–72.
Dyer J. H. and Singh H. (1998). The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage. Academy of Management Review, 23(4), 660–679.
Harrington S. J. and Guimaraes T. (2005). Corporate culture, absorptive capacity and IT success. Information and Organization, 15(1), 39–63.
Hoffmann W. H. and Schlosser R. (2001). Success factors of strategic alliances in small and medium-sized enterprises-An empirical survey. Long Range Planning, 34(3), 357–381.
Kotabe M. Jiang C. X. and Murray J. Y. (2011). Managerial ties, knowledge acquisition, realized absorptive capacity and new product market performance of emerging multinational companies: A case of China. Journal of World Business, 46(2), 166–176.
Kyriakopoulos K. and De Ruyter K. (2004). Knowledge Stocks and Information Flows in New Product Development. Journal of Management Studies, 41(8), 1469–1498.
Laursen K. and Salter A. (2004). Searching high and low: what types of firms use universities as a source of innovation? Research Policy, 33(8), 1201–1215.
Li and Zhou. (2010). How foreign firms achieve competitive advantage in the Chinese emerging economy: Managerial ties and market orientation. Journal of Business Research, 63(8), 856–862.
Lichtenthaler U. (2009). Outbound open innovation and its effect on firm performance: examining environmental influences. R&D Management, 39(4), 317–330.
Luo Y. and Tung R. L. (2007). International expansion of emerging market enterprises: A springboard perspective. Journal of International Business Studies, 38(4), 481–498.
M Muzamil Naqshbandi. (2016). Managerial ties and open innovation: examining the role of absorptive capacity. Management Decision, 54(9).
Mizruchi M. S. (1996). What do interlocks do? An analysis, critique, and assessment of research on interlocking directorates. Annual Review of Sociology, 271–298.
Monsef S. and Wan Ismail W. KH. (2012). The Impact of Open Innovation in New Product Development Process. IJFPSS, 2(1), 7–12.
Naqshbandi M. M. and Kaur S. (2011). Effects of Managerial Ties and Appropriability Regimes on Open Innovation. World Applied Sciences Journal, 15(2), 271-278.
Parida V. Westerberg M. and Frishammar J. (2012). Inbound open innovation activities in high-tech SMEs: the impact on innovation performance. Journal of Small Business Management, 50(2), 283–309.
Park S. H. and Luo Y. (2001). Guanxi and organizational dynamics: Organizational networking in Chinese firms. Strategic Management Journal, 22(5), 455–477.
Peng M. and Luo Y. (2000). Managerial ties and firm performance in a transition economy: The nature of a micro-macro link. Academy of Management Journal, 43(3), 486–501.
Peng M. W. and Zhou J. Q. (2005). How network strategies and institutional transitions evolve in Asia. Asia Pacific Journal of Management, 22(4), 321–336.
Spithoven A. Clarysse B. and Knockaert M. (2011). Building absorptive capacity to organize inbound open innovation in traditional industries. Technovation, 31(1), 10–21.
Tang F. and Xi Y. (2006). Exploring dynamic multi-level linkages in inter-organizational networks. Asia Pacific Journal of Management, 23(2), 187–208.
Van de Vrande V. De Jong J. P. Vanhaverbeke W. and De Rochemont M. (2009). Open innovation in SMEs: Trends, motives and management challenges. Technovation, 29(6), 423–437.
Xiaoxuan Zhu. Maggie Chuoyan Dong. Jibao Gu and Wenyu Dou. (2017). How Do Informal Ties Drive Open Innovation? The Contingency Role of Market Dynamism. Personal Use Is Permitted, but Republication, 18(9391).
Zahra S. A. and George G. (2002). Absorptive capacity: A review, reconceptualization, and extension. Academy of Management Review, 27(2), 185–203.
آذر،ع ، غلامزاده،ر و قنواتی،م. (1391). مدل سازی مسیری- ساختاری در مدیریت، کاربرد نرم افزار Smart PLS (اول). تهران: انتشارات نگاه دانش.
اسلامی مذهب، بهاره. (1392). بررسی تاثیر ظرفیت جذب دانش و حافظه ی سازمانی بر عملکرد مالی، مورد مطالعه: شرکت های تولیدی استان خوزستان. دانشگاه شهید چمران اهواز.
افروز، رامینا. (1396). بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر نوآوری با توجه به استراتژی دانشی دو سوتوان، مورد مطالعه: شرکت های فناور و نوآور. دانشگاه شهید بهشتی.
اکبری زنجانی، بهاره. (1395). تاثیرشایستگی های مدیران و ساختار سازمانی بر نوآوری سازمانی. دانشگاه علامه طباطبایی.
الهی، شعبان و همکاران. (1394). رابطه میان زیرساخت های رایج نوآوری، ظرفیت جذب و عملکرد نوآورانه در سطح ملی. مدیریت نوآوری, 4(4).
جاوید، غزاله و باقری نژاد، جعفر. (1391). ارتباط فرایند نوآوری باز و توانمندی جذب بنگاه ها. فصلنامه تخصصی پار کها و مراکز رشد, 8(31).
چسبرو، هنری. (1388). نوآوری باز (اول; ب. س. ک. ش. مرضیه, Ed.). انتشارات رسا.
حاجی کریمی، عباسعلی و حاجی پور، بهمن. (1387). طراحی مدل اندازه گیری ظرفیت جذب دانش. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی, 47.
حافظ نیا، محمد رضا. (1377). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: انتشارات سمت.
خیر اندیش، مهدی و جمشیدی، حمزه. (1395). تاثیر سرمایه ی اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی با میانجی گری انگیزش شغلی. مدیریت سرمایه ی اجتماعی, 3(1).
رضوانی،مهران و طغرایی،محمدتقی. (1390). نقش آفرینی سرمایه اجتماعی سازمانی در گرایش به نوآوری سازمانی در شرکت های دانش بنیان. پژوه نامه مدیریت تحول, 3(6).
شاه طهماسبی، اسماعیل. (1393). طراحی و تبیین مدل کسب مزیت رقابتی مبتنی بر سرمایه اجتماعی برون سازمانی و نقش قابلیت های پویا؛ مورد مطالعه صنعت ساختمان. دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
شاه طهماسبی، اسماعیل و همکاران. (1394). بررسی تأثیر شبکه های کسب وکار بر مزیت رقابتی با تبیین نقش قابلیت ایجاد قابلیت ها، مورد مطالعه صنعت ساختمان. دانشکده مدیریت دانشگاه تهران, 1(4).
شاه طهماسبی، اسماعیل و همکاران. (1396). بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی درونی و بیرونی بر نوآوری های بنیادی با در نظر گرفتن نقش میانجی کسب دانش. توسعه کارآفرینی, 10(1).
فرتاش، کیارش و همکاران. (1392). نقش طرفیت جذب در بهبود رقابت پذیری فناوری: کلید موفقیت سازمان های دولتی کشورهای در حال توسعه. فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی, 20, 76.
مرادی، محمود و همکاران. (1392). بررسی نقش ظرفیت جذب دانش بر عملکرد نوآورانه. فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی, 13.
معصومی راد، رضا. (1390). تبیین اهمیت سرمایه اجتماعی در سایست گذاری و برنامه ریزی توسعه پایدار در ایران. فصلنامه ره نامه سیاستگذاری, 2(4).
نعمت الهی، زهرا و همکاران. (1392). ررسی عوامل موثر بر سرمایه ی اجتماعی. فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت نظامی, 13(50).
نوده، فاطمه. (1391). ضرورت کارآفرینی سازمانی با تاکید بر رویکردهای خلاقیت و نوآوری سازمانی. کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان.
هاشمی دهقی، زهرا. (1393). نوآوری باز و ضرورت پیاده سازی آن در سازمان ها. صنعت و دانشگاه, 7(25,26).
هرندی، عطاءاله و دهقانان، حامد. (1393). بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی برعملکرد نوآورانه: با تأکید بر نقش میانجی انتقال دانش، مطالعه موردی شرکت های دانش بنیان ایرانی فعال درحوزۀ فناوری اطلاعات. نشریه علمی - پژوهشی مدیریت نوآوری, 3(1), 1–22.