در مسیر دانشگاه حکیمانه: سومین انقلاب علمی- دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانش آموختۀ دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، قائم شهر

چکیده

عصر حاضر مملو از نیروهایی است که بر اشکال گوناگون زندگی انسان اثرگذار است و موجب آشوب، ابهام، گسستگی، تغییرپذیری، بی ثباتی و عدم قطعیت فزاینده در درک پدیده ها و ارائۀ راه حل برای مسائل اصلی زندگی شده است. دانش علمی و فناورانه به پیشرفته ترین سطح خود رسیده است؛ به طوری که سرعت فزایندۀ پیشرفت در فناوری های نوین، انسان را از فشار کارهای فرسایشی رهانیده، زندگی اش را آسان تر و غنی تر کرده است، اما به جای آسایش، ناآرامی، بی قراری و فشارهای روحی و روانی مهلکی را برای انسان به ارمغان آورده، او را بردۀ فناوری کرده است. علاوه براین، مسائل مربوط به توسعه، فساد اقتصادی، تخریب محیط زیست، استفاده از سلاح های کشتار جمعی، درگیری های سیاسی در سطوح ملی و بین المللی، بی عدالتی، افراط گرایی، دموکراسی سازی، حکمرانی، و سایر مسائل فردی، سازمانی، اجتماعی و جهانی نیازمند چیزی بیش از دانش موجود در دنیاست. «حکمت»، فراتر از دانش علمی و فناورانه، مفهومی است که میان عقلانیت ابزاری و عقلانیت ارزشی توازن برقرار می کند، ارزش ها و اخلاقیات را مدنظر قرار می دهد، مشکلات زندگی را برطرف می کند، نفع عامه را تأمین می کند، و زندگی بهتری را برای انسان فراهم می آورد. هدف این پژوهش ارائۀ مفهوم «دانشگاه حکیمانه » و تبیین نقش و مأموریت خطیر نسل جدیدی از دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و سایر نهادها و مؤسسات علمی، آموزشی، و پژوهشی در حل مسائل زندگی فردی و اجتماعی انسان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Towards the Wise University: the Third Academic Revolution

نویسندگان [English]

  • Hamzeh Samadi-Miarkolaei 1
  • Hossein Samadi-Miarkolaei 2
1 Ph.D. Department of Public Administration, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
2 Master of Public Administration, Young Researchers and Elite Club, Qaemshahr, Iran
چکیده [English]

The present era is full of forces that influence on the different forms of living and cause increasingly chaos, ambigiuity, discontinuity, changeableness, and uncertainty in the understanding of phenomena and representing solutions for living’s main problems. The scientific and technological knowledge have been reached to the highest level ever before; so that increasingly speed progress in the new technologies liberated the human from exhausting physical labor, and maked his life easier and richer; but instead of rest and comfortableness living, it introduce a grave restlessness and psychological pressure into his life and make him a slave to this technology. Further, relevant problems to the development, economic corruption, environment destruction, using mass destruction weapons, political conflicts in national and international levels, injustice, extremism, democratization, governance, and other individual, organizational, social, and global problems needs something more than existing knowledge in the world. Wisdom, beyond scientific and technological knowledge, is a concept that is able to create balance between instrumental rationality and value rationality, to pay attention to the values and ethics, to resolve living problems, to serve the common good, and to provide a better living for human. Therefore, the purpose of the present study is to represent the concept of “Wise University” and to explain the crucial role and mission of the new generation of universities, higher education institutions, and other scientific, educational, and research institutions in the resolving of individual and social problems of human living.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wise University
  • Wisdom
  • Scientific Knowledge
  • Technology
  • the New Mission of Universities
امیرالمؤمنین علی­بن ابی­طالب علیه­السلام، امام اول (23 قبل از هجرت- 40 قمری) (1386)؛ نهج­البلاغه. ترجمه، حجت­الاسلام محمد دشتی. قم: انتشارات دارالمعارف.
بیانات مقام معظم رهبری که در این سایت در دسترس قرار دارند: http://farsi.khamenei.ir
خمینی، روح­الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368-1279) (1389). صحیفه امام: مجموعه آثار امام خمینی (س) (بیانات، پیام­ها، مصاحبه­ها، احکام، اجازات شرعی و نامه­ها) (جلد هشتم). تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، چاپ پنجم.
سند نقشه جامع علمی کشور (1389). شورای عالی انقلاب فرهنگی.
صمدی­میارکلائی، حمزه. و صمدی­میارکلائی، حسین. (1394الف). در مسیر نظریه رهبری حکیمانه اسلامی. نظریه­های اجتماعی متفکران مسلمان، 5(1)، 201-163.
صمدی­میارکلائی، حسین. و صمدی­میارکلائی، حمزه. (1394ب). ترسیم نقشة روابط علّی عواملِ توسعة ظرفیت دانشگاه کارآفرین به­عنوان مرکز تولید دانش براساس تکنیک آزمایش و ارزیابی تصمیم­گیری (DEMATLE). نشریه علمی و پژوهشی مدیریت اطلاعات و دانش­شناسی، 2(4)، 24-11.
صمدی­میارکلائی، حسین. آقاجانی، حسنعلی. و صمدی­میارکلائی، حمزه. (1394الف). بررسی و تبیین ظرفیت کارآفرینانه دانشگاه­های منتخب استان مازندران. نشریه علمی و پژوهشی مدیریت دولتی، 7(1)، 132-111.
صمدی­میارکلائی، حسین. آقاجانی، حسنعلی. و صمدی­میارکلائی، حمزه. (1394ب). تبیین ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه در دانشگاه­ علوم پزشکی بابل از طریق روش تحلیل فازی. نشریه علمی و پژوهشی آموزش­در علوم­پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 15(21)، 145-134.
صمدی­میارکلائی، حمزه. (1390). پیچش پنج جانبه بومی همکاری­های دانشگاه، صنعت، دولت، مجلس شورای اسلامی و جامعه (مردم و محیط). دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فنآوری. 27 و 28 آذر 1390، تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
صمدی­میارکلائی، حمزه. و صمدی­میارکلائی، حسین. (1392). نظریه­ها و الگوهای ارتباط میان دانشگاه­ها و صنعت در اقتصاد دانش بنیان. فصلنامه رشد فناوری، 35(9)، 70-59.
صمدی­میارکلائی، حمزه. و صمدی­میارکلائی، حسین. (1396). روندها و روش‌شناسی‌های پژوهشی در مطالعات مدیریت دولتی: تحلیل محتوای نشریات برتر در یک دوره‌ی پنج‌ساله (2014-2010). فصلنامه رسالت مدیریت دولتی، 8(ویژه­نامه 1396)، 116-99.
صمدی­میارکلائی، حمزه. و صمدی­میارکلائی، حسین. (1397). مقیاس سنجش رهبری حکیمانه در محیط کار (WLS): توسعه و اعتبارسنجی یک مقیاس چندبعدی. دوفصلنامه اسلام و مدیریت، 7(13)، 45-30.
فاتح­راد، مهدی. نقوی، محمدحسین. و جلیلوند، محمدرضا. (1392). دانشگاه حکمت­بنیان نهاد مبنایی پیشرفت متعالی. مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 17(3)، 496-471.
Ackoff, R. L. (1989). From data to wisdom. Journal of applied systems analysis, 16(1), 3-9.
Aristotle. (2009). The Nicomachean Ethics (Oxford University Press: Oxford).
Baltes, P. B., & Kunzmann, U. (2003) Wisdom. The Psychologist, 16, 131-132.
Benson, L., & Harkavy, I. (2000). Higher education's third revolution: The emergence of the democratic cosmopolitan civic university. Cityscape: A Journal of Policy Development and Research, 5(1), 47-57.
Brown, A. (2012). Dogmatism. Encyclopedia of the Science of Learning, 1031-1032.
Butler, S. M. (2012). The Coming Higher-Ed Revolution. National Affairs, 10.
Drucker, P. F. (2002). The Effective Executive. United States: HarperCollins Publishers Inc.
Dworkin, R. W. (Winter 2019). The Limits of Science. National Affairs, 38.
Einstein, A. (1954). Ideas and Opinions. New York: Crown Publishers, Inc.
Etzkowitz, H. (2002). MIT and the Rise of Entrepreneurial Science. London: Routledge, Taylor & Francis Group.
Etzkowitz, H. (2013). Anatomy of the entrepreneurial university. Social Science Information, 52(3), 486-511.
Etzkowitz, H., & Viale, R. (2010). Polyvalent knowledge and the entrepreneurial university: A third academic revolution?. Critical Sociology, 36(4), 595-609.
Feyerabend, P. K. (2011). The Tyranny of Science. Edited and with an introduction by Eric Oberheim. Cambridge: Polity.
Feyerabend, P. K. (1993). Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge. third edition, UK, London: Verso.
Flyvbjerg, B. (2001). Making social science matter: Why social inquiry fails and how it can succeed again. Cambridge: Cambridge University Press.
Friedman, T. L. (2005). The World is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century. New York: Farrar, Straus and Giroux.
Gallahan, G. (2018). Philosophy of Nature. British Journal for the History of Philosophy, 26(2), 396-405.
Gibb, A. (2012). Exploring the synergistic potential in entrepreneurial university development: towards the building of a strategic framework. Annals of Innovation & Entrepreneurship, 3(1), 16742.
Gibb, A., & Hannon, P. (2006). Towards the entrepreneurial university. International Journal of Entrepreneurship Education, 4(1), 73-110.
Goede, M. (2011). The wise society: beyond the knowledge economy. Foresight, 13(1), 36-45.
Goleman, D. (2000). Leadership that gets results. Harvard Business Review, 78(2), 4-17.
Goleman, D. (2004). What makes a leader?. Harvard Business Review, 82(1), 82-91.
Grossmann, I. (2017). Wisdom in Context. Perspectives on Psychological Science, Vol. 12(2) 233–257.
Grossmann, I., & Brienza, J. P. (2018). The Strengths of Wisdom Provide Unique Contributions to Improved Leadership, Sustainability, Inequality, Gross National Happiness, and Civic Discourse in the Face of Contemporary World Problems. Journal of Intelligence, 6(2), 22.
Horgan, J. (2015). The end of science: Facing the limits of knowledge in the twilight of the scientific age. Addison-Wesley: Helix Books.
Ipek, I., & Ziatdinov, R. (2017). New Approaches and Trends in the Philosophy of Educational Technology for Learning and Teaching Environments. European Journal of Contemporary Education, 6(3), 381-389. 
Kuhn, T. (1996). The Structure of Scientific Revolutions. Third Edition, Chicago and Lordon: The University of Chicago Press.
Kupers, W., & Pauleen, D. J. (2013). A Handbook of Practical Wisdom: Leadership, Organization and Integral Business Practice. UK: Gowen Publishing Limited. 
Magill, G. (2014). Religious Morality in John Henry Newman: Hermeneutics of the Imagination. Springer.
Maxwell, N. (1992). What Kind of Inquiry Can Best Help Us Create a Good World? Science, Technology, & Human Values, 17(2), 205-227.
Maxwell, N. (2004). In Defence of Seeking Wisdom. Metaphilosophy, 39, 733-743.
Maxwell, N. (2007). From knowledge to wisdom: the need for an academic revolution. London Review of Education, 5(2), 97–115.
Maxwell, N. (2014). How Universities Can Help Create a Wiser World: The Urgent Need for an Academic Revolution. USA: Ingram Book Company.
Moore, M. H. (1995). Creating public value: Strategic management in government. Harvard: Harvard University Press.
Nonaka, I., & Takeuchi, H. (2011). The Wise Leader. Harvard Business Review, 89(5), 57-67.
Pan, D. (1998). The Crisis of the Humanities and the End of the University. Telos, 111, 69-106.
Pigliucci, M. (2018). Philosophy of Nature. Philosophy Now, 126.
Rodrigues, C. (2011). Universities, the second academic revolution and regional development: a tale (solely) made of “techvalleys”?. European Planning Studies, 19(2), 179-194.
Rokeach. M. (1954). The nature and meaning of dogmatism. Psychological Review, 61(3), 194-204.
Rooney, D. (2013). Grounding organizational wisdom theory: Ontology, epistemology, and methodology. In Kupers, W., & D. J. Pauleen (Ed.) A handbook of practical wisdom: Leadership, organization and integral business practice (pp. 79-98). UK: Gowen Publishing Limited.
Samadi-Miarkolaei, H., & Samadi-Miarkolaei, H. (2014). Review the Industry-University Interactional Models in Knowledge-Based Economy. International Journal of Economy, Management and Social Sciences, 3(6). 325–333.
Samadi-Miarkolaei, H., & Samadi-Miarkolaei, H. (2018). Entrepreneurial University, a Necessity for Knowledge-Based Economy; Evaluation and Explanation of Entrepreneurial Capacity of University of Mazandaran. IAU International Journal of Social Sciences, 8(8), 53-66.
Senge, P. M. (1990). The fifth discipline: the art and practice of the learning organization. First edition, New York: Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc.
Shane, S. (2004). Academic Entrepreneurship: University Spinoffs and Wealth Creation. UK: Cheltenham, Edward Elgar Publishing.
Siegel, D. S., & Wright, M. (2015). Academic Entrepreneurship: Time for a Rethink? British Journal of Management, 26, 582–595.
Stack, L. (2016). Doing the right things right: how the effective executive spends time. Oakland: Berrett-Koehler Publishers.
Stenmark, M. (1995). Rationality in science, religion, and everyday life: A critical evaluation of four models of rationality. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Pess.
Takeuchi, H. (2013). Wise Leadership and Wise Capitalism. Kindai Management Review, 1, 17-27.
Zeleny, M. (2006). From knowledge to wisdom: On being informed and knowledgeable, becoming wise and ethical. International Journal of Information Technology & Decision Making, 5(04), 751-762.