دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 31، شهریور 1399، صفحه 1-102 (فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری با هدف داوری باز و شفاف (Open peer review (OPR)) نتایج داوری مقالات این شماره را در قسمت فایل های تکمیلی منتشر نموده است. ) 

شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری با هدف داوری باز و شفاف (Open peer review (OPR)) نتایج داوری مقالات این شماره را در قسمت فایل های تکمیلی منتشر نموده است.