دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 30، فروردین 1399 

مقاله ترویجی

تبیین بخش خدمت در اقتصاد جهانی

صفحه 5-16

شیوا ابن یامینی


امن‌سازی رایانش مرزی از طریق زنجیره بلوکی

صفحه 17-38

سعید کاظم پوریان؛ محمد شهبازی؛ محمدرضا تقوا


شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری با هدف داوری باز و شفاف (Open peer review (OPR)) نتایج داوری مقالات این شماره را در قسمت فایل های تکمیلی منتشر نموده است.