تبیین بخش خدمت در اقتصاد جهانی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دکتری مدیریت فناوری دانشگاه تهران

چکیده

امروزه دو بخش مهم تولید و خدمت در اقتصاد جهانی با هم و در کنار هم ارزش آفرینی می کنند. در سال های دور، بخش تولید به منزلۀ مهمترین بخش اقتصاد کانون توجه قرار گرفت و بدان پرداخته شد. علت اصلی این توجه را می توان در نوشته های آدام اسمیت یافت: "بهره وری این بخش بسیار بیشتر از سایر بخش هاست". از نظر اسمیت، فعالیت هایی "سازنده اند" که به تولید کالاهای مشهود منجر می شوند. سایر فعالیت ها "غیرسازنده" یا "غیرتولیدی اند"، حتی اگر برای رفاه افراد سودمند و ضروری باشند؛ زیرا کالاهای مشهود و صادراتی تولید نمی کنند. بنابراین، تولید مهمترین بخش اقتصاد تلقی می شد. همین چشم پوشی های محققان و کم اهمیت خواندن بخش خدمت سبب شد به این بخش مهم اقتصاد جهانی کمتر از بخش تولید اهمیت داده شود و مبانی این بخش تحت سلطۀ مفاهیم بخش تولید تعریف شود. از دهۀ 1980، افزایش تولید ناخالص داخلی کشورها غالبا برآمده از صنایع بخش خدمت بود. این موضوع سبب شد توجه محققان به بخش خدمت جلب شود و پژوهش های بیشتری در این خصوص صورت گیرد. "اقتصاد خدمت"، "جامعۀ پساصنعتی"، و "رشد بخش سوم" ازجمله اسامی ای هستند که به علت اهمیت این بخش پدید آمده اند. در این پژوهش سعی داریم با نگرشی ژرف به ادبیات و پایه های نظری این بخش که کاملا مجزا از بخش تولید تعریف شده است، تصورات اشتباه موجود مبنی بر قراردادن خدمت پس از تولید و در انتهای زنجیرۀ تأمین را ازبین ببریم و اهمیت این بخش مهم در اقتصاد جهانی را تبیین نماییم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Service Sector in the Global Economy

نویسنده [English]

  • Shiva Ebneyamini
Ph.D graduate at University of Tehran
چکیده [English]

 There are two main sectors in the global economy: the manufacturing sector and the service sector. Over the years, the manufacturing sector became the most important sector of the economy and attracted attention. The main reason for this attention can be found in the writings of Adam Smith, who stated that "the productivity of this sector is much higher than others." In view of Smith, activities are "constructive" that lead to the production of visible goods. Other activities are unproductive, even if they are beneficial to people's well-being because they do not produce visible and exported goods. Thus, production was considered the most crucial part of the economy. The lack of attention from researchers and paying less attention to the service sector made this crucial part of the global economy less important than the production sector, and the principles of this sector were defined under the dominance of the concepts of the production sector. Since the 1980s, the GDP increase has often originated from the industries related to the service sector. This attracted researchers' attention to the service sector, and more research was conducted in this regard. Some terms, including "Service economics," "post-industrial society," and "the growth of the third sector," have emerged due to the importance of this sector. In this study, we attempt to eliminate the existing misconceptions about post-production services and paying less attention to the service sector than production in the supply chain with an in-depth look at the literature. We also try to explain the importance of the sector in the global economy. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Service Sector
  • Manufacturing Sector
  • Service Economy
  • Post-Industrial Society
  • Tertiary Sector
Briscoe, G., Keränen, K., & Parry, G. (2012). Understanding complex service systems through different lenses: An overview. European Management Journal, 30(5), 418-426.
Bruce S. Tether (2005): Do Services Innovate (Differently)? Insights from the European Innobarometer Survey, Industry and Innovation, 12:2, 153-184.
Chesbrough, H. W. (2011). Bringing open innovation to services. MIT sloan management review, 52(2), 85.
Eraydin, A., & Armatli Köroğlu, B. (2007). Increasing role of services in competitive power and innovativeness of firms and industrial clusters. European Planning Studies, 15(7), 905-925.
Gölpek, F. (2015). Service sector and technological developments. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 181, 125-130.
He, Z.-L., & Wong, P.-K. (2009). Knowledge interaction with manufacturing clients and innovation of knowledge-intensive business services firms. Innovation, 11(3), 264-278.
Hipp, C. (2008). Service peculiarities and the specific role of technology in service innovation management. International journal of services technology and management, 9(2), 154-173.
Maglio, P. P., & Spohrer, J. (2008). Fundamentals of service science. Journal of the academy of marketing science, 36(1), 18-20.
Maglio, P. P., & Spohrer, J. (2013). A service science perspective on business model innovation. Industrial Marketing Management, 42(5), 665-670.
Miles, I., Kastrinos, N., Bilderbeek, R., den Hertog, P., Flanagan, K., Huntink, W., & Bouman, M. (1995). Knowledge-intensive business services: their role as users, carriers and sources of innovation. Report to the EC DG XIII Sprint EIMS Programme, Luxembourg.
Mina, A., Bascavusoglu-Moreau, E., & Hughes, A. (2014). Open service innovation and the firm's search for external knowledge. Research Policy, 43(5), 853-866.
Spohrer, J., Maglio, P. P., Bailey, J., & Gruhl, D. (2007). Steps toward a science of service systems. Computer, 40(1).
Spohrer, J., Vargo, S. L., Caswell, N., & Maglio, P. P. (2008). The service system is the basic abstraction of service science. Paper presented at the Hawaii international conference on system sciences, proceedings of the 41st annual.
Vargo, S. L., Lusch, R. F., & Akaka, M. A. (2010). Advancing service science with service-dominant logic. Handbook of service science, 133-156.
Vargo, S. L., Maglio, P. P., & Akaka, M. A. (2008). On value and value co-creation: A service systems and service logic perspective. European management journal, 26(3), 145-152.
Wyszkowska-Kuna, J. (2017). The role of intermediate demand and technology for international competitiveness of the KIBS sector: evidence from European Union countries. The Journal of International Trade & Economic Development, 26(7), 777-800.