معرفی تفکر طراحی در سیاست گذاری : سیاست های ایران در مقابله با کرونا

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

سیاست گذاری به شیوه سنتی، عقلایی، خطی و متوالی است و شامل تعریف مسائل، تحلیل و توسعۀ راه حل ها، انتخاب، اجرا و ارزیابی آن ها می شود. اما برخی مسائل عموماً تعریف نشده، نامشخص و بسیار پیچیده اند و با شیوه های علمی و منطقی رایج نمی توان با آن ها رو به رو شد. این گونه مسائل با داشتن ابعاد مختلف و به هم پیوسته بودن علت و معلول در آن ها، قابلیت رسیدن به راه حلی مشخص را ندارند. تفکر طراحی با داشتن دیدگاه غیرخطی، انسان محور، مشارکتی و یادگیری از شکست، برای شناخت و حل این گونه مسائل مفید است. از روش طراحی ابتدا در حوزه های معماری و تولید محصول استفاده می شد، اما با گذشت زمان، به حوزه های دیگری همچون مهندسی، مدیریت و در سال های اخیر، به سیاست های خدماتی دولت ها راه یافت. در این روش، با درگیر کردن مردم (جامعۀ سیاست پذیر) و استفاده از تخصص های چندگانه و بین رشته ای در تعریف مسئله، سعی می شود موضوع از جنبه های متعدد و از دید ذینفعان گوناگون درک شود. روش تفکر طراحی پنج مرحلۀ همدلی، تعریف مسئله، ایده پردازی، ساخت نمونۀ اولیه و ارزیابی را شامل می شود که در طول فرایند سیاست گذاری می تواند برای شناخت بهتر مسائل با پیچیدگی بالا و پیدا کردن راه حل های موقتی مفید باشد. هدف از نگارش این مقاله، معرفی رویکرد تفکر طراحی در حل مسائلی است که پیچیدگی بالایی دارند. این نوع مسائل، نه فقط دارای ابعاد فنی هستند، بلکه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز دارند. در این مقاله با ارائۀ تعریفی از ویروس کرونا، به منزلۀ مسئله ای که برخی از معیارهای پیچیدگی را دارد، به معرفی تفکر طراحی به عنوان یک نوآوری سیاستی، برای مقابله با این نوع مسائل پرداخته شده است. در ادامه، سیاست های کلان اتخاذ شده توسط ستاد ملی مقابله با کرونا (ایمنی جمعی، قرنطینه و فاصله گذاری) با مراحل روش تفکر طراحی تطبیق داده شده است. در پایان نیز نکته هایی در اهمیت کاربرد این روش در سیاست گذاری های خرد در سازمان های عمومی و خصوصی در مقابله با امواج جدید این ویروس ذکر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing Design Thinking to Policymaking: Iranian Polices against Coronavirus (COVID-19 crisis)

نویسنده [English]

  • Hamzeh Hajiabbasi
National Research Institute for Science Policy (NRISP)
چکیده [English]

Traditionally, policymaking has been a logical, linear, and sequential mechanism that involves problem description, policy formulation, decision making, policy execution, and policy evaluation. However, some problems are unresolved and complicated, and cannot be solved by rational methods because they often have unintended consequences. Development thinking requires a human-centric, participatory, and iterative approach to problem-solving. This approach stresses the importance of early participation and is perfect for identifying wicked or complex problems. Technology thinking was essential for product creation and used in policymaking today as a policy innovation. This method has a five-step process, including empathy, description, ideation, prototype, testing. In this paper, COVID-19 is introduced as a multidimensional problem. It recommends the approach of design thinking to tackle this problem and then contrasts the macro-policies adopted by the National Task Force for Coronavirus Combat with the design thinking process measures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Complex problems
  • Coronavirus
  • Policy Innovation
  • Policy Lab
Alford, J., & Head, B. W. (2017). Wicked and less wicked problems: A typology and a contingency framework. Policy and Society, 36(3), 397–413. https://doi.org/10.1080/14494035.2017.1361634
Bason, C. (2017). Leading Public Design. How Managers Engage with Design to Transform Public Governance. In Leading Public Design: How Managers Engage with Design to Transform Public GovernancE.
Brookfield Institute. (2019). Exploring Policy Innovation: Tools, Techniques + Approaches. 1–26.
Camacho, M. (2016). Christian Bason: Design for Public Service. She Ji, 2(3), 256–268. https://doi.org/10.1016/j.sheji.2017.02.002
Carstensen, H. V., & Bason, C. (2012). Powering collaborative policy innovation: Can innovation labs help? Innovation Journal, 17(1), 1–27.
Christiansen, J., & Bunt, L. (2012). Innovation in policy: allowing for creativity, social complexity and uncertainty in public governance. NESTA Report, October. http://www.centerforborgerdialog.dk/sites/default/files/CFB_images/innovationsinpolicy.pdf
Considine, M. (2012). Thinking Outside the Box? Applying Design Theory to Public Policy. Politics and Policy, 40(4), 704–724. https://doi.org/10.1111/j.1747-1346.2012.00372.x
Fox, J. (2020). How Bad Is the Coronavirus? Let’s Compare With SARS, Ebola, Flu - Bloomberg. https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-03-05/how-bad-is-the-coronavirus-let-s-compare-with-sars-ebola-flu
Glouberman, S., & Zimmerman, B. (2002). Baycrest Centre for Geriatric Care Complicated and Complex Systems: What Would Successful Reform of Medicare Look Like? (Issue December).
Junginger, S. (2013). Design and Innovation in the Public Sector: Matters of Design in Policy-Making and Policy Implementation. Annual Review of Policy Design, 1(1), 1–11. http://ojs.unbc.ca/index.php/design/article/view/542
Kimbell, L. (2015). Applying design approaches to policy making: discovering policy lab.
Mintrom, M., & Luetjens, J. (2016). Design thinking in policymaking processes: Opportunities and challenges. Australian Journal of Public Administration, 75(3), 391–402. https://doi.org/10.1111/1467-8500.12211
OECD., K. (2018). OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2018. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/ba79a818-it
Philips, M. (2020). COVID-19: The Ultimate Design Thinking Use Case | Toptal. https://www.toptal.com/designers/experience/design-thinking-use-case
Rittel, H. W. J., & Webber, M. M. (1973). Dilemmas in a general theory of planning. Policy Sciences, 4(2), 155–169. https://doi.org/10.1007/BF01405730
Salzman, J. L. (2008). Applying Design Thinking to Public Service Delivery. Transition, 0–1.
Snowden, D. J., & Boone, M. E. (2007). A Leader ’ s Framework. Harvard Business Review, 85(11), 68–76. https://doi.org/10.1109/MCDM.2007.369449
اندروز, م., پریچت, ل., & وولکاک, م. (1398). توانمندسازی حکومت شواهد، تحلیل، عمل مترجم جعفرخیرخواهان و مسعود درودی. انتشارات روزنه.
چرماک, ت. ج. (1397). برنامه ریزی بر پایه سناریو در سازمان ها ترجمه فرامرز شاه محمدی و عباس صبوری. انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
رحمانی, ج. (1398). جستارهایی در مسئولیت اجتماعی دانشگاه ایرانی و بحران های زیست محیطی. پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
فریدی زاد, ا. (1395). ابهام زدایی از تفکر طراحی و شاخص های آن. مطالعات تطبیقی هنر, یازدهم, 25–38.
کریمی-مله, ع. (1397). مسائل سیاستی بدخیم و لزوم بازنگری راهبردی در الگوهای سنتی روابط دولت ملت در ایران. فصلنامه دولت پژوهی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی, 15, 1–39.
دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 31
فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری با هدف داوری باز و شفاف (Open peer review (OPR)) نتایج داوری مقالات این شماره را در قسمت فایل های تکمیلی منتشر نموده است.
شهریور 1399
صفحه 83-98
  • تاریخ دریافت: 29 اردیبهشت 1399
  • تاریخ بازنگری: 24 مرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 03 شهریور 1399