نقش حمایت های دولت در شکل گیری راهبردهای فرصت جویانۀ شرکت های دانش بنیان در مواجهه با پیامدهای پاندمی کرونا

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت فناوری، مجتمع دانشگاهی مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

بحران ویروس کوید-19 تاکنون به کسب وکارهای بسیاری در سراسر جهان آسیب زده، با وجود این برخی شرکت ها با اتخاذ راهبردهای مناسب، در مسیر رشد و توسعه قرار گرفته اند. دولت ها نیز با توجه به نیازهای خود کوشیده اند با حمایت های گوناگون به این شرکت ها کمک کنند. با توجه به اهمیت راهبردی شرکت های دانش بنیان برای ایران، در این مقاله چگونگی تأثیرگذاری حمایت های دولتی در شکل گیری راهبردهای فرصت جویانۀ ده شرکت دانش بنیان در مواجهه با پیامدهای شیوع کرونا را با رویکردی کیفی و روش مطالعۀ چندموردی بررسی کرده ایم. داده های این مطالعه از راه مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران این ده شرکت جمع آوری شده اند و برای اعتباربخشی به این داده ها از روش مثلثی سازی منابع استفاده شده است که مصاحبه با مدیران، مستندات معاونت علمی ریاست جمهوری و مستندات صندوق نوآوری و شکوفایی سه ضلع آن را تشکیل می دهند. تحلیل محتوای کیفی اسناد تولید و جمع آوری شده در فرایند پژوهش نشان می دهد که محرک اصلی راهبردهای فرصت جویانۀ متعدد شرکت ها در بحران شیوع کرونا، افزایش تقاضا در حوزۀ کسب وکار شرکت است و شرکت ها با توجه به قابلیت ها و ظرفیت های خود و با اتکا به حمایت های دریافت شده، از این فرصت ها استفاده کرده اند. همچنین شواهد نشان می دهند که دولت با طیف وسیعی از ابزارهای حمایتی مالی و غیرمالی به این شرکت ها کمک کرده است. با وجود این نمی توان حمایت دولتی را جایگزین فرصت های بازار در شکل گیری راهبردهای فرصت جویانۀ شرکت ها دانست؛ هرچند اغلب این شرکت ها بدون حمایت های دولتی نمی توانستند راهبردهای خود را پیاده سازی کنند. درنتیجه باید حمایت های دولتی را در کنار فرصت های بازار، مکملی حیاتی برای شکل گیری راهبردهای فرصت جویانۀ شرکت های دانش بنیان در دوران شیوع بیماری کوید-19 دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Governmental Supports in the Formation of Knowledge-based Enterprises Strategies in Dealing with the COVID-19 Implications

نویسندگان [English]

 • Abolfazl Bagheri 1
 • Alireza Boushehri 1
 • Abolfazl Nasri 2
1 Assistant Professor at Malek Ashtar University of Technology
2 Masters Student at Malek Ashtar University of Technology
چکیده [English]

Although the COVID-19 crisis has devastated many companies worldwide, some firms have implemented effective strategies to make their way into growth and development. Governments also provide these companies with various supports about their need. Because of the strategic importance of knowledge-based enterprises for Iran, we have investigated how government supports influence the development of prospective strategies of ten knowledge-based enterprises facing COVID-19 pandemic using a qualitative approach and multiple case study process. Data of this study were collected through semi-structured interviews with CEOs of these ten companies. To verify this data, we used the data triangulation method of interviews, vice-presidential documents for science and technology, and Iran National Innovation Fund documents as its three sides. Analyzing the qualitative content of produced and collected documents through the research process suggests that the main drivers of various companies' prospective strategies during the COVID-19 crisis are increased demand in their businesses and firms because of their technologies and resources, and relying on government support exploited these opportunities. Besides, evidence suggests that the government has provided a variety of financial and non-financial support tools to support these firms. However, in defining these prospective strategies, we cannot find government support to be a substitute for market attractiveness, though most of these companies were unable to execute their strategies without government support. Therefore, besides market attractiveness, we need to find government support as a vital complement to the creation of prospective knowledge-based enterprise strategies facing the COVID-19 outbreak.

کلیدواژه‌ها [English]

 • COVID-19
 • Strategic management
 • Knowledge-based Enterprises
 • Government Support
 • Multiple Case Study
پالیزدار, ک., مدنی, ش.,  و عسگری‌نیا, م. (1397) بررسی عوامل رفتاری و محیطی موثر بر جذب سرمایه‎گذار خطرپذیر جهت سرمایه‎گذاری در شرکت‎های دانش‎بنیان. دوفصلنامه سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا (س)، 6(1)، 93-124.
انصاری, م.,  و حق‎شناس ‎گرگابی, م. (1395). شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت دانش‎محور شدن شرکت‎های تولیدی ایران بر اساس روش نظریه زمینه‎ای. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری. 3(5)، 41-74.
احمدی ‎جشوقانی, ع.,  و اسماعیلیان, ع. (1394). ارزیابی اولویت‎بندی عوامل موثر بر بهبود تدوین استراتژی شرکت‌های کوچک و متوسط دانش‎بنیان. نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا. 43، 113-120.
Sohrabi, C., Alsafi, Z., O’Neill, N., Khan, M., Kerwan, A., Al-Jabir, A., Iosifidis, C., & Agha, R. (2020). World Health Organization declares global emergency: A review of the 2019 novel coronavirus (COVID-19). International Journal of Surgery, 76(February), 71–76. https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2020.02.034
World Health Organization (WHO). (2020). Coronavirus Disease 2019 (Vol. 14, Issue 6). https://doi.org/10.1213/xaa.0000000000001218
Bracker, J., Keats, B., & John Pearson. (1988). Planning and financial performance among small firms in a growth industry. Strategic Management Journal, 9(6), 591–603. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/smj.4250090606
Hart, S., & Banbury, C. (1994). How strategy‐making processes can make a difference. Strategic Management Journal, 15(4), 251–269. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/smj.4250150402
Charles, N. A., Ojera, P. B., & David, O. (2015). Factors influencing choice of strategic management modes of small enterprises. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 4(1), 0–22. https://doi.org/10.1186/s13731-014-0016-y
Ian Burke, G., & Jarratt, D. G. (2004). The influence of information and advice on competitive strategy definition in small- and medium-sized enterprises. Qualitative Market Research: An International Journal, 7(2), 126–138. https://doi.org/10.1108/13522750410530039
Mintzberg, H., & Waters, J. A. (1985). Of strategies, deliberate and emergent. Strategic Management Journal, 6(3), 257–272. https://doi.org/10.2307/2486186Ansoff, I. H. (1965). Corporate strategy: An analytic approach to business policy for growth and expansion. McGraw-Hill Companies.
Mintzberg, H. (1978). Patterns in strategy formation. Management Science, 24(9), 934–948.
Mintzberg, H. (1994). The Rise and Fall of Strategic Planning. The Free Press.
Hax, A. C., & Majlof, N. S. (1996). The strategy concept and process: a pragmatic approach. Prentice Hall.
Jama, A., & Jin, R. (2012). Strategy Formation in Entrepreneurial SMEs and Influential Actors in This Process.
Ahir, H., Bloom, N., & Furceri, D. (2020). Global Uncertainty Related to Coronavirus at Record High. International Monetary Fund. https://blogs.imf.org/2020/04/04/global-uncertainty-related-to-coronavirus-at-record-high/
Alexander, A., De Smet, A., & Weiss, L. (2020). Decision making in uncertain times. McKinsey Digital, March, 6.
Moore, K. (2011). Porter or Mintzberg: whose view of strategy is the most relevant today. Forbes. https://www.forbes.com/sites/karlmoore/2011/03/28/porter-or-mintzberg-whose-view-of-strategy-is-the-most-relevant-today/#727885b558ba
Barua, S. (2020). Munich Personal RePEc Archive Understanding Coronanomics: The economic implications of the coronavirus (COVID-19) pandemic Understanding Coronanomics: The economic implications of the coronavirus (COVID-19) pandemic. 99693.
Baldwin, R., & Mauro, B. di. (2020). The economic effects of a pandemic. In Economics in the Time of COVID-19. www.cepr.org
de Boer, E., Fritzen, S., Khanam, R., & Lefort, F. (2020). Preparing for the next normal via digital manufacturing’s scaling potential. McKinsey & Company Insigths, April, 1–10. https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/
Baumgartner, T., Heid, B., Fleischmann, J., Freund, H., & Luczak, D. (2020). Coronavirus: A response framework for advanced industries companies. McKinsey & Company Insigths, March.
D’Auria, G., & De Smet, A. (2020). Leadership in a crisis: responding to the coronavirus outbreak and future challenges. McKinsey & Company, March, 6. https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/leadership-in-a-crisis-responding-to-the-coronavirus-outbreak-and-future-challenges
Dore, F., Ehrlich, O., Malfara, D., & Ungerman, K. (2020). Connecting with customers in times of crisis. McKinsey & Company, April, 1–6. https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/connecting-with-customers-in-times-of-crisis
Miles, R. E., Snow, C. C., Meyer, A. D., & Coleman, H. J. (1978). Organizational strategy, structure, and process. Academy of Management Review. Academy of Management, 3(3), 546–562. https://doi.org/10.5465/AMR.1978.4305755
Dertouzos, J., Freund, H., Mischkot, M., Padhi, A., & Tschiesner, A. (2020). Coronavirus: Five strategies for industrial and automotive companies. Mckinsey & Company, March. https://www.mckinsey.com/industries/advanced-electronics/our-insights/coronavirus-five-strategies-for-industrial-and-automotive-companies
Alicke, K., Azcue, X., & Barribal, E. (2020). Supply-chain recovery in coronavirus times--plan for now and the future. McKinsey Insights, March, 7. https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/supply-chain-recovery-in-coronavirus-times-plan-for-now-and-the-future
Mysore, M., & Usher, O. (2020). Responding to coronavirus: Integrated nerve center. McKinsey, March. https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/responding-to-coronavirus-the-minimum-viable-nerve-center
Storey, D. J., & Tether, B. S. (1998). Public policy measures to support new technology-based firms in the European Union. Research Policy, 26(9), 1037–1057. https://doi.org/10.1016/S0048-7333(97)00058-9
Burt, R. S. (1998). The network structure of social capital.  (Unpublished working paper). In Science (Vol. 22).
Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17(1), 99–120. https://doi.org/10.1177/014920639101700108
Amsden, A. H. (1993). Asia’s Next Giant: South Korea and Late Industrialization. Oxford University Press on Demand.
Zhou, K. Z., & Li, J. J. (2011). 1.The Effects of Business and Political Ties on Firm Performance: Evidence from China Channel Relationships Management View project State Ownership and Firm Innovation in China: An Integrated View of Institutional and Efficiency Logics View project. April 2016. https://doi.org/10.2307/25764291
Songling, Y., Ishtiaq, M., Anwar, M., & Ahmed, H. (2018). The role of government support in sustainable competitive position and firm performance. Sustainability (Switzerland), 10(10), 1–17. https://doi.org/10.3390/su10103495
Clement, K., & Hansen, M. (2003). Financial incentives to improve environmental performance: A review of nordic public sector support for SMEs. European Environment, 13(1), 34–47. https://doi.org/10.1002/eet.308
Pergelova, A., & Angulo-Ruiz, F. (2014). The impact of government financial support on the performance of new firms: the role of competitive advantage as an intermediate outcome. Entrepreneurship and Regional Development, 26(9–10), 663–705. https://doi.org/10.1080/08985626.2014.980757
Price, L., Rae, D., & Cini, V. (2013). SME Perceptions of and Responses to the Recession Liz Price, David Rae and Veronica Cini. 20(2), 1–17.
Menzel, D., & Gunther, L. (n.d.). Formal and informal strategizing in a SME. International Symposium on Innovation Methods and Innovation Management.
Burger, A., Damijan, J., Kostevc, Č., & Rojec, M. (2013). Working Paper Series Determinants of Firm Performance and Growth during Economic Recession : The Case of. 1.
Fort, T. C., Haltiwanger, J., Jarmin, R. S., & Miranda, J. (2013). the Role of Firm Age and Firm Size. http://www.nber.org/papers/w19134%5Cnhttp://www.nber.org/papers/w19134.ack
Hytis, E., Tasios, S., & Arnis, N. (2018). Factors affecting Firm Performance in periods of Financial Crisis : Evidence from the listed on the Athens Stock Exchange Food Companies . Factors affecting Firm Performance in periods of Financial Crisis : Evidence from the listed on the Athens Stock Exc. January 2019.
Bourletidis, K., & Triantafyllopoulos, Y. (2014). SMEs Survival in Time of Crisis: Strategies, Tactics and Commercial Success Stories. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 148, 639–644. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.092
Jiang, B., Koller, T. M., & Williams, Z. D. (2009). Mapping decline and recovery across sectors. McKinsey Quarterly, 2, 87–91.
Eaton, J., Kortum, S., Neiman, B., & Romalis, J. (2016). Trade and the global recession. American Economic Review, 106(11), 3401–3438. https://doi.org/10.1257/aer.20101557
Kitching, J., Blackburn, R., Smallbone, D., & Dixon, S. (2009). Business strategies and performance during difficult economic condition. Urn 09/1031, 68.
Hirt, M., Smit, S., Bradley, C., Uhlaner, R., Mysore, M., Atsmon, Y., & Northcote, N. (2020). Getting ahead of the next stage of the coronavirus crisis. McKinsey & Company, April, 1–11. https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/getting-ahead-of-the-next-stage-of-the-coronavirus-crisis
Clifford, D. (1977). Thriving in a Recession. Harvard Business Review, 55(4), 57–65.
Picard, R. G., & Rimmer, T. (1999). Weathering a recession: Effects of size and diversification on newspaper companies. Journal of Media Economics, 12(1), 1–18.
Yin, R. K. (2017). Designing Case Studies. In G. Dickens (Ed.), Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th Editio). Sage publications.
Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (2nd Editio). Sage publications. https://doi.org/10.1177/1524839915580941
Clarke, V., & Braun, V. (2013). Teaching thematic analysis : Overcoming challenges and developing strategies for effective learning Associate Professor in Sexuality Studies Department of Psychology Faculty of Health and Life Sciences University of the West of England Coldharbour Lane Br. University of the West of England, 26, 120–123.
Eisenhart, K. M. (14 C.E.). Building theory from case study research. Academy of Management Review, 4, 532–550.
Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research. Sage publications.
Trong, N., Van, H. V., Bartolacci, F., & Co, A. (2017). Government support and firm financial performance: New evidence from a transitional economy. Munich Personal RePEc Archive, 81752. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/81752/
OECD(a). (2020). SME policy responses© oecd 2020. March, 1–103. http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/coronavirus-covid-19-sme-policy-responses-04440101/
Shaw, R., Kim, Y., & Hua, J. (2020). Governance, technology and citizen behavior in pandemic: Lessons from COVID-19 in East Asia. Progress in Disaster Science, 6, 100090. https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100090
OECD(b). (2020). Covid-19 and International Trade: Issues and Actions. March, 1–11. http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-international-trade-issues-and-actions-494da2fa/
دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 31
فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری با هدف داوری باز و شفاف (Open peer review (OPR)) نتایج داوری مقالات این شماره را در قسمت فایل های تکمیلی منتشر نموده است.
شهریور 1399
صفحه 21-42
 • تاریخ دریافت: 29 اردیبهشت 1399
 • تاریخ بازنگری: 20 مرداد 1399
 • تاریخ پذیرش: 20 مرداد 1399