ضرورت ایفای نقش جهانی با تولید واکسن در پیشگیری از بیماری کوید- 19

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسنده

دکتری تخصصی مدیریت فناوری- انستیتو پاستور ایران

چکیده

ادامۀ بحران یکبارۀ کوید-19 در جهان، دیگربار بر اولویت پیشگیری بر درمان صحه گذاشته است. تبعات و هزینه های مستقیم و غیرمستقیم آن در اقتصاد ملل یا طرح مباحث امنیتی و دفاعی مانند بیوتروریسم و پدافند غیرعامل ، چنان تأثیر شگرفی در دنیا گذاشته که اهمیت فناوری تولید واکسن را به منزلۀ یکی از فناوری های راهبردی در قرن حاضر مشخص کرده است. تلاش های گسترده ای برای تهیۀ واکسن در دنیا آغاز شده است و این تلاش ها، به کشورهای صاحب نام این حوزه منحصر نبوده، بلکه کشورهای نوورود به عرصۀ تولید واکسن نیز منابع خود را در این خصوص بسیج کرده اند. این دیدگاه درنظر دارد اهمیت اقدام برای توسعه و تولید واکسن در کشور را به صورت موجز، با نگاهی به اقدامات جاری در یکی از کشورهای نوورود به این عرصه (هند) و براساس روش مطالعۀ اسنادی و به صورت شاهدمحور مطرح کند، انتخابی که به سبب برخی ویژگی های آن کشور، هدفمند بوده است. هدف نهایی از طرح این دیدگاه، آن است که سرآغازی است برای تفکر دربارۀ چگونگی و چرایی فاصله بین دو کشور از نظر سهم آن ها از بازار بین المللی واکسن و میزان نقش آفرینی آن ها در تعاملات جهانی این حوزه که موضوعاتی ارزشمند برای پژوهش های آتی در حوزۀ سیاست گذاری و اجرا در حوزۀ سلامت، خواهند بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Necessity of Playing a Global Role in the Prevention of COVID-19

نویسنده [English]

 • Vahid Marandi
Pasteur Institute of Iran
چکیده [English]

 The ongoing worldwide epidemic of COVID-19 revisited the focus of care prevention. The consequences of direct and indirect costs on the nation's economy, or the mention of security and defense issues such as bioterrorism and passive defense, have made such a tremendous impact on the world that has strategically clarified the importance of vaccine technology in the current century. There have been extensive efforts in various countries around the world to manufacture COVID-19 vaccines, and these projects have not been limited to well-known countries. Newcomer countries, however, have also mobilized their capital on this level. This article would highlight the importance of action in the country to develop and manufacture this vaccine, in short, by looking at the current efforts in one of the newcomers to this arena (India) based on the documentary study method (evidence-based process). Because of its unique characteristics, India was chosen. Their share of the international vaccine market and the degree to which they play a part in the global interactions of the vaccine currently differ markedly from that of Iran. The ultimate aim of this outlook is to begin to consider the triggers, which will undoubtedly be a fruitful subject for future research in the health sector policymaking and implementation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Vaccine
 • Technological cooperation
 • Market share
 • Global interactions
 • حاتمی، حسین، و گویا، محمدمهدی، و وزیریان، شمس، (1396). "کتاب جامع بهداشت عمومی"، فصل 10، گفتار 1: ایمن‎سازی در جمهوری اسلامی ایران و اصول و مبانی آن، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی.
 • مرندی، وحید. (1397). ارائه مدل توسعه نوآوری برای تولید واکسنهای انسانی در کشور، رساله دکتری‎تخصصی، گروه مدیریت تکنولژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی.
 • مرندی، وحید، و طباطبائیان، سید حبیب‎الله، و جعفری، پریوش، و آذرنوش، مرتضی، "راهبردهای سیاستی برای نوآوری در توسعه و تولید واکسن با نگاهی به چالش‎های جاری"، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، دوره پنجم، شماره 2، پاییز 1396، ص‎ص 60-33، doi: 10.22104/jtdm.2018.2584.1875
 • مرندی، وحید، و طباطبائیان، سید حبیب‎الله، و جعفری، پریوش، و آذرنوش، مرتضی، (1396). تحلیلی از نظام نوآوری فناورانه در تولید زیست‎فرآورده‎ها (با تمرکز بر واکسن‎های انسانی).مدیریت نوآوری. (6)3، 26-1.
 • واشقانی فراهانی، علی، (1397). برنامه وزارت بهداشت برای ورود 2 واکسن جدید به طرح واکسیناسیون، سازمان غذا و دارو، https://www.fda.gov.ir/fa/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%B1?id=14366
 • Biswas S (2020). Coronavirus: How India will play a major role in a Covid-19 vaccine, bbc worldwide, UK.
 • Coronavirus Disease 2019 -COVID-19 (2020). State Laboratory of Public Health, NCDHHS/NCPH, Retrieved from: https://slph.ncpublichealth.com/bioterrorism/2019-ncov.asp
 • Economist (2020). An Indian firm starts mass-producing an unproven covid-19 vaccine”, Economist, 28 April 2020.https://www.seruminstitute.com/product_overseas.php
 • ILO (2020). A review of global fiscal stimulus, ILO, Retrieved from: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/ documents/publication/wcms_194175.pdf (accessed 10 May 2020).
 • Kaddar M (2014). Global Vaccine Market features and trends, H.O, I.V.B, Geneva, Switzerland.
 • Khamsi R (2020). If a coronavirus vaccine arrives, can the world make enough?, Nature, USA.
 • Marandi V, Tabatabaeian S H , Jafari P, Azarnoosh M (2018).Vaccine production industry and the necessity for policy coherence, Vaccine Research, vacres. 2017; 4 (3 and 4):85-86
  URL: http://vacres.pasteur.ac.ir/article-1-120-en.html
 • McCarthy N (2020). Europe Dominates Global Vaccine Production, Coronavirus disease (COVID-19) pandemic, Statista, March 16, 2020, Retrieved from: https://www.statista.com/chart/21133/share-of-global-vaccines-produced-by-continent/
 • McNeil Jr. D. G (2017). Vaccine Makers Ranked on Pricing and Research, NY Times, Global health,
 • OECD Interim Economic Outlook, 2 March 2020; IMF statement, 4 March 2020.
 

-       UNCTAD (2020). COVID-19 triggers marked decline in global trade, new data shows, UNCTAD, 13 May 2020, Retrieved from:  https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2369

-       UNCTAD (2020). Impact of the Coronavirus outbreak on global FDI, UNCTAD, https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diae_gitm34_coronavirus_8march2020.pdf

-       UNCTAD (2020). The COVID-19 Pandemic and the Blue Economy: New challenges and prospects for recovery and resilience, UNCTAD, April 2020, UNCTAD/DITC/TED/INF/2020/2, Retrieved from:  https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditctedinf2020d2_en.pdf

-       United Nations Coordinated Appeal (2020). Global Humanitarian Response Plan COVID-19 March. Retrieved from: https://www.unocha. org/sites/unocha/files/Global-Humanitarian-Response-Plan-COVID-19.pdf (accessed 9 May 2020).

http://www.worldstopexports.com/top-human-vaccines-exports-by-country/ 

دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 31
فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری با هدف داوری باز و شفاف (Open peer review (OPR)) نتایج داوری مقالات این شماره را در قسمت فایل های تکمیلی منتشر نموده است.
شهریور 1399
صفحه 99-105
 • تاریخ دریافت: 22 اردیبهشت 1399
 • تاریخ بازنگری: 23 مرداد 1399
 • تاریخ پذیرش: 03 شهریور 1399