سرمقاله (سخن سردبیر) - آیا کارآفرینی دوای دردهای ماست؟

دوره 08، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 1-2

ابراهیم سوزنچی کاشانی


سرمقاله (سخن سردبیر) - سر برآور هم‌چو کوهی ای سند!

دوره 08، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 1-2

ابراهیم سوزنچی کاشانی


سرمقاله - نخبه کیست؟نخبگی چیست؟

دوره 02، شماره 1، بهمن 1391، صفحه 3-4

عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی


سرمقاله

دوره 03، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 3-6


در باب اقتصاد دانش بنیان

دوره 04، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 3-6

ابراهیم سوزنچی کاشانی


سرمقاله

دوره 05، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 4-5


سرمقاله

دوره 01، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 5-6


سرمقاله

دوره 06، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 5-7


تحلیل و بررسی موانع آمایش سرزمین در ایران

دوره 06، شماره 3، آبان 1395، صفحه 5-13

یونس اکبری؛ حسین ایمانی جاجرمی؛ ولی الله رستمعلی زاده


ارائۀ نقشۀ راه برای استفاده از قابلیت‌های فناوری اطلاعات در اجرای راهبرد

دوره 08، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 5-16

سمیرا لقمان استرکی؛ حمیدرضا یزدانی؛ امین حکیم؛ اسدالله کردنائیج


تأثیر سرمایه فکری بر گرایش‌های کارآفرینانه و نوآورانه: باتأکید بر نقش میانجی قابلیت‌های پویا

دوره 09، شماره 3، آذر 1398، صفحه 5-15

شهرام خلیل نژاد؛ حلیمه یوسفی طبس؛ عماد گلمحمدی؛ نشاط محمدی