رابطۀ میان زیرساخت ها و سرمایۀ انسانی با رشد اقتصادی: نقش تعدیل کنندۀ شاخص های اقتصاد دانش بنیان

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

چکیده

سرمایه گذاری در زیرساخت ها، در حکم رکن زیربنایی و سرمایۀ انسانی به منزلۀ رکن اجرایی از پیش شرط های اصلی برای کمک به کشورهای در حال توسعه، برای سرعت بخشیدن به رشد و توسعۀ اقتصادی، است. از سوی دیگر، رشد اقتصادی کشورها مرهون خلق ایدۀ نو و تولید دانش در حوزه های گوناگون اقتصادی است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر سرمایۀ انسانی و زیرساخت در رشد اقتصادی با تعدیل گری شاخص های اقتصاد دانش بنیان در کشورهای درحال توسعه در بازۀ زمانی 2011 تا 2016 است. اطلاعات مربوط به کشورهای نمونه از گزارش های شاخص جهانی نوآوری استخراج شده است. روش برازش مدل ها در مطالعۀ حاضر، روش داده های تابلویی است که برای اجرای آن از نرم افزار Eviews بهره برده شده است. نتایج نشان می دهد که زیرساخت و سرمایۀ انسانی در رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنا داری دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که شاخص های اقتصاد دانش بنیان در رابطۀ میان زیرساخت و سرمایۀ انسانی با رشد اقتصادی نقش تعدیل کننده ایفا می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Infrastructures and Human Capital with Economic Growth: A Study on the Moderating Role of the Knowledge - Based Economy Indexes

نویسندگان [English]

  • Mohsen Akbari 1
  • Mahsa Farkhonde 2
  • Zahra Ayagh 2
1 Management, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Management, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Investing in infrastructure as a pillar of substructure and human capital as a pillar of implementation is a prerequisite for helping developing countries to accelerate economic growth and development. On the other hand, economic growth is due to the creation of new ideas and knowledge generation in various economic fields. The purpose of this study is to investigate the impact of human capital and infrastructure on economic growth by modifying the knowledge- based economy indexes in developing countries during the period 2011-2016. Data about the selected sample countries has been extracted from the Global Innovation Index reports. The method of fitting the models in the present study is the panel data method. This method is used by applying Eviews software. The results show that infrastructure and human capital have a positive and significant effect on economic growth. The results also indicate that the knowledge- based economy indexes play a moderating role in the relationship between infrastructure and human capital with economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infrastructure
  • Human Capital
  • Economic Growth
  • Knowledge Management Process Capabilities
  • Global Innovation Index
منابع

اکبریان، ر. و قائدی، علی (1390). «سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی و بررسی تأثیر آن بر رشد اقتصادی»، فصلنامۀ پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 1(3)، 11-48.

امینی، ا.، میلانی، م. و جلیلی، ن. (1394). «بررسی تأثیر مؤلفه‌های اقتصاد دانش‏بنیان بر رشد اقتصادی ایران در سال‏های (1354-1391)»، فصلنامۀ سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا (س)، 3(9)، 73-115.
امینی، ع. و انصاری، ز (1391). «تحلیل نقش سرمایۀ انسانی و تحقیق و توسعه در ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش‌های خدماتی منتخب»، فصلنامۀ علوم اقتصادی، 1، 57-79.
بابایی ابراهیم‌آبادی، م. (1394). تحلیل رابطۀ حقوق مالکیت فکری و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب. پنجمین کنفرانس بین‌المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، تهران.
باصری، ب.، اصغری، ن. و کیا، م. (1390). «تحلیل تطبیقی نقش مؤلفه‌های اقتصاد دانش‌محور بر رشد اقتصاد»، فصلنامۀ پژوهش‏های اقتصادی ایران، 16(47)، 1-29.
بافنده زنده، علیرضا و سلطانی فسقندیس، غلامرضا (1387). «بررسی مبانی و شاخص‏های اقتصاد دانش‌بنیان در کشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا»، علوم مدیریت، 2(6)، 117-143.
بهبودی، د. و امیری، ب. (1389). «رابطۀ بلندمدت اقتصاد دانش‌بینان و رشد اقتصادی در ایران»، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 2(4)، 23-32.
مهدوی، ا.، نادریان، م. (1389). بررسی رابطه علیت گرنجری بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در ایران، پژوهشنامه اقتصادی، 10(3)، 287-309.
عمادزاده، م. و شهنازی، ر. (1386). «بررسی مبانی و شاخص‏های اقتصاد دانایی‌محور و جایگاه آن در کشورهای منتخب در مقایسه با ایران»، پژوهشنامۀ اقتصادی، 7(4)، 143-175.
عمادزاده، م.، شهنازی، ر. و دهقان، ز. (1385). «بررسی میزان تحقق اقتصاد دانش‌محور در ایران ( مقایسۀ تطبیقی با سه کشور همسایه)»، پژوهش‏های اقتصادی، 6(2)، 103-132.
قربانی، م.، احمدی شادمهری، م. و مصطفوی، م. (1393). «بررسی زیرساخت‏ها بر رشد اقتصادی ایران طی سال‏های 1355-1391»، فصلنامۀ پژوهش‏های رشد و توسعه اقتصادی، 5(17)، 49-60.
Adigwe, P.K., Ifeanyi, O. and Ananwude, A. (2015). “Stock Market Development and Economic Growth in Nigeria: an Empirical Examination (1985-2014)”. Journal of Policy and Development Studies, 99(5), 134-154.
Anochiwa, L. and Maduka, A. (2014). “Human Capital, Infrastructure and Economic Growth in Nigeria: An Empirical Evidence”. IOSR Journal of Electrical and Electronics Engineering (IOSR-JEEE), 9(4), 1-6.
Anwar, N., Mirdad, A.J. and Pujianto, H. (2013). “Influence of Infrastructure, Investment and Human Resource to the regional economic growth”. International Proceedings of Economics Development & Research, 67(10), 45-49.
APEC Economic Committee (2000). Towards Knowledge- Based Econimies in APEC.
Baltezarevic, V., Baltezarevic, R. and Jovanovic D. (2015). “Knowledge Management as Imperative for Economic Growth and Development”. Knowledge Management, EA, 48(3-4), 62-68.
Bello, M., Gabeta, A. and Dhimitri, E. (2015). “The Factors that Affect the Economic Growth in Albania”. Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, 7(5), 1-21.
Calderón, C. and Chong, A. (2009). “Labor Market Institutions and Income Inequality: An Empirical Exploration”. Public Choice, 138(1), 65–81.
Ecevit, E. and Kuloglu, K. (2016). “The Relationship between Human Capital and Economic Growth in Turkey”. Journal of Economics and Finance, 7(6), 69-72.
Edrees, A. (2016). “Human Capital, Infrastructure and Economic Growth in Arab World: A Panel Granger Causality Analysis”. Business and Economics Journal, 7(1), 1-5.
Ehizuelen, M. MO. (2016). “The Dynamics of Infrastructure and Economic Growth in Nigeria”. Journal of Global Economics, 4(1), 1-10.
Kargbo, A.A., Ding Y. and Kargbo M. (2016). “Financial Development, Human Capital, and Economic Growth: New Evidence from Sierra Leone”, Journal of Finance and Bank Management, 4(1), 49-67.
Kuznets, S. (1971). Economic growth of nations: Total output and production structure, Belknap press.
Mburu, J. M. (2012). “The Relationship between Government Investment in Infrastructure and Economic Growth in Kenya”, School of Business, University of Nairobi, and Supervisor: MR. Iraya.
Muhammad, A., A.M., Abiodun, E.A., Manzoor Hussain, M. (2016). “Human Capital, Social Capabilities and Economic Growth”, Jena Economic Research Papers, 13.
Nelson, R. R., & Phelps, E. S. (1966). “Investment in humans, technological diffusion, and economic growth”. The American economic review, 56(1/2), 69-75.
Normaz, W. and Jamliah, M. (2015). “The Impact of Infrastructure on Trade and Economic Growth in Selected Economies in Asia”, ADBI Working Paper Series.
Pasban, M. and Hosseinzadeh Nojedeh, S. (2016). “A Review of the Role of Human Capital in the Organization”, 3rd International Conference on New Challenges in Management and Organization: Organization and Leadership.
Qadri, F.S. and Waheed, A. (2014). “Human Capital and Economic Growth: A Macroeconomic Model for Pakistan”, Economic Modelling. 42, 66-76.
OECD (1996). the Knowledge Based Economy, Paris: OECD.
Raspet, D. (2016). Human Capital and Infrastructure as Determinates of Economic Growth, for the Degree of Doctor of philosophy, Northcentral University.
Sahoo .P. and Dash R. Kumar (2009). “Infrastructure development and economic growth in India”, Journal of the Asia Pacific Economy, 14(4), pp. 351-365.
Schwartz, E. and Edelston, M. (2004). Breakthrough Advertising, Hardcover, Unabridged, January 1.
Sriniavsu, D. and Srinivasa, R. (2013). “Infrastructure Development and Economic growth: Prospects and Perspective”, Journal of Business Management & Social Sciences Research (JBM&SSR), 2(1), 80-95.
Straub, S. and A. Terada-Hagiwara (2011). “Infrastructure and Growth in Developing Asia”. Asian Development Review, 28(1), 119–156.
Tasel, E. and Beyza Bayarceli, (2013). “The Effect of Schooling Enrolment Rates on Economic Sustainability”. 9th International Strategic Management Conference, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 99, pp. 104 – 111.
Teixeira, A.A.C. and Queirós, A.S.S. (2016). “Economic Growth, Human Capital and Structural Change: A Dynamic Panel Data Analysis”, Research Policy, 45(8), 1636-1648.