دوره و شماره: دوره 06، شماره 3 - شماره پیاپی 16، آبان 1395، صفحه 5-107 
تحلیل و بررسی موانع آمایش سرزمین در ایران

صفحه 5-13

یونس اکبری؛ حسین ایمانی جاجرمی؛ ولی الله رستمعلی زاده


شناسایی معیارهای توسعۀ پایدار مؤثر بر انتخاب پروژه ها، با توجه به ارتباطات میان آن ها

صفحه 15-28

زهرا جلیلی بال؛ سیامک حاجی یخچالی؛ علی بزرگی امیری؛ ساناز ایمانی


الزامات بازار کار مخترعان با رویکرد اقتصاد مقاومتی

صفحه 75-86

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ مریم اخوان خرازیان