سنجش اثرگذاری تأمین مالی زیرساخت های توسعۀ فناوری و عمرانی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اراک

چکیده

در این مقاله به تجربۀ کشورهای استرالیا و هند در مورد تأمین مالی طرح های زیرساختی پرداخته شده است. تأمین مالی طرح های زیرساختی به سرمایه گذاری گسترده ای نیاز دارد؛ از این رو به استفاده از سرمایه گذاری های بخش خصوصی در این حوزه توجه بیشتری شده است. امور زیرساختی به علت هزینه های بسیار بالا و دورۀ بازگشت طولانی مدت سرمایه، ملاحظات خاصی برای تأمین مالی دارند که فقط صندوق های بزرگ قادرند آن ها را برعهده گیرند. دولت نیز ریسک های بخش خصوصی را کم می کند تا بتوانند وارد این عرصه شوند. در استرالیا، افزون بر صندوق های خاصی که به امور زیرساختی مربوط اند، از ظرفیت صندوق های بازنشستگی برای تأمین مالی زیرساخت نیز استفاده می شود. از آنجا که این صندوق ها خود متخصص اجرای پروژه های زیرساختی نیستند، شرکت هایی به نام مدیران تأمین مالی صندوق های زیرساخت این کار را برعهده می گیرند. آمارهای مربوط به حوزۀ زیرساخت هند نیز نشان می دهد روند حرکت این کشور، در تأمین مالی پروژه های زیرساختی، از تأمین مالی دولتی و مالکیت دولتی به سمت تأمین مالی بخش خصوصی یا مالکیت بخش خصوصی رفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact Assess of Financing for Technological Development and Infrastructure Development

نویسندگان [English]

  • Saeed Kianpoor 1
  • Hamid Mohammad Rezaee Azandariani 2
1 هیات علمی
2
چکیده [English]

This article is discussed about experience of Australia and India in the financing of infrastructure projects.In connection with the financing of infrastructure projects can be said that the need for enterprise-wide, Therefore, there is more attention to the use of private sector investment in this area. Infrastructures have a special considerations due to high costs and long payback period for the financing that only major funds can finance them and Government Reduce and covers private sector risks that can enter into this field too. In Australia uses from pension funds capacity to finance infrastructure in addition to special funds and because funds are not specialist of infrastructure projects then other firms that called Financial Managers do this work. Statistics in the field of infrastructure in India shows this country in financing infrastructure projects moves from Public financing to Private financing sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infrastructure
  • Foreign Investment
  • Finance
  • Business models
منابع
Australian Prudential Regulation Authority (2013). Monthly Banking Statistics, Available at: www.apra.gov.au/adi/Publications/Pages/monthly-banking
Dubey, Rajkumar (2013).“Infrastructure Laws in India”. Mondaq journal: indian corporate counsel association.
Ernst and Young (2013). India Infrustructure Summit. Infrastructure 2013: Global Priorities, Global Insights.
Evans and Peck (2012). “Best Practice Cost Estimation for Publicly Funded Road and Rail Construction”. available at: <http://investment.infrastructure.gov.au/publications/administration/pdf/Best_Practice_Cost_Estimation.pdf>
FICCI-E and Y (2012). Accelerating public private partnership in India, FICCI-E and Y Report on PPP, Available at: www.ey.com/Publication,.
“Financing Infrastructure: A Spectrum of Country Approaches, Bulletin, Quarter” (2013).
Geethanjali, Nataraj (2012). Infrastructure Challenges in India: The Role of Public-Private partnerships,.
 
Indian Economy (2013). The India InfrasTructure Sector: Investments, Growth And Prospects, India Brand Equity Foundation,.
Indian infrastructure (2012). Evaluating the environment for public-private partnerships in Asia-Pacific The 2011 INFRUSTRUCTURE by EIU & ADB.
Indian Infrastructure 2010-2012: Review, The city of London, Available at: www.cityoflondon.gov.uk .
Infrastructure Australia (2013). National Public Private Partnership Policy and Guidelines, available at: <http://www.infrastructureaustralia.gov.au/public_private/ppp_policy_guidelines.aspx>
Infrastructure Finance Working Group, Infrastructure Finance and Funding Reform, The Department of Infrastructure and Regional Development,2013, available at <http://www.infrastructure.gov.au/infrastructure/iff/index.aspx>
Investment in Australian Infrastructure, Australian Government, Department of Infrastructure and Transport, 2014, Available at:  www.infrastructure.gov.au/transport
“Is it Time to Revisit PPP Ratings” (2011). Available at: www.infrastructureaustralia.gov.au
Miller, Jonathan D. (2013). Infrastructure 2013, Global Priorities, Global Insights.
National Infrastructure Plan Australian Government (2014). Infrastructure Australia, Available at: www.infrastructure.gov.au/infrastructure
“Pension Fund Investment in Infrastructure” (2012). OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 32.
Planning Commission Government of India: India Twelfth Five Year Plan” (2014). Volume II, Economic Sectors.
“planning commission government of india: data and statistics” (2014). Available at: http://www.planningcommission.nic.in
“Secretariat for PPP and Infrastructure” (2014). Available at: www.pppinindia.com
The Victorian Department of Treasury and Finance and Department of Infrastructure and Transport, Towards agreed expectations: Tender strategies to improve Design and Construct infrastructure delivery outcomes, 2012, available at: <http://www.infrastructure.gov.au/infrastructure/publications/>
world bank (2014). “data and statistics”. Available at: https://data.worldbank.org/country/india
Yearbook 2013 (2014). Australian Infrastructure Statistics, Australian Government, Available at: www.bitre.gov.au