دوره و شماره: دوره 06، شماره 1 - شماره پیاپی 14، اردیبهشت 1395، صفحه 1-128 (ویژه نامه برنامه ریزی) 

مطالعه موردی

نگاه نامتعارف به برنامه ریزی

صفحه 19-30

عباس قیومی ابرقویی


در جست و جوی راه سوم در سیاست گذاری توسعه صنعتی

صفحه 89-108

علی بابایی؛ روح الله حمیدی مطلق؛ علی ملکی