شناسایی و ارایه چارچوب عوامل موثر بر شکاف استراتژی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری صنایع، دانشگاه یزد

چکیده

بعد از طرح برنامه‌ریزی استراتژیک در اواسط دهه ۱۹۶۰، این موضوع مورد توجه بسیاری از شرکت‌ها و اندیشمندان این حوزه قرار گرفت. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها دارای استراتژی‌های مشخص هستند؛ اما فقط تعداد اندکی از آن‌ها موفق به اجرای کارآمد استراتژی‌ها می‌شوند. حال این سؤال پیش می‌آید چه چیزی سبب موفقیت برخی از شرکت‌ها در بحث برنامه‌ریزی استراتژیک می‌شود و چه عواملی سبب می‌شود شرکت‌ها به وضع مطلوب موردنظر خود نرسند. بحث پیرامون این موضوع مربوط به ادبیات شکاف استراتژی می‌باشد که موضوع مورد تمرکز این مقاله است. هدف ما در این مقاله شناسایی عوامل کلیدی مؤثر در شکاف استراتژی، اولویت‌دهی و درنهایت ارائه یک چهارچوب از این عوامل است. روش تحقیق استفاده‌شده در این پژوهش، روش میدانی و از نوع همبستگی است. در این راستا ما با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به شناسایی عوامل کلیدی مؤثر در شکاف استراتژی پرداخته‌ایم و سپس با استفاده از تاپسیس عوامل با اهمیت بیشتر، احصا شد. در گام آخر با روش تحلیل عامل اکتشافی و استفاده از نرم‌افزار SPSS، چهارچوبی از عوامل مؤثر بر شکاف در قالب چهار دسته عوامل ناشی از تدوین، اجرا، ارزیابی و مسائل زمینه و پشتیبانی برنامه‌ریزی استراتژیک ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and implementation of a framework to determine influencing factors on strategic gap

نویسندگان [English]

  • Erfan Mosleh 1
  • Roghayeh Alizadeh 2
1
2
چکیده [English]

When the strategic planning was first proposed in mid-1960s, it drew many companies and scientists’ attention. Nowadays many companies bear a specific strategy but a small number of them have accomplished strategies implementation efficiently. The question is what are the key success factors of companies connected to strategic planning and what avoids them to gain their optimal set. The gap in literature review of strategic planning issues is focused in this article and comprises the main research outlines discussed here. The article aims to detect key factors in strategic gap, prioritizing them, and finally to develop a framework including these factors. Field research correlational methods are applied in this research. Library resources helped us determine influencing key factors in strategic gap and TOPSIS is applied to select more important factors. Finally, exploratory factor analysis in SPSS software is adopted to categorize influencing factors on strategic gap. Four categories are defined as design, implementation, evaluation, background and strategic planning support.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic gap
  • Strategic Planning
  • TOPSIS
  • Factor Analysis