اندازه‌گیری اثر همراستایی استراتژی‌های کسب‌وکار و استراتژی‌های فناوری اطلاعات بر میزان موفقیت شرکت‌های بیمه در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه صنعت نفت

2 مدیرعامل شرکت مشاوره سرمایه گذاری آیکا

چکیده

همراستایی استراتژی‌های کسب و کار و استراتژی‌های فناوری اطلاعات مفهومی است که نشان ‌دهنده ارتباط ایده‌آل و دوطرفه میان فعالیت‌ها و سازماندهی کسب‌ و کار از سویی و فناوری اطلاعات از سوی دیگر، به ‌منظور دستیابی به اهداف سازمانی است. از این رو در این مقاله سعی شد تا تأثیر همراستایی استراتژی‌های کسب و کار و استراتژی‌های فناوری اطلاعات بر میزان موفقیت شرکت‌های بیمه‌ای اندازه‌گیری و مورد بررسی قرار گیرد. در این مطالعه، میزان بلوغ همراستایی استراتژیک در 19 شرکت بیمه‌ای فعال، بر اساس مدل لوفتمن (2000)، اندازه‌گیری شد. همچنین از طریق مراجعه به آمار رسمی منتشر شده از طرف بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وضعیت سهم بازار، سودآوری و بازده سرمایه‌گذاری، به‌عنوان شاخص‌های موفقیت این شرکت‌ها، استخراج گردید. هدف از جمع‌آوری و تحلیل این اطلاعات پاسخگویی به این سوال اصلی بود که آیا همراستایی استراتژی‌های کسب‌کار و استراتژی‌های فناوری اطلاعات بر موفقیت شرکت‌های بیمه‌ای تأثیر مثبتی داشته است؟ نتایج تأثیر عوامل متعددی بر میزان همراستایی استراتژی‌های کسب و کار و استراتژی‌های فناوری اطلاعات و تأثیر این همراستایی استراتژیک بر موفقیت شرکت‌های بیمه‌ای را نشان داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring effects of business strategies and Information technologies strategies alignment on success of insurance companies in Iran

نویسندگان [English]

  • Sohrab Khalili Shavarini 1
  • Abbas Arbabi 2
1
2
چکیده [English]

Aligning business strategies and information technologies strategies is a concept which expresses the ideal and mutual relationship between activities and organizes business strategies on one hand and information technologies on the other hand to meet organizational goals. Therefore, in this paper the effects of aligning business strategies and information technologies on insurance companies’ success are evaluated and surveyed. In this study, the strategic alignment maturity in 19 active insurance company is measured based on Luftman model (2000). Also, considering existing statistics published by central insurance company of Islamic republic of Iran, key success factors of these companies are extracted as the market share, profitability, and returns on investment. The purpose of gathering and analysis of data is to answer this important question whether the alignment of business strategies and information technologies strategies has a desirable effect on insurance companies’ success. Results address the effects of different factors on alignment of business strategies and information technologies strategies and the effects of this strategic alignment on insurance companies’ success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business strategies
  • Information technologies strategies
  • Strategic Alignment
  • Luftaman maturity model and insurance companies