شناسایی معیارهای توسعۀ پایدار مؤثر بر انتخاب پروژه ها، با توجه به ارتباطات میان آن ها

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکدۀ مهندسی صنایع دانشگاه تهران.

3 استادیار دانشکدۀ مهندسی صنایع دانشگاه تهران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه مالک اشتر

چکیده

در سازمان های پروژه محور، طرح های متعدد باعث شده که تحولات گوناگونی در روش ها و سیستم و ساختار سازمان ایجاد شود. از این رو، برای استفاده بهینه از فرصت ها و کنترل پیشرفت پروژه ها باید با مدیریتی جامع و یکپارچه پروژه های سازمان را به انجام رساند. در این مقاله، به کمک ترکیبی از روش های کیفی، به شناسایی عوامل موثر پایداری در انتخاب سبد پروژه ها پرداخته شده است. نخست، با به کارگیری تکنیک نظریه داده بنیاد، عوامل شناسایی شده در سه گروه اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی طبقه بندی می شوند، سپس با استفاده از تکنیک دیمتل رابطه میان این عوامل شناسایی می شود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد اثرپذیرترین عامل مسئولیت پذیری، اثرگذارترین عامل هزینه و مهم ترین عوامل مسئولیت پذیری و هزینه اند. همچنین عوامل ضایعات و ریسک متغیرهای اثرگذار تاثیر بیشتری از سایر عوامل خواهند داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Sustainability Criteria Affecting Project Portfolio Selection Regarding the Relationship between Them

نویسندگان [English]

  • Zahra Jalili Bal 1
  • Siamak Haji Yakhcali 2
  • Ali Bozorgi-Amiri 3
  • Sanaz Imani 4
1
2
3
4
چکیده [English]

In many developed countries sustainability is a big challenge and is one of the very important issues in the field of project management that often has been neglected in project management so far. Project  management and sustainability are separately addressed in countless studies but there is an essential need  of intersecting above mentioned issues together. In this study, we investigate to introduce a set of indicators  and perform a hybrid decision making method to identify and categorize a set of indicators for project portfolio selection and then prioritize proposed factors based on combination of Grounded theory and fuzzy DEMATEL to consider in an uncertain environment. Results in this paper represents that the most important factors are  responsibility and cost. Also, responsibility is the most affected one and cost is the most effective ones.  Moreover, factors such as risk and waste are effective factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustainability factors
  • Grounded theory
  • DEMATEL technique
  • uncertainty
منابع
Anning, H. (2009). “Case study: bond university mirvac school of sustainable development building, Gold Coast, Australia”. Journal of Green Building, 4(4), 39-54.
Bocchini, P., Frangopol, D. M., Ummenhofer, T., and Zinke, T. (2013). “Resilience and sustainability of civil infrastructure: Toward a unified approach”. Journal of Infrastructure Systems, 20(2), 04014004
Bodea, C.N., Elmas, C., Tănăsescu, A., and Dascãlu, M., (2010). “An ontological based model for competences in sustainable development projects: a case study for projects”. Economics Interferences, 12(27), 177–189.
CHEN, Z. LI, H., and WONG, T. C. (2000). “Environmental management of urban construction projects in China”. Journal of Construction Engineering and Management, 126(4), 320–324.
Creswell, J. W. (2005). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (2nd edition).
Deakin, M., Huovila, P., Rao, S., and Sunikkamand, V.R., (2002). “The assessment of sustainable urban development”. Build. Res. Inf, 30(2), 95–108.
Fernández-Sánchez, G., and Rodríguez-López, F., (2010). “A methodology to identify sustainability indicators in construction project management—application to infrastructure projects in Spain”. Ecological Indicator, 10(6), 1193–1201.
Fernández, D. (2004). “Using the Glaserian Approach in Grounded Studies of Emerging Business Practices”. Electronic Journal of Business Research Methods, 2(2).
Gimenez, C., Sierra, V., and Rodon, J., (2012). “Sustainable operations: their impact on the triple-bottom line”. International Journal of production Economics, 140(1), 149–159.
Glaser, B., and Strauss, A. (1967). “The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research”. Aldine, Chicago, IL.
Griffith, A., Stephenson, P., and Bhutto, K. (2005). “An integrated management system for construction quality, safety and environment: a framework for IMS”, International Journal of Construction Management, 5(2), 51-60.
Kleindorfer, P.R., Singhal, K., and Van Wassenhove, L., (2005). “Sustainable operations management”. Production and Operation Management, 14(4), 482–492.
Labuschagne, C., and Brent, A. C. (2005). “Sustainable project life cycle management: the need to integrate life cycles in the manufacturing sector”. International Journal of Project Management, 23(2), 159-168.
Li, R J.(1999). “Fuzzy method in group decision making”. Computers and Mathematics with Applications, 38(1), 91-101.     
lin, C J; and Wu, W.(2008). “A causal analytical method for group decision making under fuzzy environment”. Expert Systems with Applications, 34, 205-213.
Martens, M.L., Brones, F., and Carvalho, M.M., (2013). “Gaps and trends in the sustainability literature on project management: a systematic review merging bibliometric and content analysis”. Journal of Business Project, 4(1), 165–219.Martens, M. L., and Carvalho, M.M. (2016b). “Key factors of sustainability in project management context: A survey exploring the project managers' perspective”. International Journal of Project Management.
Mulder, J., and Brent, A.C., (2006). “Selection of sustainable rural agriculture projects in South Africa: case studies in the LandCare Programme”. Engineering and Technology, 28(2), 55–84.
Sánchez, M. A. (2015). “Integrating sustainability issues into project management”. Journal of Cleaner Production, 96, 319-330.
Siew, R. Y. J. (2016). “Integrating sustainability into construction project portfolio management”. KSCE Journal of Civil Engineering, 20(1), 101-108.
Shen, L.Y., Hao, J.L., Wing-Yan Tam, V., and Yao, H., (2007). “A checklist for assessing sustainability performance of construction projects”. Journal of Civil Engineering Management, 13(4), 273–281.
Shen, L. Y., Wu, Y. Z., Chan, E. H. W., and Hao, J. L. (2005). “Application of system dynamics for assessment of sustainable performance of construction projects”. Journal of Zhejiang University Science A, 6(4), 339-349.
Shen, L. Y., and Tam, V. W. (2002). “Implementation of environmental management in the Hong Kong construction industry”. International Journal of Project Management, 20(7), 535-543.
Tam, C. M., Tam, V. W., and Zeng, S. X. (2002). “Environmental performance evaluation (EPE) for construction”. Building Research & Information, 30(5), 349-361.
Thomson, C.S., El-Haram, M.A., and Emmanuel, R., (2011). “Mapping sustainability assessment with the project life cycle”. Proceding ICE Engineering Sustainbility, 164(2), 143–157.
Turlea, C., Roman, T.D., and Constantinescu, D.G., (2010). “The project management and the need for sustainable development”. Metal. Int, 15(3), 121–125.
Veleva, V., and Ellenbecker, M., (2001). “Indicators of sustainable production: framework and methodology”. Journal of Clean Production, 9, 519–549.
Wang, N., Wei, K., and Sun, H. (2013). “Whole life project management approach to sustainability”. Journal of Management in Engineering, 30(2), 246-255.
Xing, Y., Horner, R.M.W., El-Haram, M.A., and Bebbington, J., (2009). “A framework model for assessing sustainability impacts of urban development”. Accounting Forum, 33(3), 209–224.