دوره و شماره: دوره 07، شماره 1 - شماره پیاپی 18، اردیبهشت 1396، صفحه 5-135 (پرونده دانش بنیان) 

مقاله مروری

رایانش ابری: راهکاری جهت بهبود آموزش الکترونیکی در آموزش عالی

صفحه 41-53

سعید کاظم پوریان؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ سمانه عبدلی؛ مهسا مرادی