بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و توسعه شهری دانش بنیان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

شهر دانش بنیان از مفاهیم جدید در حوزۀ مدیریت شهری است که رویکردی توسعه ای دارد و هدف نهایی اش دستیابی به توسعۀ شهری پایدار و پیشرفت اقتصادی است. به باور بسیاری از کارشناسان، یکی از فاکتورهای مؤثر در موقعیت این شهرها، تقویت سرمایۀ اجتماعی و گسترش سطح مشارکت فعال شهروندان در توسعۀ شهر است. سرمایۀ اجتماعی سبب جابه جایی منابع بالقوۀ سرمایه و کاهش فاصله میان جنبه های جامعه شناختی و اقتصادی می شود. اهمیت این بحث زمانی دوچندان می شود که با توجه به سابقۀ تمدنی کشور ایران، به رغم کمبود سرمایه های فیزیکی، از سطح انباشت سرمایۀ اجتماعی درخور توجهی بهره مند است. با وجود جامعیت مفهوم سرمایۀ اجتماعی، درمورد تأثیرگذاری آن در توسعۀ شهری دانش بنیان تحقیقات اندکی شده است که این امر ضرورت پژوهش در این حوزه را بیشتر نمایان می کند. پرسش عمدۀ این پژوهش این است که رابطۀ توسعۀ شهری دانش بنیان با سرمایۀ اجتماعی چگونه است؟ هدف این پژوهش بررسی و شناخت رابطۀ سرمایۀ اجتماعی با ابعاد توسعۀ شهری دانش بنیان است. این پژوهش با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای (اسنادی) به مرور توصیفی بر ادبیات موضوع و دو نمونۀ موردی موفق می پردازد و اهمیت رابطۀ مثبت و تأثیرگذار سرمایۀ اجتماعی با توسعۀ شهری دانش بنیان را بررسی می کند. در این مطالعه، رابطۀ مثبت میان سرمایۀ اجتماعی و توسعۀ شهری دانش بنیان تأیید می شود؛ درنتیجه سرمایۀ اجتماعی افزون بر اینکه در شاخص های اقتصادی، نهادی و فرهنگی توسعۀ دانش بنیان تأثیر می گذارد، خود نیز از راه ابزارهای توسعۀ دانش بنیان، مانند آموزش دانش محور سرمایۀ انسانی، گسترش فناوری و ارتباطات، پیدایش بسترها و زیرساخت های فرهنگی مناسب و کشف استعدادهای خلاق و جذب آن ها از توسعۀ دانش بنیان تأثیر می پذیرد و در تعاملی دوسویه و متقابل، سرمایۀ اجتماعی و توسعۀ دانش بنیان قادرند زمینۀ لازم برای توسعۀ شهرها را فراهم کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Relationship Between Social capital And Knowledge-Based Urban Development

نویسنده [English]

  • Mohammad Vesali Azar Sharabiani
MSc. Student, Faculty of Management & Accounting, Farabi Campus University of Tehran, Qom, Iran
چکیده [English]

The city of knowledge-based is a new concept in the field of urban management and has a developmental approach which ultimate goal is to achieve urban sustainable development and economic progress. According to many experts, one of the factors affecting the location of these cities is to strengthen social capital and increase the level of active participation of citizens in urban development. Social capital cause to transport potential resources of capital and reduces the distance between sociological and economic aspects. The importance of this discuss is about to double, due to the history of the civilization of Iran, despite the lack of physical assets, it has a significant level of social capital accumulation. Despite the comprehensiveness of the concept of social capital, there is still few research on its impact on the knowledge-based urban development, which makes it more relevant research in this field. The major question of this research what is the relationship between knowledge -based urban development and social capital. The purpose of this research is to investigate and understand the relationship between social capital and the dimensions of knowledge-based urban development. by collecting information in documentary, descripting overview of the subject literature and two successful case studies to discovery importance of the positive and influential relationship of social capital with knowledge-based urban development. In this study, the positive relationship between social capital and knowledge-based urban development is confirmed. Also, the conclusion of research indicated that in addition to affecting the economic, institutional and cultural indicators of the knowledge-based development, itself is also through knowledge-based development tools such as knowledge-based education of human capital, the development of technology and communication, the creation of suitable cultural infrastructures and discoveries Creative talents and their attraction affect the knowledge-based development, and in a reciprocal and mutual interaction, social capital and knowledge-based urban development can provide the essential ground for the development of the city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social capital
  • Knowledge-Based Development
  • Urban Development
  • Knowledge-Based city
 
آزادخانی، پاکزاد (1395). «
اشتری، حسن و پرهیز، فرهاد (1394). شهر دانش محور. تهران: تیسا.
امیری، میثم و رحمانی، تیمور (1385). «بررسی آثار سرمایۀ اجتماعی درون‌گروهی و برون‌گروهی بر رشد اقتصادی استان‌های ایران». دوفصلنامة جستارهای اقتصادی، 3(6)، 113-156.
پورعزت، علی‌اصغر (1395). مبانی مدیریت دولتی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت).
جلالی، علی‌ اکبر (1383). «فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش سایر کشورهای دنیا». مجلة برنامة درسی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات. شمارۀ مجله ذکر شود
رضایی، رامین و شعبانی، سجاد (1393). «رابطة سرمایۀ اجتماعی و توسعۀ شهری». اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعۀ پایدار.
سوزنچی، ابراهیم (1390). «اقتصاد دانش‌محور: رویکردها، مبانی و دلالت‌ها». فصلنامة سیاست‌نامة علم و فناوری، 01(1)، 19-32.
متوسلی، محمود و بی‌نیاز، علی (1381). «رویکردی به ارزیابی سرمایۀ اجتماعی در اقتصاد ایران». مجلة برنامه و بودجه. شمارۀ مجله؟؟
محسنی، منوچهر (1375). بررسی آگاهی‌ها، رفتارهای اجتماعی و فرهنگی در ایران. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
مشکینی، ابوالفضل و همکاران (1393). شهر خلاق الگوی مدیریت شهری در حوزة دانش‌بنیان. تهران: آراد.
مصطفی‌پور، کامبیز (1392). سرمایۀ اجتماعی؛ سرمایة بی‌پایان شهر. تهران: تیسا.
ملایی، مصطفی و همکاران (1391). «ارائۀ مدلی تعاملی در جامعۀ دانایی‌محور درخصوص شکل‌گیری کسب‌وکارهای دانش‌بنیان در افق 1404». کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکارهای دانش‌بنیان.
نوابخش، مهرداد و فدوی، جمیله (1387). «بررسی ابعاد سرمایۀ اجتماعی و نقش آن در توسعۀ شهری (مطالعة موردی: منطقة 5 شهر تهران)». پژوهشنامة علوم اجتماعی، 2(1)، 25-47.
ونیسترا، گری (1384). سرمایۀ اجتماعی، تندرستی و نابرابری. گردآورنده کیان تاجبخش، ترجمة افشین خاکباز و حسن پویان. تهران: شیرازه.
Bontje, J., Sako, M. (2009). “Creative Industries, Creative class and competitiveness: expert opinions critically appraised”. Geoforum, 40, 843–852.
Bourdieu, P. (1986).” The forms of capital “in handbook of theory and research for the sociology of education. New York: Greenwood.
Coleman, J. (1998). “Social Capital in the Creation of Human Capital”. American Journal of Sociology, 375-404.
Erzagakis, K., Metaxiotis, K., and Psarras, J. (2004). “Towards Knowledge Cities: Conceptual Analysis and Success Stories”. Journal of Knowledge Management, (8)5, 5-15.
Florida, R. (2004). “The Rise of the Creative class and How Its Transforming Work”. Leisure, Community and Everyday Life (Paperback). Basic Books.
Fukuyama, F. (2000). “Social Capital and Civil Society”. IMF conferences on second Generation Reforms. www.IMF.com/base/prepared for delivery at IMF/ social capital and civil society.htm
Gonzalez, M., Alvarado, J., and Martinez, S. (2005). “A Compilation of Resources on Knowledge Cities and Knowledge-Based Development”. Journal of Knowledge Management, (8)5, 107-102.
Lever, W. (2002). “Correlating the knowledge-based of cities and economic growth”. urban studies, (39)5, 859-870.
Putnam, R. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. New York: Simon and Schuster.
Putnam, R. (1995a). “Bowling Alone: America Declining Social Capital”. Journal of Democracy, 65-78.
Vanolo, A. (2008). “The Image of the Creative City: Some Reflections on Urban Branding in Turin”. Journal of Urban Management, (25)6, 370-382.
Yigitcanlar, T. (2009). “Sustainable Urban and Regional Infrastructure Development: Technologies, Application and Management”. Hershey, PA: Information Science Reference.
Yigitcanlar, T., Conner, K., and Westerman, C. (2008). “The Making of Knowledge Cities: Melbourne Knowledge-Based Urban Development Experience”. Journal of Urban Management, (25)6, 63-72.
Yigitcanlar, T., Velibeyoglu, K., and Baum, S. (2007). Knowledge-Based urban development: Planning and application in the information era. Hershey, PA: IGI Global. in Press.