دوره و شماره: دوره 07، شماره 2 - شماره پیاپی 19، مرداد 1396، صفحه 5-82 

مقاله مروری

سیاست گذاری مبتنی بر تعادل نقطه ای در سازمان های آموزشی

صفحه 75-82

سید عباس ابراهیمی؛ سارا عابدی کوشکی